ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓᓂ.

ᑖᒃᑯᓄᖓ:

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᕐᒥᐅᑕᓄᑦ
ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ

ᑕᐃᒎᓯᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒫ “ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ”,

ᐊᒻᒪ

ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ:
ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ,
ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᓴᐳᔾᔨᔨᓄᑦ, ᐊᒻᒪ
ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ

ᑕᒡᕙᙵᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ “ᑲᓇᑕᒥ”


ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᙵᐅᑦ

ᐃᓚᖓ 1

ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖏᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑕᐃᒪᙵᓂᓕᒫᖅ, ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐊᒻᒪ ᑕᐅᑐᓐᓂᕐᒥᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᔪᖅ:

ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᐊᓗᒃ ᐳᐃᔩᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᓕᒫᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒐᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒡᒐᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᓇᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂᕐᒥᐅᑕᐅᔪᒧᑦ. ᐊᓈᓇᒋᔭᐅᔪᖅ ᑕᕆᐅᕐᒥᑦ ᓂᙵᐅᒪᓕᕋᐃᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᑦ ᒪᓪᓕᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓂᕿᒃᓴᖃᕈᓐᓃᓲᖑᓪᓗᓂᓗ. ᓂᙵᒃᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᙱᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᐱᒋᔭᐅᓪᓗᓂ, ᐆᒪᔪᓕᒫᓪᓗ ᑕᐃᑲᙶᖅᑐᑦ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᓲᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕗᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓅᖓᔪᒻᒪᕆᐅᕗᖅ, ᐅᒃᐱᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᐅᑐᑦᑕᑎᒍᑦ ᐃᒫᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᕐᒥᐅᑕᐅᔪᑦ, ᓯᒡᔭᖅᐸᓯᖕᒥᐅᑕᐅᔪᑦ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᓯᒪᓪᓗᑎᓗ ᑕᐃᒪᙵᓂᓕᒫᖅ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑭᓇᐅᓂᖏᑦ ᑲᓲᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐃᒪᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᖁᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕗᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒦᖃᑕᐅᖕᒪᖔᑦᑕ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᖅ ᑲᓲᒪᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᓄᓇᒧᑦ, ᑕᕆᐅᕐᒧᑦ, ᓯᑯᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᒧᑦ. ᐃᓚᒋᔭᐅᒐᑦᑕ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᕆᐅᕐᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐳᐃᔨᓂᒃ ᓂᕿᒃᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᒫᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᑖᕗᖓᓕᒫᖅ ᖃᓄᐃᖁᓇᒍ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ.

ᑐᕌᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕋᑦᑕ ᓄᑖᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑖᓐᓇ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ, ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓄᑦ. ᓇᓕᒧᒌᒃᑐᒥᑦ ᐱᓯᒪᑦᑎᓗᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕈᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑮᓇᐅᔾᔭᓴᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓗᑕ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᓂᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ.

ᐃᓚᖓ 2

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐊᑖᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 8 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥ;

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 8 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ ᑕᐃᒪᐃᖁᔨᓯᒪᕗᖅ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᓴᖅᑮᔪᖃᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐋᔩᖃᑎᒌᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥ;

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᑦ, ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.4 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥ, ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᑐᙵᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᓴᖅᑮᒍᓐᓇᖅᑐᒥ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᒻᒪᕆᒃᑲᔭᖅᑐᒥ ᐃᓄᖕᓂ, ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᑎᒎᖓᔪᒃᑯᑦ;

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑲᓇᑕ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᑖᒧᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ, ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥ, ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓱᓕᓂᕋᐃᕈᑎᖕᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᒥ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑐᙵᕕᒡᔪᐊᖓᓂ;

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥ;

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᖕᒪᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑐᙵᕕᒡᔪᐊᖓᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᒃᑯᑦ;

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐊᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ, ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓱᓕᓂᕋᐃᕈᑎᖕᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ;

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᕆᐊᓖᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑐᓂᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ;

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᖕᒪ, ᐊᒻᒪ ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ, ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ, ᐅᑎᓕᖅᑕᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ, ᐱᒍᒥᓇᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᓲᖅ ᓂᕿᒃᓴᖃᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ;

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖅᑐᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᓴᖅᑮᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓇᓱᓐᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᖁᓪᓗᒋ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑖᓐᓇ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ; ᐊᒻᒪ

ᐊᒻᒪ ᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᓂ ᐱᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ.


ᒫᓐᓇ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᔪᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᑐᑦ:


ᐃᓛᒃᑯᑦ 1 - ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ

1.1 ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᐊᒻᒪ, ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖃᕈᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕈᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᖔᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ.

1.2 ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᓴᖅᑮᕗᖅ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᓴᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᑐᕌᖓᕗᖅ ᓴᐃᓪᓕᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ.

1.3 ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᔪᒥ ᐃᒫᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᑎᑭᐅᒪᓂᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.

1.4 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓗᑎᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᒃ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐆᒃᑑᑎᒥ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ..

1.5 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᒻᒪᕆᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᑕᐅᑐᒃᑕᒥᒍᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᔪᐊᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖏᑦ ᐊᕙᑎᒥ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᐳᖅ, ᐊᔪᙱᓐᓂᓕᒫᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᓯᐅᑎᓗᓂ ᐊᑐᖅᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑐᖃᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕈᒫᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ.

1.6 ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

1.7 ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᐊᑕᕆᐊᓖᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᕐᖓᕐᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᕕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪ ᑕᐃᑲᓂ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ.

1.8 ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓯᒡᔭᖅᐸᓯᖕᒥᐅᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑕᐅᒍᒪᔪᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ.

1.9 ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑕᐃᒫᒃ ᐅᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

1.10 ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑕ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᒃ, ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᐃᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᙳᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᕐᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᙳᖅᑎᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

1.11 ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

1.12 ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

1.13 ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐱᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

1.14 ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓗᑎ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᓂᖃᓐᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᔪᖅ ᐃᒫᓂ ᐊᕙᑎᐅᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑕᕆᐅᕐᔪᐊᖓᓂ, ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐃᓯᕐᕕᓪᓗᐊᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᕿᑎᐊᓄᑦ ᑎᑭᑉᐸᑦᑐᓄᑦ ᐳᐃᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᖅ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐅᓄᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓄᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ.

1.15 ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐆᒪᓂᓖᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ.

1.16 ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓃᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ, ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ.

1.17 ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᑎᑭᐅᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᕚᕆᔮᐅᓛᖅᑐᓄᑦ.


ᐃᓛᒃᑯᑦ 2 - ᑐᑭᖏᑦ

2.1 ᑕᐃᒎᓯᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᑯᑖᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᒥ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᑎᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

2.2 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ ᑕᐃᒪᐃᑎᑦᑎᒍᓂ,

“ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.11 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;

“ᐊᖏᕈᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᓂᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᙵᐅᑎᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᒍᖏᑦ;

“ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ 5.7.1i);

“ᑲᓇᑕ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ;

“ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᒪᓕᒐᖓ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓ S.C.2002, c.18 ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ;

“ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᓄᓇᖏᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᖏᓐᓂᒃ;

“ᐊᑐᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓂᖓ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᑐᑭᑖᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᑕᕆᐅᕐᔪᐊᑉ ᒪᓕᒐᖓᑕ ᐊᑖᒍᑦ;

“ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓅᑉ ᐱᓕᕆᐊᖓ, ᐱᖁᑎ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᒥ ᐃᓅᑉ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑉᐱᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᓪᓗᓂ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᑕᖏᓕᖕᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᖏᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓂᑦ. ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒧᑦ, ᑕᖏᖃᙱᑦᑐᑦ ᐱᖁᑏᑦ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ, ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, ᐅᒃᐱᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᑕᒥᓂᒃ;

“ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᖓᓂ 12.2;

“ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ” ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ “DFO” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᕆᐅᕐᔪᐊᑉ ᒪᓕᒐᖓᑎᒍᑦ, R.S.C.,1985,c.F-15;

“ᐅᓪᓗᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐅᓪᓗᖓ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓕᒫᓄᑦ;

“ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᖓᑎᒍᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᓕᕆᔨᐅᓪᓗᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᒪᓕᒐᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ ᐃᓄᖕᒥ;

“ᕼᐋᒻᒪᓚ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᕼᐋᒻᒪᓚ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᕼᐋᒻᒪᓚᐃᑦ ᒪᓕᒐᖓᑎᒍᑦ, R.S.N.W.T.1998, c.H-1 (ᓄᓇᕗᑦ);

“ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ” ᐊᔾᔨᖓᓂᒃ ᑐᑭᓕᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᖕᒪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;

“ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 8 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;

“ᐃᒪᖅ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 6 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;

“ᐊᑐᓚᐅᑲᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐊᑐᓚᐅᑲᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 7(1)(d) ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ;

“ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦᑕ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦᑕ ᑕᐃᒫᒃ ᑐᑭᖃᖅᑎᑕᐅᖕᒪ ᐃᓚᖓᓂ 24.1.1 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;

“ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦᑕ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖏᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦᑕ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᒥᕕᒃᑯᓐᓄ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 24 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;

“ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᔪᖅ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᑐᕌᖓᔪᒧᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒨᖓᔪᒥ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ, ᓲᕐᓗ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᒃᑯᑦ, ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᓂᒃᑯᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐅᔪᓂᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᓄᑦ;

“ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ, ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ, ᑕᐅᑐᒃᓴᑎᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᒋᓗᓂᒋᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᖅ, ᐃᒪᓕᕆᓂᖅ, ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᕙᑎᒥ;

“ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᖓᓂ 13.6;

“ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑕᐃᑰᓇ “ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᖓᓂ 13.6;

“ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᖅ” ᑐᕌᖓᔪᖅ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᕙᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᓪᓕᐊᓲᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᓂᖅᓴᓄᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᓄᑦ;

“ᐃᓄᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᓂᖏᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐱᖃᑕᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ;

“ᐃᓄᐃᑦ ᑲᒪᔨᐅᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᖓᓂ 9.2;

“ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ(ᕖᑦ) ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐃᒪᐃᓕᖓᔪᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎ;

“ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ” ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ “MAC” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 11(1) ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᒥᓂᔅᑕᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ;

“ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.13 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖓᓂ 9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᖓᓂ;

“ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᑕᕆᐅᕐᒥᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒃᑯᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 35(3)(a) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 35.1(2) ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᕆᐅᕐᔪᐊᑉ ᒪᓕᒐᖓᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 35(1) ᑕᐃᑲᙵᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥ. ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐃᓂᖓ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᖕᒥᔪᖅ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐃᓂᖓᓂ ᑐᑭᖃᖃᓯᐅᑎᓪᓗᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;

“ᐃᒫᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐋᓪᓚᓂᙶᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᑦᑕᕐᕕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ 1983 “ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᓂᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐃᓯᖅᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᓚᑦᑕᕐᕕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᖁᑎᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑭᒡᓕᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ”, ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ;

“ᒥᓂᔅᑕ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ;

“ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐅᑐᐱᕆ 31, 2018ᒥᑦ ᐃᒫ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓪᓗᓂ “ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᙱᒻᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᒍᒥᓇᕐᓂᖓ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᖁᑦᑎᒃᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂ”;

“ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᐃᒍᖓᓂ 1 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ;

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐊᖏᕈᑎ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᒪᓕᒐᖓᒍᑦ, S.C. 1993 c. 29;

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐊᑐᐊᒐᖅ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᓕᒑᔪᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᓄᓇᑖᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎ;

“ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ” S.C.2013, c.14, s.2 ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ;

“OC” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᖓᓂ 5.10 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ;

“ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᖓᒍᑦ;

“ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑖᒍᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᖓᑎᒍᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᓂᒋᕙᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᖑᒻᒧᑦ ᐊᕐᓇᒧᓪᓘᓐᓃᑦ;

“ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ” ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ “ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ, ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓪᓗᓂ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᕐᒥᐅᑕᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᓴᐳᔾᔨᔩᑦ, ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᖅ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ;

“ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ;

“ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒧᑦ ᐱᓯᒪᖁᔭᐅᔪᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;

“ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᒥᓂᔅᑕ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᓴᐳᔾᔨᔩᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑭᓇ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᒪᖔᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒧᑦ;

“ᐋᖅᑭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ “ᐊᖏᕈᑎ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᒪᓕᒐᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ” ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐅᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᒪᐃ 4, 2015;

“ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᓂ, ᓄᓇᓂ ᐃᒫᓃᑦᑐᓂ, ᓯᑯᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᕐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᐃᒍᖓᓂ 1 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᖓᓂ 4.6 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᙳᐊᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᑕᖃᓯᐅᑎᓪᓗᓂ ᐅᐃᒍᖓ 1 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ;

“ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᑦ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ, ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᐅᖕᒪᑕ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᖦᖢᑎᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ.

“ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᖓᓂ 13.4;

“ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ” ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔪᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐊᖏᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔪᒃᑯᕕᖕᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕙᓪᓕᐊᓲᖑᓪᓗᑎ ᐃᓅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᒋᔭᖏᑦ; ᐊᒻᒪ

“ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ”, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ “ᖁᑦᑎᒃᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓ”, ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔫᑉ ᐃᓂᖓ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᐃᒍᖓ 2 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᙱᒻᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᒍᒥᓇᕐᓂᖓ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᖁᑦᑎᒃᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂ (ᑖᓐᓇ “ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎ”) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ.
ᐃᓛᒃᑯᑦ 3 - ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ

3.1

ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ


3.1.1 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔪᖅ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 8 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

3.1.2 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐃᓚᖃᖃᓯᐅᑎᙱᑦᑐᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᐅᙱᑦᑐᖅ ᑐᑭᖃᕐᓗᓂ ᐃᓚᖓᓂ 35 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᑦ, 1982.

3.1.3 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑐᑭᓕᕇᒃᑐᒥᑦ ᐊᖏᕈᑎᐅᙱᑦᑐᖅ ᑐᑭᖓᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓚᖓᓂ 5.7.18 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓕᐅᕈᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᓗᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᑎᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

3.1.4 ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᑭᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᕗᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᑐᐊᒐᐅᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

3.1.5 ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᙱᓐᓂᖓ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᐅᐃᒍᖓᓂ 8-3 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᑕᒡᕙᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

3.1.6 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒎᓯᓕᒫᑦ ᑕᒡᕙᓃᑦᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ. ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖅᑕᖃᕐᓂᕈᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᑕᖃᕐᓂᕈᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᑎᑭᐅᒪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖅᑕᖃᕐᓂᕈᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᑕᖃᕐᓂᕈᓂ.

3.1.7 ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᖁᔭᓈᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᒍᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

3.2

ᐊᓯᖏᓐᓅᖓᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ


3.2.1 ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔮᙱᑦᑐᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖓ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ, ᓄᓇᖃᕐᕕᖓ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑎᑭᐅᒪᓗᓂ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕈᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓕᒫᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᖓᓂ 5.8 ᐊᒻᒪ 5.9 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ.

3.2.2 ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᑎᓕᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᕙᐅᔪᓂᒃ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᒧᑦ.

3.2.3 ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓄᑦ, ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᒪᓕᒐᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓂᓯᒐᔭᖅᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐊᓯᔾᔩᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

3.2.4 ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᑎᓕᓯᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑎᓕᓯᓂᕐᒥᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓵᑕᐅᒐᒃᓴᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑎᓕᓴᐅᓯᒪᔫᑉ ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ.

3.2.5 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑎᓕᓯᑎᓪᓗᒋ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᖏᕈᑎᐅᑦ ᐊᑖᒍᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧ ᑲᒪᒋᔭᓕᖕᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑎᓕᓯᓂᕐᒥᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓵᑕᐅᒐᒃᓴᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑎᓕᓴᐅᓯᒪᔫᑉ ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ.

3.2.6 ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖅᑕᖃᕈᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᑕᖃᕈᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᐊᑐᐊᒐᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒃᑐᖅᓯᒍᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᖓᓂ, ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᑎᑭᐅᑎᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖅᑕᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖓᓄᑦ.

3.2.7 ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᔪᓕᖅᑎᑦᑎᒐᖅᑐᖅ ᐊᒃᑐᖅᓯᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐃᓄᖕᓅᖓᔪᓂᒃ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓅᖓᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.

3.2.8 ᖃᔅᓯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂ ᑮᓇᐅᔭᖅᑕᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᖃᔅᓯᐅᓂᖓ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.

3.3

ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓂᖅ


3.3.1 ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑐᓕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ. ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᖃᔅᓯᐊᖅᑎᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ, ᐊᑐᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᙵᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᓐᓂᒃ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᕐᓗᑎᒃ.

3.3.2 ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 7-ᓄᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ. ᐊᑐᕐᓂᖓ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᕈᓂ, ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓂᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 19.5.5 ᐊᑖᒍᑦ.

3.3.3 ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᑳᓐᑐᓛᖑᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓗᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᒪᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.

3.3.4 ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖃᙱᓚᖅ, ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖅᑕᖃᙱᓚᖅ, ᐊᓯᐊᒎᖔᖅᑐᓂ ᐊᖏᕈᑎᑕᖃᙱᓚᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᑲᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᓯᔪᓂᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

3.3.5 ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᕌᖓᓪᓚᕆᒃᑐᒥ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒍᓂ ᑕᐃᑲᙶᓪᓚᑦᑖᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ.

3.3.6 ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ, ᐃᓚᖏᑦ, ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖏᑦ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᐃᒍᖏᑦ ᓴᓇᕗᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᖃᑎᒌᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᑎ ᐊᖏᕈᑎᐅᓗᑎ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᙵᐅᑦ, ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᒐᒃᓴᖏᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᖏᑦ, ᑐᕌᖓᔪᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᑭᑭᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᖓ 1 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᙵᐅᕐᒥᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᙱᑦᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

3.3.7 ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑖᒃᑯᓄᖓ “ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᙵᐅᑦ”, “ᐃᓛᒃᑯᑦ”, “ᐃᓚᖓᓂ”, “ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ”, “ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ” ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ “ᐅᐃᒍᖓ” ᑖᒃᑯᓄᖓᓅᖓᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᙵᐅᑦ, ᐃᓛᒃᑯᑦ, ᐃᓚᖓᓂ, ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᒍᖓ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᒃᐸ.

3.3.8 ᑖᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᑕᐃᒎᓰᑦ ᐃᓕᐅᕋᐃᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓈᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖅᑲᖓᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᐅᓈᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᐅᕋᐃᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓈᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖅᑲᖓᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᒃᑭᓕᒫᑦ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓲᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐊᕐᓇᓂᒃ, ᐊᖑᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᓕᒫᖏᑦ ᑭᓲᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒍ.

3.3.9 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑲᓇᑕ ᐱᕙᐲᔭᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑑᓕᖅᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ. ᐃᓄᒃᑑᓕᖅᑎᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᒍᓂ, ᐊᒻᒪ ᐱᑕᖃᕈᓂ ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᓵᔨᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᒃᑑᖓᔪᒥᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ.

3.3.10 ᖃᖓᐅᓂᖓᓂ ᐊᑐᕐᓂᖓᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓕᒫᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᕙᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ. ᑭᖑᕙᖓᓕᕈᑕᐅᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᙱᑦᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥᑦ ᑭᖑᕙᖓᓕᖁᔨᙱᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕐᒧᑦ ᖃᖓᐅᓂᖓᓂ ᐊᑐᕐᓂᖓᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓚᕆᒃᐸᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕐᒧᑦ ᑭᖑᕙᖓᖏᑦᑐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᔭᓈᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᑭᖑᕙᖓᓕᕈᑕᐅᔪᒥᒃ.

3.3.11 ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᒥᒃ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ, ᓴᒃᑯᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕋᐃᓂᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᒃᐸ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕐᒧᑦ.

3.3.12 ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᔪᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖓ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑑᑉ ᐊᑐᓕᖁᔭᖓᓂ ᑕᐃᒎᓯᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᒥ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐅᓪᓗᕐᒥ. ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕐᒧᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᑦ ᑕᐃᒎᓯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖅᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕐᒧᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᐃᒎᓯᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ (ᐊᔾᔨᒌᐸᓗᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑕ), ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᙱᑦᑐᒥᑦ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᒥ.

3.3.13 ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓴᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕐᒧᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᕐᒧᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓂ ᓴᒃᑯᐃᖅᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥ. ᒪᓕᑦᑎᐊᙱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᖑᕙᖓᑎᑦᑎᖏᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓯᒪᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔮᙱᓚᖅ ᐊᓯᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᕈᑎᒥ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᖔᖓᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥ.

3.3.14 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᒥᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᖃᐅᔨᔭᐅᒍᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᑦ ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᙱᓐᓂᕋᖅᑕᐅᒍᓂ. ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᒍᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᑐᕈᓐᓇᙱᓐᓂᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᐅᒋᐊᖃᙱᓐᓂᖓᓄᑦ, ᑕᐃᖕᓇ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᑲᑕᐅᓯᒪᓂᕋᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᔅᓱᒪᙵ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᐊᒥᐊᒃᑯᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᐊᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖁᓪᓗᒍ ᐊᑐᕈᓐᓇᙱᓐᓂᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᓗᓂ ᐊᑐᕈᓐᓇᙱᑦᑐᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ.

3.3.15 ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒪᖓ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᒪᓕᒐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᒪᓕᒐᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕈᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

3.3.16 ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒎᓯᓕᒫᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᒫᓐᓇ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔪᑦ.

3.4

ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖅ


3.4.1 ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒃᑯᑦ:
 1. ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒥᒃ ᑭᖑᕙᖓᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᖃᑎᒋᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᕙᒌᔭᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ;
 2. ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᕙᒌᔭᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ;
 3. ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᓂᐊᕐᒪᖔᑦᑕ;
 4. ᓈᒻᒪᒃᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒨᖓᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᔾᔪᓯᕐᓂᒃ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑐᐊᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ;
 5. ᑐᓵᔨᑕᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ;
 6. ᓇᐃᓈᖅᓯᔾᔪᑎᑕᖃᕐᓗᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖓᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᓂ; ᐊᒻᒪ
 7. ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂ ᐊᓯᔾᔩᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ.

3.4.2 ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᓄᖅᑲᖓᓕᕈᑕᐅᖏᓪᓗᑎ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ.

3.4.3 ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᑕᒡᕙᓂᓕᒫᖅ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᑕᐃᒎᓯᐅᔪᖅ “ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ”:
 1. ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᑦᕗᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒪᙵᑦ “ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐊᒃᓱᕈᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ”;
 2. ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐊᓪᓗᕆᐊᕈᑎᓕᒫᓂᒃ ᑎᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᒥᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᓕᒫᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐃᓱᐊᓄᑦ; ᐊᒻᒪ
 3. ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᒧᒃᑐᓂᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᑎᑭᐅᒪᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.

