ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᐊᕈᕕᓪᓗ

Parc national Ukkusiksalik

ᓇᓂ, ᖃᖓ, ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ

ᒪᓕᒃᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᕐᓯᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖓᑕ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᑕ ᐃᓚᖓ 7 (1) ᐊᒻᒪᓗ 12 (1) ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᑦᓯᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᑐᖃᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖓᑦ, ᐅᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᑐᔭᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓯᒪᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑐᖃᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᐊ ᒪᓕᒃᓗᒍ, ᐊᑐᖁᔭᐅᓂᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᕐᓯᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᓗᒍ.

ᓇᓂ: ᐅᒃᑯᓯᒃᓴᓕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒦᔭᕈᑕᐅᔪᕕᓃᒃ ᑯᐄᓐ ᐅᒥᐅᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐄᓐ ᐅᒥᐅᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᐃᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓪᓗ. ᓄᓇᙳᐊᖅ ᑕᑯᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ.

ᖃᖓ: ᔪᓚᐃ 1, 202 2 ᒥᑦ ᐱᒋᐊᓪᓗᓂ ᒪᑐᐃᕐᑕᐅᓂᐊᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᕐᓇᖅᓯᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ: ᐳᓚᕋᑎᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᕐᖑᐃᕐᓯᕕᓕᕆᔨᑦᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᖅᑎᖏᑦ ᓐᓂᐊᕐᑕᐃᓕᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑕᐃᓕᒪᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓄᕙᒃᓇᖅ ᐊᓂᖅᓵᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᒃ COVID-19 ᓯᐊᖕᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᕐᓯᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᒃ ᐊᐅᓚᔾᔪᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓚᐅᑲᕐᓂᐊᕐᑐᑦ.

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᒪᑐᓯᒪᓂᐅᔪᒥᑦ ᒪᓕᖏᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᒐᒃᓴᙳᕐᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᕐᓯᕕᖕᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓ ᒪᓕᒃᓗᒍ; ᐊᑭᓕᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ $100,000 ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ.

Date de modification :