Bulletins

Parc national Auyuittuq

ᐊᕐᕋᒎᑉ ᐃᓪᓚᖓᓂ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᖓ: ᓇᓄᖅᑕᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒍ

Émis le : 29 avril 2019

ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐃᓚᖓᓂ 36(1)ᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖏᓂ ᑭᓱᓕᒫᓄᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᖅᑭᖏ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᓂᐊᕐᑐ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᖏᑐᐊᕈᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᒥᓐᓄᑦ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑯᑦ ᐃᓱᒪᑕᖓᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᓇᒥ: ᐃᒪᓕᒫᖓ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᓯᑯᖓ, ᐅᐊᓐᓇᐸᓯᐊᓂ ᓈᕐᐸᐃᑦ ᑲᖏᑦᑐᐊᓂᑦ ᑕᓐᓇ ᐃᓗᐊᓂᑦᑐ ᐊᐅᔪᐃᑦᑑᑉ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓᑕ, ᑕᑯᓗᒍ ᓄᓇᖑᐊᖅ.

ᖃᖓ: ᒪᔅᓯ 1 ᑎᑭᓪᓗᒍ ᒪᐃ 31 ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ

ᓱᒻᒪᑦ: ᓇᓄᕐᑕᖃᖃᑕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᐱᖓᓵᒃᑯᑦ ᐊᕐᓇᓪᓗᐃ ᐊᑎᕐᑕᖏᓪᓗ ᑎᓯᒥᓐᓂᑦ ᕿᒪᐃᓕᕋᐃᒻᒪᑕ ᑖᑯᐊ ᖃᖏᑦᑐᐃᑦ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂᑦᑐᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᒪᑐᓯᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᕐᑐᖅ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐳᓚᕆᐊᑉᐸᑦᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓄᐃᑦ ᑕᐸᓱᑦᑕᐅᖁᓇᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᕐᑎᓪᓗᒍ.

ᕿᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᒪᓕᖏᑦᑐᑦ ᑕᑦᓱᒥᖓ ᒪᑐᓯᒪᖃᑕᓂᐅᓂᐊᑐᒥᒃ ᐃᖃᑐᕋᓴᐅᑎᑕᐅᒍᓇᖅᑐᖅ ᒪᓪᓕᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒧᑦ ᒪᓕᒐᑦᔪᐊᑦ; ᐊᖏᓂᖅᐹᖅ ᐊᒃᑭᓕᑎᑦᔪᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᖅ $100,000ᑕᓚᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᕐᑐᓯ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓐᓄᑦ 867-473-2500.

Date de modification :