3.4.4 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖃᑎᒌᓗᑎᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᕈᑎᓕᒫᓄᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ.

3.5

ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎ


3.5.1 ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᖏᑉᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᙱᑉᐸᑦ, ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒨᖓᔪᑦ, ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᖁᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ. ᑐᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒨᖑᔪᑦ, ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᖁᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᓘᓐᓃᑦ ᑐᓂᔭᐅᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑐᓂᓯᓗᑎ, ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᑎᒍᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᒃᑯᔪᒃᑯᑦ, ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᓗᓂ:

ᑐᕌᖓᓂᐊᕈᓂ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒧᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ:
ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᑦ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃ 278
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᑐᕌᖓᓂᐊᕈᓂ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᓴᐳᔾᔨᔨᓄᑦ:
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ
ᕿᑎᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃ 5050
867 ᓚᐃᒃᓱᐊ ᐊᖅᑯᑎ
ᐳᓕᖕᑕᓐ, ᐊᓐᑎᐅᕆᐅ L7R 4A6

ᑐᕌᖓᓂᐊᕈᓂ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ:
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐳᕋᐃᕆ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᖕᓇᖓᓂ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ
344 ᐃᐊᑦᒪᓐᑕᓐ ᐊᖅᑯᑎ
ᐅᐃᓇᐸᒡ, ᒫᓂᑑᐸ R3B 2L4

ᑐᕌᖓᓂᐊᕈᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ:
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

3.6

ᐅᐃᒍᖏᑦ


3.6.1 ᑖᒃᑯᐊ ᐅᐃᒍᖏᑦ ᐊᑕᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ:

ᐅᐃᒍᖓ 1: ᓄᓇᙳᐊᖅ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ
ᐅᐃᒍᖓ 2: ᓄᓇᙳᐊᖅ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᑕ ᐃᓂᖓ
ᐅᐃᒍᖓ 3: ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ ᐆᒃᑑᑎᐃᓛᒃᑯᑦ 4 - ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ

4.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


4.1.1 ᓴᖅᑮᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

4.2

ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ


4.2.1 ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᒪᐃᓕᖓᓗᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ.

4.2.2 ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᓂᐅᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑕᐃᑯᖓ ᐅᐃᒍᖓᓂ 1 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓄᑦ.

4.2.3 ᐊᑐᕐᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ, ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑲᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᓂ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂ, ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓ, ᐊᑐᓚᐅᑲᓐᓂᐊᑐᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᖅ.

4.3

ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᑦ


4.3.1 ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚᖓᓂ 4.6 ᐊᒻᒪ ᑕᐃᑲᓃᖃᓯᐅᑎᒋᓪᓗᓂ ᐅᐃᒍᖓ 1.

4.4

ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ


4.4.1 ᑕᐃᒪᐃᑉᐸ, ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ, ᑲᓇᑕ ᑎᑎᕋᐅᔭᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕈᓂ ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓᓂ ᑐᓂᓯᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

4.4.2 ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᐅᒪᓗᓂ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓛᒃᑯᑦ 8 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

4.4.3 ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.17 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᑲᓲᒪᖃᓯᐅᑎᔪᒥ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

4.5

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᐃᑦ


4.5.1 ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐃᓚᖃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᒋᐊᖃᙱᑦᑐᖅ ᐅᐸᒍᑎᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓂ.

4.6

ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᑕ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ


4.6.1 ᒪᓕᓐᓂᐊᕐᓗᒍ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᓄᓇᙳᐊᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᐃᒍᖓᓂ 1 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ, ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒫ:

 1. ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑎᑎᖅᓯᒪᔪᒥ ᑐᑭᒧᑦ 72°33’00” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᕗᖅ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓ ᑕᐃᑲᓂᐸᓗᒃ ᓴᓂᒧᑦ 71°39’36” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥ; ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ;
 2. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐱᖓᓐᓇᖓᓄᑦ, ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᑦ, ᐱᖓᓐᓇᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᒋᐊᓄᑦ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᑭᒡᓕᒋᔭᖓ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᑭᐅᒪᖃᑎᖃᖅᐳᖅ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ 177PI, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᕗᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑯᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐋᑐᐋᒥ ᐃᒪᐃᓕᖓᓪᓗᓂ 104419 ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᖓᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒧ ᐃᒪᐃᓕᖓᓪᓗᓂ 4575, ᑕᐃᑲᓂᐸᓗᒃ ᓴᓂᒧᑦ 72°24’08” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᑲᓂᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 78°27’18” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 3. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᖓᓂ ᐅᐊᖕᓇᒃᐸᓯᖓᓄᑦ ᑭᒡᓕᖓᓂ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓ ᐅᐊᖕᓇᖓᓃᓐᓂᖓᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓪᓗᓂ ᐆᕐᕕᒡᓈᓗᒃ Oorbignaluk Headland ᑕᐃᑲᓂᐸᓗᒃ ᓴᓂᒧᑦ 72°22’02” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᑲᓂᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 78°36’12” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 4. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᖓᓂ ᑕᐅᕗᖓ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᑕᐅᕗᖓ ᐃᓂᒋᕙᐅᔪᒧᑦ ᑲᓇᖕᓇᖅᐸᓯᖓᓂ ᕿᙳᐊᓄᑦ ᓴᓂᒧᑦ 72°00’00” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 80°38’59” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 5. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᖓᓄᑦ ᑐᑭᓕᐊᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᕿᙳᐊᓄᑦ ᐱᖓᓐᓇᖓᓄᑦ ᑕᐃᑯᖓ ᓴᓂᒧᑦ 72°00’00” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 80°48’17” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 6. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐅᐊᖕᓇᒃᐸᓯᐊᓄᑦ, ᓂᒋᑉᐸᓯᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᐊᖕᓇᒃᐸᓯᖓᓄᑦ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᕿᑭᑖᓗᖕᒥ ᑕᐃᑯᖓ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᑲᖏᖅ ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᕐᒧᑦ ᓴᓂᒧᑦ 73°49’59” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 86°48’05” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 7. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐱᖓᓇᖓᓄᑦ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᖅ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᑰᒐᓇᔫᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᓄᑦ, ᖃᓂᒋᔮᓄᑦ Cape Clarence, ᓴᓂᒧᑦ 73°53’49” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 90°09’53” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 8. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᑕᐅᕙᓂᒐᔪᒃᑐᖅ ᐱᖓᓇᖓᓄᑦ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᖅ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᖅ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ of ᑰᒐᓇᔫᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᓄᑦ ᓴᓂᒧᑦ 73°56’56” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 95°19’13” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 9. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐱᖓᓇᖓᓄᑦ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᓴᓂᒧᑦ 73°55’52” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᑦ 95°58’10” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ Peel Sound;
 10. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐅᐊᑉᓇᖓᓄᑦ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᓴᓂᒧᑦ 74°53’57” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᑦ 96°06’56” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ Resolute Passage;
 11. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓄᑦ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᖅ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᒪᕐᕈᓕᕿ ᓴᓂᒧᑦ 74°53'56" ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 96°01'29" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 12. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᑕᐅᕙᓂᒐᔪᒃᑐᖅ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᖅ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᒪᕐᕈᓕᕿᖕᒥ ᓴᓂᒧᑦ 75°02’05” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 93°30'19" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 13. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᓴᓂᒧᑦ 75°03’54” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᑦ 92°49'18" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ Wellington Channel;
 14. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᖅ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᖕᒥ ᓴᓂᒧᑦ 75°02’24” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 92°13'54" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ Bowden Point;
 15. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᑕᐅᕙᓂᒐᔪᒃᑐᖅ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑕᐅᕙᓂ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᖕᒥ ᑕᐃᑯᖓ ᓴᓂᒧᑦ 74°38’40” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᖅ ᑐᑭᒧᑦ 91°22'44" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᐹᖓᓂ Gascoyne Inlet;
 16. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᖅ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᖕᒥ ᓴᓂᒧᑦ 74°37’43” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 91°18'05" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᖃᓂᒋᔮᓂ Cape Ricketts;
 17. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᑲᓇᖕᓇᖓᓄᑦ, ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᖕᓇᒃᐸᓯᖓᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᖕᒥ ᑕᐃᑯᖓ ᑐᑭᒧᑦ 81°40'40" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᓴᓂᒧᑦ 75°48’32” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ;
 18. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐅᐊᖕᓇᒃᐸᓯᖓᓄᑦ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᐅᒥᖕᒪᑦ ᓄᓈᓐᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᑭᒧᑦ 81°03'56" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᓴᓂᒧᑦ 76°08’00” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ; ᑕᐃᑲᓂ King Edward Point;
 19. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐅᐊᖕᓇᒃᐸᓯᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᖕᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᓴᓂᒧᑦ 76°35’16” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑐᑭᒧᑦ 78°07'21" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ;
 20. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓴᓂᒧᑦ 76°30'12" ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᑦ 77°53’42” ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᓴᓐᓂᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ;
 21. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓴᓂᒧᑦ 76°24’13” ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᑦ 77°50'20" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᓴᓐᓂᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ;
 22. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓴᓂᒧᑦ 75°25'54" ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᑦ 78°06'41" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᓴᓐᓂᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ;
 23. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓴᓂᒧᑦ 74°56'17" ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᑦ 77°03'02" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᓴᓐᓂᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ;
 24. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓴᓂᒧᑦ 74°33'47" ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᑦ 75°35'49" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᓴᓐᓂᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ;
 25. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓴᓂᒧᑦ 74°05'26" ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᑦ 74°26'29" ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᓴᓐᓂᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ;
 26. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᑯᖓ ᐱᒋᐊᕐᖓᕐᕕᖓᓂ.
ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᓄᓇᒥ ᓯᔾᔭᖅᐸᓯᖕᒥ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᐃᓐᓈᕈᖃᕐᕕᐅᔪᓂ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ Cape Liddon, ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑭᑦᑎᐊᖓᓃᑦᑐᖅ Hobhouse Inlet, and Buchan Gulf;

ᑐᖅᑯᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓕᒫᑦ, ᐅᔭᖅᑲᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᕋᓪᓛᔪᑦ 400 ᕼᐊᒃᑖᓂ ᐅᖓᑖᓄᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐆᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓕᙵᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓ; ᑐᖅᑯᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᓂᕐᔪᑎᖃᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᖃᕐᕕᒃ ᑐᑭᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᕙᐅᔪᓂ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖓᓂ;

ᑐᖅᑯᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᐊᒃᐸᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᒃ ᑐᑭᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᐅᑉ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖓ, 1994;

ᑐᖅᑯᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᐃᑦ ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᓗᑎ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᖏᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;

ᑐᖅᑯᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑭᑦᑎᐊᖓᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ - 100 ᐆᒃᑑᑏᑦ ᓯᒡᔭᖓᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓄᓇᐅᑉ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᑐᓚᒃᑕᕐᕕᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᔪᖅ 2 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᑐᑭᒧᑦ ᓯᒡᔭᒃᑯᑦ ᑕᕆᐅᖅᐸᓯᖕᒧᑦ;

ᑐᖅᑯᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑭᑦᑎᐊᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔫᑉ - 100 ᐆᒃᑑᑏᑦ ᓯᒡᔭᖓᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓄᓇᐅᑉ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᓯᒡᔭᖏᓐᓂᒃ ᕼᐋᒻᒪᓚᒥ, ᐊᒻᒪ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᐸᒥᐅᔭᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ; ᑎᑭᐅᒪᓪᓗᓂ 3 ᑭᓛᒥᑕᐸᓗᖕᓂᒃ ᓯᒡᔭᖓᓂ;

ᑐᖅᑯᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑭᑦᑎᐊᖓᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑑᑉ - 100 ᐆᒃᑑᑏᑦ ᓯᒡᔭᖓᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓄᓇᐅᑉ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᓯᓕᖅᓱᕐᕕᖓᓂ ᖃᖓᑕᓲᕐᕕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᓪᓗᓂ 2 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᑐᑭᒧᑦ ᓯᒡᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ 2 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᑕᕆᐅᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᓕᒫᒥᑦ; ᐊᒻᒪ

ᑐᖅᑯᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑭᑦᑎᐊᖓᓂ ᓇᓂᓯᕕᐅᑉ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓂ ᓇᓂᓯᕕᐅᑉ ᑲᖏᖅᖢᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂᐸᓗᒃ, ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᑕᕆᐅᕐᒨᖓᔪᖅ 2 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓂ ᑐᑭᒧᑦ ᓯᒡᔭᒃᑯᑦ 2 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ.

ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᕌᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ NAD83 ᐱᖓᓲᓕᖅᑲᖓᔪᖅ ᑐᑭᓕᐊᖅᑐᖅ. ᓇᒦᓐᓂᖏᑦ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᖓᓲᓕᖅᑲᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒥᐊᓕᒐᓂᓪᓗ ᓄᓇᙳᐊᓕᕆᔾᔪᑎ 1983ᒥ (NAD83), ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖓᓲᓕᖅᑲᖓᔪᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᕆᔾᔪᑎ (CSRS).

4.6.2 ᑭᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᒥ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᒃᑐᑦ 80 ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᓂ ᑭᓛᒥᑕᓂ ᐃᓂᒋᔭᖓᓗ ᑎᓂᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐅᓕᖃᑦᑕᖅᑐᕐᓗ ᐃᓂᖓᓂ. ᓄᓇᖓ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ 61ᓂᒃ ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᓂ ᑭᓛᒥᑕᐸᓗᖕᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᕋᓛᓂᑦ ᐊᒻᒪ 18.4 ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᓂ ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᑎᖕᒥᐊᕐᕕᖕᓂᒃ. ᑎᓂᖃᑦᑕᕐᓂᖓᑕ ᐃᓂᖓ 25 ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᓂ ᑭᓛᒥᑕᖏᓐᓃᐸᓗᒃᑐᑦ.

4.6.3 ᑕᐃᒪᓐᓂ ᐃᓂᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑕᒫᓂᐸᓗᖕᓂᐊᖅᑐᖅ 108,000 ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᓂ ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᐊᓪᐴᔅ ᓇᓕᒧᒃᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᓇᓚᐅᑦᑖᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 5- ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ

5.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


5.1.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᑐᕐᓗᑎ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓗᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ, ᐊᓯᖏᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ.

5.1.2 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓲᒪᖃᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᒫᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᖓᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᑦ ᐃᓂᒋᔭᖏᑕ ᐊᑐᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ. ᐃᓕᓴᖅᓯᒋᐊᓪᓚᖕᓂᕐᒥᑦ ᐆᒪᔪᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ, ᐊᒻᒪ ᑐᕌᒐᒃᓴᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᓪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

5.1.3 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᐅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᕙᐅᔪᒥᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ.

5.2

ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ


5.2.1 ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒥ ᑕᔅᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᓯᕗᒧᐊᕈᑕᐅᓗᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑕᐃᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ “ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ”, ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᓪᓗᑎᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.11 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

5.2.2 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᖔᓂᐅᖏᑦᑐᖅ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᖃᕐᓗᑎ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ:

 1. ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ:
  1. ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ;
  2. ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒥ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ; ᐊᒻᒪ
  3. ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒥ ᐊᓯᖔᖓᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖔᖓ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᓂ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ;
 2. ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᔪᖃᕐᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ:
  1. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ;
  2. ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ (ᐃᒪᖅ); ᐊᒻᒪ
  3. ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ.

5.2.3 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓ ᐊᖏᖃᑎᒌᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᑎ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᓂᐊᕐᒪᖔᖅ, ᖃᖓᓕᒫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓇᓕᒧᒃᑐᓂᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ. ᑭᑭᑕᐅᓗᑎ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᒍᑦ 5.2.2a) i) ᐊᒻᒪ 5.2.2b) i), ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᒥᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓇᖏᖅᓯᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᑲᑎᒪᔨᒥ ᖃᖓᐅᓕᕋᐃᒃᐸᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑎ.

5.2.4 ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓚᐅᖅᑐᓂ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ ᐃᓄᖕᒥ. ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓚᐅᖅᑐᒥ, ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎ ᐊᑐᕈᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔫᑉ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎ ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ.

5.2.5 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓴᕆᐊᕋᓱᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎ ᑭᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑉ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᖅ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᔪᓂ, ᐃᓄᖕᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᙱᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐊᑐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ.

5.2.6 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ, ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.1.1.

5.2.7 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓴᖅᑮᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

5.2.8 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᑦᑐᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᑭᑭᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᑦ ᑐᕌᖓᒃᐸᑕ ᑲᙳᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖕᒧᑦ.

5.2.9 ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᕈᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᑦᑐᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᑕᐃᖕᓇ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓴᕋᐃᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ.

5.2.10 ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 11(1) ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐱᖁᔭᖓᓂ ᒥᓂᔅᑕ ᓴᖅᑮᒋᐊᓕᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᓂ, ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ. ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ.

5.2.11 ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 11(2), ᒥᓂᔅᑕ ᓴᖅᑮᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᒥᓂᔅᑕᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ.

5.2.12 ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓕᒫᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 11(1) ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 11(2) ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᒥᓂᒃ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᖃᕐᓗᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓐᓂᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ ᑐᓂᔭᐅᓛᖅᑐᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ.

5.2.13 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᓗᑎᒃ ᑐᓴᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 11(3) ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ.

5.2.14 ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᒪᓕᒐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂᙶᖅᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᑦ, ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓇᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᒥᓂᕐᓂᒃ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᕈᔪᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐅᕝᕚᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒥᒃ ᐸᕐᓇᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ.

5.3

ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ


5.3.1 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᓛᖅᑐᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᓂᒍᕋᐃᑉᐸᑕ ᐊᑐᓂ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ. ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓛᖅᑐᑦ ᕿᑭᑕᓂᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᕈᑕᐅᒃᐸᑦ ᑭᑎᒪᔨᓄᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ.

5.3.2 ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᑲᐅᓈᕈᑕᐅᒃᐸᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓄᑦ. ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᓐᓴᖅᑐᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᓕᒫᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᐱᖃᑕᐅᒍᓐᓇᖅᐸᑕ.

5.3.3 ᑎᓴᒪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᒪ ᒪᕐᕉᒃ ᑭᒡᒍᖅᑐᐃᓗᑎ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᒡᓗᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓕᒫᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᙱᑉᐸᑕ.

5.3.4 ᑲᑎᒪᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᒧᑦ. ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᓯᖔᖓᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔾᔮᙱᑉᐸᑦ. ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᓗᑎ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᑉ ᓯᕗᕌᖓᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᓕᖅᐸᑕ.

5.3.5 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᖃᑎᒌᒃᑑᒃ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᑑᒃ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᐸᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ, ᑎᓕᐅᕆᒃᐸᑕ ᑲᑎᒪᓂᐅᑉ ᐃᓚᖓ ᑲᙳᓇᖅᑐᒃᑰᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ. ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓗᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᖓᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ.

5.3.6 ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᒃᐸᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓᑕ ᐱᔭᒃᓴᕆᓪᓗᓂᐅᒃ, ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒦᑦᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖕᒧᑦ, ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 5.2.2a) ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᒍᑎᓂᐊᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᖃᓄᑐᐃᓴᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᒥᑦ ᑐᕌᖓᔪᒥᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖃᑕᐅᑦᑎᐊᓕᖅᐸᑕ ᑭᓯᐊᓂ.

5.3.7 ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᒃᐸᑦ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓇᖅ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓄᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ, ᑎᒃᑭᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 5.2.2b), ᐅᐸᒍᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᖃᓄᑐᐃᓴᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᒥᑦ ᑐᕌᖓᔪᒥᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖃᑕᐅᑦᑎᐊᓕᖅᐸᑕ ᑭᓯᐊᓂ.

5.3.8 ᐃᓄᒃᑑᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑲᑎᒪᑕᒫᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓵᔨᑕᖃᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᖃᑎᒌᒃᑑᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᕙᒌᖅᐸᑕ ᑐᓵᔨᑕᖃᕆᐊᖃᙱᓐᓂᖏᓂ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.

5.3.9 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

5.4

5.4 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᕐᖓᐅᑎᑎᑕᐅᓂᖏᑦ


5.4.1 ᐊᑐᓂ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᒃᐸ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ, ᖃᐅᔨᕐᖓᐅᑎᑎᑕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᑖᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓗᑎ ᓈᒻᒪᓈᕐᓗᑎ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓂ. ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐊᑐᓂ ᖃᐅᔨᕐᖓᐅᑎᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᕙᒌᓛᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

5.5

ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᑦ


5.5.1 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑭᓖᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑲᓚᒋᔭᐅᓂᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

5.6

ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ


5.6.1 ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᒥᓂᒃ ᑕᐅᑐᖃᓯᐅᑎᓗᑎ ᓂᕆᐅᒋᔭᒥᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᓗᑎ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᒥᓂᒃ.

5.7

ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ


5.7.1 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓕᒫᓂᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓕᒫᓂᑦ, ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓕᒫᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᓕᒫᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ. ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᖃᖏᓪᓗᑎ, ᑖᒃᑯᓂᖓ:

 1. ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐊᑐᓚᐅᑲᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ;
 2. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᕐᒥᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᓄᑦ;
 3. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᒃ, ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ d) ᐊᑖᓂ, ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᒍᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖓᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐃᓚᒋᓗᓂᐅᒃ ᐊᑐᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ;
 4. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᖃᙱᑦᑐᖅ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ:
  1. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᒐᔪᓲᓂᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᒋᐊᖃᙱᑦᑐᒥ;
  2. ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᑭᖑᕙᖓᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐊᕕᒃᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᕕᒃᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᕕᒃᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ;
  3. ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᕿᒥᕐᕈᓂᕆᔭᖓᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ;
  4. ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪ
  5. ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑉ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓂᖓ ᐃᓗᐊᓂᙶᕈᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑖᓂᙶᕈᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.
 5. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓂ;
 6. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ, ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᓯᓐᓈᕐᓗᒋᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;
 7. ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓗᓕᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᑐᕌᓪᓚᕆᒃᑐᒥ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓᓄᑦ;
 8. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒨᖑᔪᓂ ᒐᕙᒪᓂᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;
 9. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;
 10. ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ;
 11. ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕈᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;
 12. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᓯᓐᓈᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᒃᐱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑕᖅᑐᓂ ᐊᕝᕗᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐆᒪᔪᓂ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ;
 13. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᒋᔭᖃᙱᓪᓗᑎ, ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂ ᐊᑐᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;
 14. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᐅᔾᔨᕙᒃᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎ ᐃᓅᔪᑦ ᐊᐅᓪᓚᐅᔾᔨᔩᑦ ᐱᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;
 15. ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᖓᓂ 5.10.4 ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕈᑕᐅᔪᓂ ᑖᒃᑯᓇᙶᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ;
 16. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐊᑦᑐᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;
 17. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᓕᐊᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᑐᐊᒐᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ;
 18. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒃᐸ, ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ;
 19. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᐅᔪᑦ, ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒃᐸ, ᑭᓱᓕᒫᑦᑎᐊᓄᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ; ᐊᒻᒪ
 20. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓂ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ.

5.7.2 ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᓇᓱᒃᑯᖅ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᖃᑎᒌᓗᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ.

5.7.3 ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᒍᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ. ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ, ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ.
5.7.4 ᑭᓱᑕᐃᓐᓇᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔮᙱᓚᖅ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥ ᒪᓕᒐᑦᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᑕᖃᓕᕈᓂ. ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖅᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᐊᕐᒪᖔᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓴᕋᐃᓗᓂ.

5.7.5 ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ, ᒪᓕᒐᓕᒫᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᓕᓕᒫᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᑭᑭᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᖓᓂ 5.8.

5.7.6 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᐊᑐᓗᖁᔭᒥᓂᑎᒍᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᓗᑎ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔨᒋᐊᖃᖅᐸᑕ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒥᒐᕆᔭᐅᔪᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

5.8

ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ


5.8.1 ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑯᑖᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.7.1 ᐊᑖᒍᑦ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑭᐅᒪᓇᓱᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥᑦ.

5.8.2 ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑯᑖᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᑐᓴᕈᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᓗᑎ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥ. ᐊᖏᕈᑕᐅᓂᖓ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ, ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᐸᒍᑎᔪᖃᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᕆᔭᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᒧᑦ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖅᑖᕆᐊᖃᖅᐸᑕ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

5.8.3 ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒧᑦ, ᑐᓂᔭᐅᓗᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᓐᓄᑦ, ᑐᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ, ᑕᐃᒫᒃ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒍᓂ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ.

5.8.4 ᑐᓂᓯᓕᖅᐸᑕ, ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒃᐸᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᒃᑲᓐᓂᓕᕐᓗᑎᒃ.

5.8.5 ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓯᒪᓕᕇᖅᐸᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕇᖅᐸᑕ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔫᑉ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᖅᐸᑕ, ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ(ᓄᑦ). ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᑉᐸᑦ, ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ.

5.9

ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑎᑭᐅᒪᔪᓐᓇᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ


5.9.1 ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᓂᕈᓂ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᙱᑉᐸᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᖏᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ, ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑎᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓇᓱᒡᓗᑎ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐋᔩᖃᑎᒌᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓄᑦ ᑐᓂᓯᓕᖅᐸᑕ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ.

5.9.2 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᐅᑎᖅᑏᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖁᔭᐅᓗᑎ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ, ᐊᓯᐊᒍᖔᕐᓘᓐᓃᑦ, ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᓕᐅᕆᓗᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐃᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᒪᖔᖅ.

5.9.3 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᑐᐃᓇᕆᐊᓖᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᒪᓗᑎ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓇᓕᐊᓐᓃᖓᖏᑦᑐᒥ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥᒃ(ᓂᒃ) ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᓇᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

5.9.4 ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᓂᕈᓂ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖅᑕᖃᕈᓂ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.9.1ᒥᑦ 5.9.3ᒧᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓕᖅᐸᑕ, ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓗᑎ, ᐊᖏᖃᑎᒌᕈᑕᐅᓕᖅᐸᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓄᑦ.

5.9.5 ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᓂᕈᓂ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖅᑕᖃᕈᓂ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.9.1ᒥᑦ 5.9.3ᒧᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓕᖅᐸᑕ, ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᑐᓂᓯᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒧᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ(ᓄᑦ) ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕ(ᐃᑦ) ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᖃᑎᒌᓇᓱᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓚᐅᕐᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᖃᑎᒌᖃᑦᑕᐅᑎᓚᐅᕐᓗᑎ.

5.9.6 ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᑦᑎᒍᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᒋᐊᖃᕈᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖅᑕᖃᙱᒃᑯᓂ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒪᖔᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓚᐅᕐᒪᖔᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑐᓂᓯᓗᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

5.9.7 ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.9.1ᒥᑦ 5.9.5ᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᓱᕈᕐᓗᑎ ᑎᑭᐅᒪᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᖓᔪᒥ.

5.9.8 ᑭᑭᑕᐅᖏᓪᓗᑎ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.9.1ᒥᑦ 5.9.5ᒧᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖁᑎᖃᖅᐸᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᓴᖅᑮᓂᐊᕈᑎ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒧᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᒥ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᓯᒪᒃᐸᑕ ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒧᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᒥ, ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑐᓂᓯᙱᖔᕐᓗᑎ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᕈᓂ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᔾᔪᑕᐅᙱᑦᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᔪᓯᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓪᓚᑦᑖᕐᓗᑎ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒧᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᒥ.

5.9.9 ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᕈᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᕿᒥᕐᕈᓂᖓ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᒥᒃ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 13.8.5 ᑖᔅᓱᒪᙵᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᖏᑉᐸᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᖅᐸᑕ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᓯᓚᑖᓂᙶᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖔᖓᓄᑦ, ᐃᒫᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ, ᐱᓕᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ5.9.1ᒥᑦ 5.9.6ᒧᑦ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᖅ.

5.10

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ


5.10.1 ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ (OC) ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ, ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓗᑎ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

5.10.2 ᐃᓚᐅᓂᕆᔭᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᔾᔨᒌᖃᑦᑕᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖃᖓᐅᓕᕌᖓᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓱᒪᒋᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒥ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ.

5.10.3 ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᑲᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᓐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᐸᑕ.

5.10.4 ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓗᑎ ᑐᑭᓕᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓᑐᐊᖅ ᑭᒡᓕᖃᔾᔮᙱᑦᑐᑦ:

 1. ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ(ᓂ) ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᑦ;
 2. ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ;
 3. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᒫᓐᓂᐊᖅᑐᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ;
 4. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓚᐅᑲᓐᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ; ᐊᒻᒪ
 5. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

5.10.5 ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᓂᕈᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᐸᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓ ᑐᓂᓯᓛᖅᑐᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

5.11

ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕖᑦ


5.11.1 ᐊᒃᐸᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᐊᓂ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᖓ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᑎ ᑕᐃᑰᓇ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᐅᑉ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᒪᓕᒐᖓᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕖᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ. ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕖᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᖄᓕᕇᖅᓱᖅᑐᑦ ᐃᓚᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

5.11.2 ᖄᓕᕇᖅᓱᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᓚᔪᓄᑦ ᐃᓂᒋᕙᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᑐᖃᓯᐅᑏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᖕᓄᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓄᑦ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᐅᑉ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᒪᓕᒐᖓᑕ ᐊᑖᒍᑦ. ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᖃᕐᕕᐅᑉ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᒪᓕᒐᖓᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 5ᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ.

5.12

ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ


5.12.1 ᑲᓇᑕ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᓐᓇ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂ ᐃᓚᖓᓂ 18.5 ᓇᓕᒧᒌᒃᑐᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑭᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᒥᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ, ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᔪᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 6- ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ (ᐃᒪᖅ) 1. ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒪᙵ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;
 2. ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;
 3. ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᙱᑦᑐᑦ:
  1. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒥᑎᒍᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂ, ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᓂᕿᒃᓯᖅᓯᐅᕈᓯᑐᖃᐅᔪᒥ; ᐊᒻᒪ
  2. ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂ ᐅᒃᐱᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ; ᐊᒻᒪ
  3. ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᐊᓯᖔᖓᓂ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᑐᓂᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ.

6.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


6.1.1 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓴᖅᑮᓂᐊᕐᓗᑎ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒎᓯᖃᕐᓗᑎ ᐃᒪᕐᒥ. ᐃᒪᖅ ᐃᑲᔫᑕᐅᕗᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᖢᑎ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᓯᓐᓈᕐᓗᑎ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᑕ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

6.1.2 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᓴᓇᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒪᒃᑯᓐᓂ, ᐃᓚᒋᓗᓂᐅᒃ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᐃᑦ, ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᒻᒪᕆᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᔪᓂᑦ.

6.1.3 ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

6.2

ᐃᒪᖅ


6.2.1 ᐃᒪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓲᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓲᖑᓪᓗᑎ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ.

6.2.2 ᐃᒪᖅ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑎᒍᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

6.2.3 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ “ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ” ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᖅ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᒪᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᐃᒪᒃᑯᓐᓄᑦ.

6.2.4 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᒥᑦ “ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ” ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

6.2.5 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂ ᐃᒪᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ “ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ”.

6.2.6 ᐃᒪᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᖑᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.

6.2.7 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑲᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᓂ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᓗᓂ ᐃᒪᒃᑯᓐᓄᑦ.

6.2.8 ᐊᑐᓂ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᕐᖓᐅᑎᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᙵᓴᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᐱᖃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᕐᖓᐅᑎᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᕐᖓᐅᑎᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓱᖏᐅᑎᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᒪᖅ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ, ᐊᑐᓚᐅᑲᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᓪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓ.

6.3

ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᒪᒃᑯᓐᓄᑦ


6.3.1
6.3.2 ᐃᒪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᓕᖅᐸᑕ ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ. ᐃᒪᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂ.

6.4

ᑲᑎᒪᓃᑦ

6.4.1 ᐃᒪᖅ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᓗᑎ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

6.4.2 ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᒃᑯᓐᓂ, ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᒥ, ᑐᓴᕐᕕᖃᕋᓱᐊᕐᓗᑎ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ. ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓐᓂᖅᓴᐅᔪᖅ ᑲᑎᒪᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐸᑕ ᓄᕕᐱᕆᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄ. ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐃᒪᒃᑯᓐᓂ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᓂᒃᑳᕋᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᕐᕕᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᒪᒃᑯᓐᓂ.

6.4.3 ᐃᒪᖅ ᑲᑎᒪᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ.

6.5

ᐊᑭᖏᑦ ᐃᒪᒃᑯᓐᓄᑦ


6.5.1 ᑲᓇᑕ ᐊᑭᓖᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑭᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓄᑦ ᐃᒪᒃᑯᓐᓄ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.


ᐃᓛᒃᑯᑦ 7 - ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ

7.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


7.1.1 ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐅᕗᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᒪᓕᒐᑦᑎᒍ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᐃᓱᒪᒋᕙᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᓯᒡᔭᖅᐸᓯᖕᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᒍᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᖁᑏᑦ.

7.1.2 ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᑰᓇ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᒥ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒥ ᑖᔅᓱᒥᖓᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᒥᓂ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᔪᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.

7.2

ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ


7.2.1 ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᑕ ᐊᑖᒍᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᖅ “ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ” (MAC) ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᒥᓂᔅᑕᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ.

7.2.2 ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.2.10 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖃᕐᓗᑎ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓂ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓂᐊᖅᑐᓂ ᒥᓂᔅᑕᒥ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒧᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑲᑎᒪᖃᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.2.12 ᑖᔅᓱᒪᙵ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

7.2.3 ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᔫᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᐴᒃ, ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ.

7.2.4 ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᒃᑯᑦ.

7.3

ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ


7.3.1 ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 5.7.1 b) ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ.

7.3.2 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐊᓯᐊᒍᖔᕐᓗ ᓲᕐᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᓂᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ.

7.3.3 ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐅᓄᓛᖑᓗᑎ ᑎᓴᒪᐅᓗᑎ ᓇᓕᒧᒃᑐᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑐᖃᕐᓗᓂ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ ᓄᓇᕗᒻᒦᑦᑐᓂ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᓗᑎ, ᐊᔪᕐᓇᙱᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᒻᒦᓪᓗᑎ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ:

 1. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᖏᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥ, ᐃᒫᐅᑉ ᐊᖏᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ;
 2. ᐱᕙᒌᔭᐃᓗᑎ ᑎᑎᕋᕐᖓᐅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ; ᐊᒻᒪ
 3. ᐱᕙᒌᔭᐃᓗᑎ ᑎᑎᕋᕐᖓᐅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ.

7.3.4 ᐸᕐᓇᐃᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ, ᐊᖏᕈᑕᐅᒃᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ, ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᓛᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒡᓚᒡᕕᖕᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᓄᑦ. ᐸᕐᓇᐃᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐸᕐᓇᐃᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑐᕋᔭᖅᑐᑦ ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᕕᒃᑐᐃᓗᑎ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓕᒧᒌᓗᑎ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐊᒡᓚᒡᕕᖏᓐᓂ, ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᐊᑲᐅᓈᖁᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ.

7.3.5 ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 7.3.3 ᖁᓛᓂ, ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᑎ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᒐᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊᓂ.

7.3.6 ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓯᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔫᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᒧᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓪᓗᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 7.3.3. ᐊᖏᖃᑎᒌᙱᑉᐸᑎ ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓂ ᑕᐃᑯᖓᖅᑎᑕᐅᓛᖅᑑᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

7.3.7 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᙵᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᖏᓂᖓᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥ, ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᙵᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ, ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᙵᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓕᒫᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔩᖁᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᐸᑕ.

7.3.8 ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᖓᓂ 5.8 of ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓛᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓇᔪᒐᕐᕕᖓᓂ, ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 5 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

7.3.9 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᖅ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 7.3.8 ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᕈᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

7.3.10 ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᖓᓂ 5.8 ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᙵᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᓂᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᖕᒧᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓗᓂ.


ᐃᓛᒃᑯᑦ 8 - ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᑦ

8.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


8.1.1 ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

8.1.2 ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕇᖅᐸ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑲᔪᓰᓂᐊᖅᑐᖅ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ.

8.1.3 ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑲᔪᓰᓐᓇᐊᖅᑐᖅ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ.

8.1.4 ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᑎ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ.

8.1.5 ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓂᕈᓂ, ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᓱᖁᒥᒃᓯᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᑐᖂᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.

8.2

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑏᑦ – ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓂᕐᒥᑦ


8.2.1 ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᓪᓚᖕᓂᕐᒧᑦ, ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓛᒃᑯᖓᔪᒥ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᖏᑦᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

8.3

ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ


8.3.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓗᑎ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓖᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᒪᓕᒐᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᒥᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᕐᓂᕆᔭᖓᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ. ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᑐᑦ, ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᕐᓗᑎ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ.

8.4

ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒪᔪᕋᓱᖕᓂᖏᑦ


8.4.1 ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓐᓂᕈᑎ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒪᔪᕋᓱᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕋᓱᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓂ ᓇᓂᓯᓇᓱᒡᓗᑎ ᐊᑐᖔᕈᓐᓇᖅᑐᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᖏᑦᑐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᖏᑦᑐᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ. ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᓪᓚᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᐃᓚᖃᙱᑦᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᖃᔅᓯᕌᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ.

8.5

ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ


8.5.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᓂ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

8.5.2 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒃᐸᑕ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᐊᑦᑐᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᒡᕙᙵᑦ.

8.5.3 ᓚᐃᓴᓐᓰᑦ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ, ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓂ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᓂ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᑐᕌᖓᖏᑦᑐᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᓄᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ.

8.6

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓂᕈᓂ, ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᓱᖁᒥᒃᓯᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᑐᖂᑦᑎᓂᕐᒥ


8.6.1 ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒡᕙᓃᑦᑐᖅ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᙱᓚᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᙱᓚᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐃᓄᖕᒧᑦ, ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓛᒃᑯᑦ 6 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

8.6.2 ᐸᕐᓇᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᖃᖅᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᖃᕐᓗᓂ ᐱᑕᖃᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᒥ ᑐᖂᑦᑎᓂᕐᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᑦᑎᐊᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

8.6.3 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑐᓐᓂᖅᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ, ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔨᓂ, ᐊᐅᓚᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᑦᑎᐊᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᙱᑦᑐᒥ ᑐᖂᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ.

8.6.4 ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᐃᓐᓇᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑏᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥ, ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᓯᖁᒥᒃᓯᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑐᖂᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᕐᓂᕈᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᔪᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᐅᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᕐᓂᕈᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓᓕᒫᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᐊᑐᖅᑐᓂᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓗᑎ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒋᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᑑᖃᕐᓂᖅᐹᖑᔪᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᖓᓂ 5.6.55 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

8.6.5 ᑕᐃᒪᐃᑉᐸ, ᐱᔾᔪᑕᐅᓗᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐆᒪᔪᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᒍᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᖁᑕᐅᒍᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖓᓄᑦ, ᐱᓕᕆᔨᖓᓄᑦ, ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᕈᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖓᓕᕈᑕᐅᓗᓂ ᐊᓯᐅᔨᓂᕐᒥᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑯᐊᑕᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔪᖅ ᐱᖃᑕᐅᔪᖅ ᐊᑭᓖᒐᔭᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᓐᓂᖅᐹᖑᔪᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᒡᕕᐅᔫᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ.

8.6.6 ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᔪᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 8.6.5 ᖁᓛᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐱᖓᔪᖓᓂᙶᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅᑕᖃᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᓗᓂ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥ ᖃᖓᐅᓕᕌᖓᑦ. ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓇᓱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᓚᖓᓂ 8.6 ᑕᒡᕙᙵᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ. ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓴᖅᑮᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᑉᐸ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ. ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔨᒧᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ 60 ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ.

8.7

ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑐᑦ


8.7.1 ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒥ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐱᕙᒌᔭᐃᒋᐊᖃᖅᐸᑕ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑐᑦ ᒪᓕᒐᖓᑎᒍᑦ, S.C. 2002, c.29 ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐆᒪᔪᕐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒥ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᑐᕌᓪᓚᕆᒃᑐᒥ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ, ᒥᓂᔅᑕᒥᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ(ᓖᑦ) ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᐳᖅ, ᐊᔪᙱᓐᓂᓕᒫᖓᓂ, ᐱᕙᒌᔭᐃᓗᓂ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒥ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ, ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ 39(1)(d), 48(1)(d) ᐊᒻᒪ 66(1)(d) ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑐᑦ ᒪᓕᒐᖓᓂ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 9- ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᑦ

9.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


9.1.1 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑐᒥ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂ, ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕆᐊᕐᕐᓂᒥ, ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂ, ᐃᓅᓯᕐᒨᖓᔪᓂ, ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᐊᔨᑦᑕᐅᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ.

9.1.2 ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑕᐃᑰᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒫᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓗᐊᙳᐊᖅᑐᒥ ᐱᔭᕆᐊᑐᓂᖓ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.

9.1.3 ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.

9.2

ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓ


9.2.1 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓴᖅᑮᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18 ᑕᒡᕙᙵᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ ᑭᓱᓕᒫᓄᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓᓄᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥᑦ, ᐱᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᓪᓗ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.

9.2.2 ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᑳᓐᑐᓛᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑕᐅᔪᒧᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔾᔭᙱᑦᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᑎ ᑲᓇᑕᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᕈᑕᐅᒃᐸᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ.

9.2.3 ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐱᖃᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓂ ᓈᒻᒪᒃᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᖃᑕᐅᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ:

 1. ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᑦ;
 2. ᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ;
 3. ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑯᓂᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ;
 4. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ;
 5. ᐅᐊᑦᑎᕆᐊᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓗᑎ;
 6. ᕿᓂᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓇᐅᒪᒃᓯᓂᖅ;
 7. ᒪᒃᑯᒃᑯᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᑎᑕᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᑦ;
 8. ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᒃ, ᐱᖁᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᕋᓛᓕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ;
 9. ᐳᓚᕋᕆᐊᖅᑐᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ;
 10. ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ;
 11. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑎᒍᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ ᓲᕐᓗ ᐆᒪᔪᕋᓱᖕᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᑎᒍᑦ ᑐᙵᕕᓕᖕᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ; ᐊᒻᒪ
 12. ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᕋᓛᖑᓗᑎ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓅᖓᔪᓄᑦ.

9.3

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ: ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ


9.3.1 ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ 5.7.1g), ᑖᒃᑯᐊ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕋᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂᒃ ᑐᓂᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᒋᔭᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᐅᔪᑦ ᑐᕌᓪᓚᕆᒃᑐᒥ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18.

9.3.2 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᑕᐅᕗᖓᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᒫᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ.

9.4

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ: ᐊᓯᖏᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᑦ


9.4.1 ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑦᑕᕐᕕᖏᑦ ᑕᒃᑯᐊᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᓴᐳᔾᔨᔩᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓗᑎ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᒪᓕᒐᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᒥᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

9.4.2 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᒐᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᒋᔪᒪᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓᓄᑦ.

9.5

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ


9.5.1 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓇᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ.

9.5.2 ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 14.4.7 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

9.6

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᑦ


9.6.1 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ “ᓄᓇᓕᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ” ᕿᑭᖅᑕᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18. ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᐊᖅᑐᑦ “ᓄᓇᓕᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ” ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎ ᐱᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᒥ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᑕᖃᓐᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒍ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑕ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂ, ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 10- ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖅ

10.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


10.1.1 ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑕᐃᑰᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑎᒍᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐃᒃᐱᒍᓱᓯᓐᓈᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᓂᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖅᑲᖓᔪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓄᖅᑐᐃᓕᖅᑲᖓᔪᒃᑯᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ ᐃᒃᐱᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂ.

10.1.2 ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᓂ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒃᑑᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᐃᒫᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ.

10.1.3 ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂ.

10.1.4 ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂ ᓴᖅᑮᓂᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ.

10.2

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ


10.2.1 ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ, ᐃᓚᒋᓗᓂᐅᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂᒃ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᒐᕙᒪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᔪᑦ ᐆᒃᑐᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᑕᐃᑰᓇ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ.

10.2.2 ᑕᐃᑰᓇ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖓᓂ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᓲᕐᓗ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᙱᑦᑐᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᓛᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᑲᔾᔭᐅᓴᕆᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ, ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᒥᐊᖅᑐᖅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ.

10.3

ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᑕ ᑲᑐᔾᔭᐅᓂᖓ


10.3.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᕐᓂᐅᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒫᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᒫᓂ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂ. ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒪᖓ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑯᓂᖓᑐᐊᖑᖏᑦᑐᖅ:

 1. ᓄᓇᓖᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ;
 2. ᓄᓇᓖᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎ ᖃᓄᐃᑦᑐᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ; ᐊᒻᒪ
 3. ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ.

10.3.2 ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᑕᐅᕗᖓᒃᑲᓐᓂᖅ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ, ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᓂ ᐅᔾᔨᕈᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎ, ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒃᑯᑦ.

10.3.3 ᑐᑭᓕᕇᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂ.

10.3.4 ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᔪᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᐅᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓂ, ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕙᒡᓗᑎ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᒋᔭᑐᐊᕆᙱᑕᖏᑦ, ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᒫᓂ ᐅᐸᔾᔭᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᓕᕆᔪᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᑦ.

10.4

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ


10.4.1 ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓛᒃᑯᖓᔪᒥᑦ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᓐᓂ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐳᓚᕋᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᓐᓂᐅᔪᓂᑦ.

10.4.2 ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖃᑕᐅᓕᖁᔨᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᑕᐅᑐᒃᑕᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐸᒍᑎᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐅᔪᓄᑦ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓃᑦ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᑕᐅᖅᓰᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᖅ ᐊᖏᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᒋᔾᔮᙱᑕᖏᑦ, ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓄᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐃᒫᓂ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᒃᑯᑦ ᐅᒥᐊᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᒫᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓂ.

10.5

ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ


10.5.1 ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᑦᑕᕐᕕᖕᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂ.

10.5.2 ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ ᓴᖅᑮᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᑖᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓗᑎ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᓲᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥ, ᐊᑑᑎᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 11- ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐳᓚᕋᖅᑏᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᓂᖏᑦ

11.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


11.1.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.

11.1.2 ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᓂ:
 1. ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ;
 2. ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐳᓚᕋᕆᐊᖅᑐᓂᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓲᒪᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ; ᐊᒻᒪ
 3. ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ

11.1.3 ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓂ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓄᓇᖃᕐᕕᖏᑕ ᑕᐃᒎᓯᖏᓐᓂᒃ.

11.2

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ


11.2.1 ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ. ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᐱᔭᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᑐᑦᑕᕐᕕᐅᖏᓐᓇᐅᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

11.2.2 ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᐅᔪᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ. ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.16 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᓂ, ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓄᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᓇᓕᒧᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑐᑦ. ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᓪᓚᖕᓂᕐᒧᑦ, ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ, ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ, ᑕᕐᕆᔭᐅᓴᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ.

11.2.3 ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᕐᒧᑦ.

11.3

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ


11.3.1 ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᑎᑕᐅᓗᑎ.

11.3.2 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᓕᒪᓄᑦ ᐃᓚᒋᓗᓂᒋᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᕈᑎᖏᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔪᒥᓇᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓᑐᐊᖑᖏᑦᑐᖅ: ᑲᐅᔾᔭᐅᓴᕆᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐊᐅᓪᓚᐅᔾᔭᐅᔪᓄᑦ, ᑐᔪᕐᒥᔪᓄᑦ, ᓂᕿᓂᓄᑦ, ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᒥᓯᐅᑎᓂ, ᐊᒻᒪ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓂ.

11.3.3 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂ, ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐱᖃᑕᐅᓗᑎ, ᐃᑲᔪᕐᓗᑎ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓴᖅᑭᓂᐊᖅᑐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ.

11.3.4 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐳᓚᕋᕆᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ. ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖏᓐᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

11.4

ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ


11.4.1 ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᖅᑯᓯᐅᔪᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

11.4.2 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

11.4.3 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓄᑦ, ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 11.4.4 ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

11.4.4 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓗᑎ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ 5.7.1i) ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᑦ. ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᒃᑳᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᒥᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓄᑦ, ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

11.4.5 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖅᑯᓯᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ.

11.4.6 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᐊᑐᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ.

11.4.7 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

11.5

ᐳᓚᕋᕆᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ


11.5.1 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐳᓚᕋᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ.

11.5.2 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐃᓂᒃᓴᓄᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

11.6

ᐳᓚᕋᕆᐊᖅᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᕐᖓᐅᑎᑎᑕᐅᓂᖏᑦ


11.6.1 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐳᓚᕋᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ.

11.6.2 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐳᓚᕋᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐳᓚᕆᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓂᒃᓴᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑐᕌᒐᖃᕐᓗᑎ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑕ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖓᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ.

11.6.3 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᙳᐊᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐳᓚᕋᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ.

11.6.4 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐳᓚᕋᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᐸᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᖅᑳᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓯᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 12- ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖅ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖅ12.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


12.1.1 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎ ᐊᐅᓚᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

12.1.2 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᖕᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕈᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑎᑐᑦ.

12.2

ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᑦ


12.2.1 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᒃᑯᓐᓂ, ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑮᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ. ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᓚᒋᓗᓂᒋᑦ ᐱᖁᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᔾᔪᐊᖅᑕᐅᒋᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ.

12.2.2 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓴᖅᑮᒐᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᙵᖅᓯᒪᔪᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒍᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᑦ.

12.2.3 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕖᑦ, ᐱᖁᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᒃᑯᓐᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

12.2.4 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᑐᕐᔪᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᖅᐸᑕ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ.

12.2.5 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᑎᑎᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᖓᓂ 12.2.6, ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓗᓂ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓄᑦ.

12.2.6 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ 5.7.1i) ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ. ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᒃᑳᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔫᑉ ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂ ᑕᐃᑰᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ, ᑎᑎᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ.

12.2.7 ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂ ᐃᓂᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᖏᓪᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐅᐸᒃᑕᐅᖏᓪᓗᑎ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ, ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᒃᐸᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑐᖃᕐᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂ ᐱᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ of ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓃᑦᑐᕐᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

12.2.8 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᖏᓪᓗᑎ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᕿᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐃᓂᓂ. ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ.

12.3

ᐃᓅᑉ ᓴᐅᓂᕕᓂᖏᑦ, ᐃᓗᕖᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓗᕕᖅᓯᐅᑏᑦ


12.3.1 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 33 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ, ᐱᓗᐊᙳᐊᖅᑐᒥ, ᐃᓚᖓᓂ 33.7.2 ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎ ᐃᓅᑉ ᓴᐅᓂᕕᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓗᕕᖃᕐᕕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᑕᐃᖕᓇ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓅᑉ ᓴᐅᓂᕕᓂᖏᑦ, ᐃᓗᕖᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓗᕕᖅᓯᐅᑏᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 13 - ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖅ13.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


13.1.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑰᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ.

13.1.2 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᕐᓗᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑰᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑐᒥ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᕐᓗᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ.

13.1.3 ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᑕᐃᑰᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᑦ.

13.1.4 ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ.

13.1.5 ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓗᓂ.

13.1.6 ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ.

13.1.7 ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓗᑎ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖕᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᓗᑎ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎ ᐱᖁᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᔾᔪᐊᖅᑕᐅᒋᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ.

13.2

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ


13.2.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᓂ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑎ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ.

13.2.2 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᑕᑭᒋᔭᐅᓗᑎ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓗᑎ, ᓄᐊᑕᐅᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᓂ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑎ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ.

13.2.3 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

13.2.4 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᖓᓃᑦᑐᑦ 13.7 ᐊᒻᒪ 13.8 ᑕᒡᕙᙵᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᒥ, ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚᑖᓂᙶᖅᑐᓂᒃ ᐃᒫᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᑐᕌᖓᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᒪᖏᓐᓃᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᑕ ᑕᕆᐅᖏᓐᓂ.

13.2.5 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᖓᓂ 13.7 ᑕᒡᕙᙵᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᙱᑦᑐᖅ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᑦ ᓄᐊᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᐃᒫᓂ ᕿᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓇᐅᒪᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ, ᐃᒫᓂ ᓱᕈᐃᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐃᔭᐅᓇᓱᒃᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ.

13.3

ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᑦ


13.3.1 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᐊᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᒪᓕᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑯᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓗᑎ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᑦ.

13.3.2 ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 13.3.1 ᐊᑖᒍᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓗᑎ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᓄᑦ.

13.4

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ


13.4.1 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᙵᖅᓯᒪᔪᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᒃ ᐊᔾᔨᖓᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᒥ. ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ. ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒃᑯᑦ ᓴᐳᔾᔨᔨᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓄᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓇᓱᓐᓂᖓᓂ.

13.4.2 ᐊᑦᑎᓐᓂᖅᐹᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓ ᐃᒪᐃᓕᖓᓂᐊᖅᐳᖅ:

 1. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᓂ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ;
 2. ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ;
 3. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ;
 4. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓖᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ;
 5. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ;
 6. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᔫᑎᓂ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓂ;
 7. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓗᑎ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥᑦ;
 8. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᓇᑉᐸᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑯᓂᑦ ᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᑐᖅᑯᖅᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ;
 9. ᐃᓚᒋᓗᓂᐅᒃ ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ;
 10. ᐊᔾᔨᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓚᐅᑲᓐᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ; ᐊᒻᒪ
 11. ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓗᑎ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ.

13.4.3 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑎᓴᒪᑦ ᐊᓂᒍᔭᕌᖓᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᒃᐸᑕ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᙱᓐᓂᖓᓂ.

13.5

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ


13.5.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᕝᕕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᓴᕐᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓗᑎ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᒦᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ.

13.6

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ


13.6.1 ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔪᖃᓛᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ. ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓄᑦ.

13.6.2 ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᕐᓗᑎ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ.

13.6.3 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᑕᐃᑰᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᒃ.

13.6.4 ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓂ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᓄᑦ. ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᒫ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:

 1. ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ;
 2. ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ;
 3. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ;
 4. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ;
 5. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᑐᙵᕕᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑕᕆᐅᑉ ᓯᑯᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᒥᑦ;
 6. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂ;
 7. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ;
 8. ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᑖᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂ;
 9. ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ; ᐊᒻᒪ
 10. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ ᐱᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑐᓂᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐅᑎᓂᑦ.

13.6.5 ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᐸᑕ, ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎ ᐊᑐᓂ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ, ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᒪᖔᑦ ᑐᕌᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ.

13.6.6 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ.

13.7

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ


13.7.1 ᖄᒃᑲᓂᐊᒍᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᓯᖔᖓᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᑦᑎᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓᓂ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᓐᓂᐊᖅᑕᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ.

13.7.2 ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕆᐊᑐᙱᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᑖᕆᐊᑐᙱᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ.

13.7.3 ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂᒃ ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂ, ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒥ, ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓃᑦᑐᑦ a)ᒥᑦ t)ᒧᑦ ᐊᑖᓂ. ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᒪᑯᓂᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖃᕆᐊᓕᒃ:

 1. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑉ ᑕᐃᒎᓯᐊ, ᑐᒃᓯᕋᖅᑑᑉ ᐊᑐᖓ, ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ;
 2. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑎᒌᖑᓂᐊᖅᑐᓂ;
 3. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓇᑭ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᖕᒪᖔᖅ;
 4. ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᑦ ᖃᐅᔨᕐᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᖃᔅᓯᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᔭᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᔅᓯᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ, ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᔭᕐᒪᖔᑦ;
 5. ᐃᓂᖓ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᓗᓂᐅᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓛᖅᑐᑦ ᓄᓇᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒫᓂ;
 6. ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᖃᑦᑕᓛᖅᑐᑦ;
 7. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ, ᑐᕌᒐᒃᓴᖏᑦ, ᐱᔾᔪᑎᖓ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ;
 8. ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᑎᑭᐅᒪᒻᒪᖔᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᐊᕆᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ;
 9. ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᓂᑦ ᓄᐊᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ (ᐱᐅᓂᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓄᑦ) ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕋᒃᓴᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂ;
 10. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᑐᕋᔭᕐᒪᖔᑦ, ᐊᖏᖅᐸᑕ, ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓗᓂ ᖃᓗᓈᑎᑑᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᓂᒃ;
 11. ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᐸᑕ, ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔪᒥ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᓇ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᖅ;
 12. ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂ, ᓇᑉᐸᖓᔪᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂ;
 13. ᐊᑦᑕᑯᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᒋᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ;
 14. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ;
 15. ᐸᕐᓇᐅᑎ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑯᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑯᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ;
 16. ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᖁᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᔾᔪᐊᖅᑕᐅᒋᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ;
 17. ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅ(ᑦ) ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ;
 18. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓚᐅᕐᒪᖔᑦ;
 19. ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓛᕐᒪᖔᑦᑕ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᓪᓗ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ; ᐊᒻᒪ
 20. ᒪᑉᐱᖅᑐᒐᕐᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ.

13.7.4 ᐊᕐᕌᒍ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔨᓗᑎ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ.

13.7.5 ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒃᑯᑦ ᓴᐳᔾᔨᔨᖏᓐᓂᒃ, (DND) ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓅᖓᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ (ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ). ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒃᑯᑦ ᓴᐳᔾᔨᔨᖏᓐᓂᒃ, ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑐᑦ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᓲᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ. ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓ ᑲᔪᓯᑕᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒃᑯᑦ ᓴᐳᔾᔨᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓲᖅ, ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖑᓪᓗᑎ ᑭᓱᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ. ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒃᑯᑦ ᓴᐳᔾᔨᔨᖏᓐᓂᒃ, ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᙱᑦᑐᓄᑦ ᓇᐃᓈᕈᑎᓂᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 13.7.3ᒥ ᐊᒻᒪ 13.7.4ᒥ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᙱᑦᑐᒧᑦ ᓇᐃᓈᕈᑎᒥᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ.

13.7.6 ᑕᒪᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᑎ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓐᓂᓕᒫᖓᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥ.

13.7.7 ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᑎ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᒡᓗᑎ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓕᖅᐸᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦ. ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓗᑎ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᒪᕐᕈᐃᖅᓱᕐᓗᑎ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 13.7.15.

13.7.8 ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᒥ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᒧᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᑯᓄᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓗᓂ ᑲᑎᒪᓂᒃᑯᑦ.

13.7.9 ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓇᓱᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂ ᐃᓚᖃᖅᑐᓂᑦ ᐆᒪᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂ ᐃᓚᖃᖅᑐᓂᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒥᑦ.

13.7.10 ᐃᓱᐊᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒍᓂ, ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔫᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐃᓚᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᒪᓕᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᒪᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓛᒃᑯᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᒋᓗᓂᒋᑦ ᓄᓇᓗᐅᑉ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ.

13.7.11 ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᑦ ᑐᓐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᓂ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

13.7.12 ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ, ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔫᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓖᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂ ᖃᐅᔨᓇᓱᒡᓗᑎ ᒪᓕᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦᑕ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ.

13.7.13 ᐋᒃᑳᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂ ᒪᓕᑦᑎᐊᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖔᖓᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᒧᑦ, ᑕᐃᑲᙵᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑐᓂᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖓᓄᑦ.

13.7.14 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑎᕆᐊᓖᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᒥᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒥ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ, ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

13.7.15 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᒪᕐᕈᐃᖅᓱᕐᓗᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᑦ ᐅᑕᖅᑭᔭᐅᔪᓂᒃ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑲᔪᓯᖁᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑲᔪᓯᖁᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᓂᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓛᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐃᓚᒋᓗᓂᒋᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ.

13.7.16 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᓱᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑕᐃᑲᙶᖅᑐᓂᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᕕᖓᓃᑦᑐᓂᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ.

13.8

ᐃᒫᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᐱᓇᓲᑏᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᓕᖅᑐᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓄᑦ


13.8.1 ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎ ᐱᓇᓲᑎᓂᒃ ᐃᒫᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᓯᓚᑖᓂᙶᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᓂᒃ, ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓄᕐᒪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᑭᐅᓂᕆᔭᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᒋᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᒃᑐᒥᑦ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ 1983 “ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᓂᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐃᓯᖅᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᓚᑦᑕᕐᕕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᖁᑎᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑭᒡᓕᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ”, ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᖓᓂ 13.8 ᑐᕌᖓᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚᖓᓂ 13.7 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᒫᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᒪᖁᑎᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᔪᓂ ᑕᕆᐅᕐᓂᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒥ ᒪᓕᒡᓗᑎ.

13.8.2 ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓂᔭᐅᒐᐃᒻᒪᑦᑕ ᐃᒫᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᐱᓇᔫᑎᒥ ᑐᕌᖓᔪᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂᑦ, ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᑐᓴᕐᕕᖃᕋᓱᐊᓲᑦ ᑭᐅᔾᔪᐊᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᙵᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓂ, ᐊᓯᖏᓂᓪᓗ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᒧᑦ.

13.8.3 ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᒫᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᐱᓇᓲᑏᑦ ᑕᐃᑲᙶᖅᑐᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑑᒃ ᑲᑎᒪᔩᖕᓄᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᑎ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᐃᓛᒃᑯᖓᔪᖅ.

13.8.4 ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓯᒪᓕᕇᖅᐸ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓛᒃᑯᖓᔪᖅ ᐊᑖᒍᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᖅᐸ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ(ᔪᑦ) ᑐᓐᓂᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ, ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ.

13.8.5 ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᓂᕈᓂ, ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕇᕈᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᐃᓛᒃᑰᖓᔫᑉ ᐊᑖᒍᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᕈᓂ, ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᖏᑉᐸᑕ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ, ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔭᖏᓐᓄᑦ. ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᔭᐅᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᓕᖅᐸᑕ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓕᕈᓂ.

13.8.6 ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᓴᖅᑮᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᐅᓛᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᐃᓛᒃᑰᖓᔫᑉ ᐊᑖᒍᑦ ᑭᖑᕙᖓᖏᑦᑐᒥ ᑎᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒡᓕᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑭᐅᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓂᑦ ᑕᐃᑲᓂ 1983 “ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᓂᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐃᓯᖅᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᓚᑦᑕᕐᕕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᖁᑎᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑭᒡᓕᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ” ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᒃ.

13.8.7 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓯᓚᑖᓂᖔᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕈᑕᐅᔪᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᒥᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᖓᓂ 13.8.

13.9

ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ


13.9.1 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᒃᐸᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒧᑦ, ᑖᒃᑯᓂᖓ:

 1. ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖒᑉ ᐊᕐᓇᐅᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᔭᖓᓂ;
 2. ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᑎᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑉᐸᑕ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂᑦ ᓄᐊᑦᑎᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒧᑦ; ᐊᒻᒪ
 3. ᑕᐃᒪᐃᕝᕕᒃᓴᐅᑉᐸ, ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐃᓄᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᐊᑭᓖᑎᑕᐅᖏᓪᓗᑎ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᓯᒪᖓᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᒥᐊᖏᓐᓂᒃ.


ᐃᓛᒃᑯᑦ 14 - ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᑦ

14.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


14.1.1 ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ.

14.1.2 ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᑭᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 23 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

14.2

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ


14.2.1 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᑲᓇᑕ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐃᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒨᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

14.2.2 ᑲᓇᑕ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᐳᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᓕᕈᓂ ᐃᓕᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᐱᔭᒃᓴᕆᕙᐅᔪᓂᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ.

14.2.3 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂ ᐱᓕᕆᓂᑰᔪᓂ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᓕᖅᐸᑕ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

14.2.4 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ.

14.2.5 ᑲᓇᑕ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓂ:

 1. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂ, ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔾᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ;
 2. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ;
 3. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᓗᕐᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ;
 4. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᓂ;
 5. ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ; ᐊᒻᒪ
 6. ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᓂᑰᓗᓂ.

14.3

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒨᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ


14.3.1 ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 23 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ, ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ:

 1. ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᑦ ᐃᓐᓄᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ;
 2. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐲᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᑐᓚᕈᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ;
 3. ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᒫᑦ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐱᓪᓚᑦᑖᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᔾᔪᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᓇᓕᒧᒋᔭᐅᔪᓂᑦ;
 4. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪ
 5. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᓯᒪᑦᑏᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

14.3.2 ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᕿᒥᕐᕈᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᙳᖅᑎᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ, ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓂᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᕿᒥᕐᕈᖏᑉᐸᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᙳᖅᑎᕆᙱᑉᐸᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ.

14.3.3 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒃᑐᑐᐊᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᒡᓚᒡᕕᖓᓂ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᖅᐸᑕ, ᐅᖃᕈᓐᓇᙱᓐᓂᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᙱᒃᑯᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᑐᖅᑎᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖓᓄᑦ.

14.3.4 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑐᑐᐊᖅ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕙᒡᓗᑎ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓄᑦ (ᐃᓄᒃᑐᑦ/ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ/ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᖃᕐᓂᕈᓂ ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᖅ.

14.3.5 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᐸᑕ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᒐᔭᕐᒪᖔᑦ ᐊᔪᙱᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᕕᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑰᔪᓂᑦ ᓇᓕᒧᒋᔭᐅᔪᓂ ᐱᓇᔪᒃᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓪᓚᑦᑖᖅᑐᓄᑦ.

14.3.6 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖕᒥᑦ, ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᑕᐃᑲᓃᖃᓯᐅᑎᔪᖅ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 14.2.4.

14.4

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓄᑦ


14.4.1 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐱᓯᒪᑦᑏᓐᓂᓇᕐᓗᑎ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᖅᑑᒃ ᐅᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑑᒃ: ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᒥᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒥᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖅ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓯᓚᑖᓂᙶᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᒃᑑᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.

14.4.2 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓯᓐᓈᖅᑐᑦ, ᐊᔪᙱᑉᐸᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑉᐸᑕ, ᐊᒻᒪ ᐱᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᑦᑎᐊᖅᐸᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕇᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᒥᓄᑦ ᐃᓕᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓕᕈᓂ.

14.4.3 ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᓪᓚᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓯᓐᓈᖅᑐᑦ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒎᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐱᑕᖃᖅᖢᓂ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ.

14.4.4 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᓂᐊᖅᑕᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᓂᐅᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓᑐᐊᖑᖏᑦᑐᖅ:

 1. ᑐᕌᖓᓪᓚᕆᒃᑐᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ;
 2. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖓᓯᑦᑐᒨᖓᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᑐᕌᕈᒪᔭᖏᑦ; ᐊᒻᒪ
 3. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᑎᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᖒᑉ ᐊᕐᓇᐅᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓄᑦ.

14.4.5 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂ ᓲᕐᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓯᓐᓈᕐᓗᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᓐᓈᕐᓗᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᖏᑦᑐᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᖅᑲᖓᑲᐃᓐᓇᕐᓗᓂ.

14.4.6 ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᒥ, ᐊᑲᐅᓈᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐱᒋᐊᖃᖅᑕᖏᑦ, ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓗᑎ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᖓᓂ. ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒥ ᒪᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ:

 1. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ,
 2. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᑦ,
 3. ᑎᒥᒧᑦ ᓄᖅᑲᖓᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ,
 4. ᐊᑭᓖᓂᕐᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᓪᓘᑉ ᐊᕝᕙᖓᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓕᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪ
 5. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑉ ᐃᑲᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.

14.4.7 ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓴᖅᑮᓂᐊᖅᐸᑕ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᑉᐸ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᙱᑦᑐᓄᑦ, ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᑦᑎᔪᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᔪᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒪᐃᕝᕕᒃᓴᐅᒻᒪᖔᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓲᕐᓗ ᐊᑭᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓵᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 15 - ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᑦ

15.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


15.1.1 ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑕᖓᓂ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 8 ᐊᒻᒪ ᐃᓛᒃᑯᑦ 24 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

15.1.2 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑳᓐᓄᓛᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ.

15.2

ᑳᓐᑐᓛᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ – ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ


15.2.1 ᑳᓐᑐᓛᒃᑕᖃᕈᓂ ᑐᕌᖓᔪᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕈᓂ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ, ᑲᓇᑕ ᒪᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑭᒡᓕᒋᖏᓪᓗᓂᒋᑦ, ᐃᓚᖏᓐᓂ 8.4.8, 24.4.2, 24.5.1 ᐊᒻᒪ 24.7.1, ᑖᓐᓇᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖓᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᓂᕈᓂ ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖓᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᖏᒃᑯᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕋᔭᖅᑐᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᓯᔾᔩᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑳᓐᓇᑖᒃᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ.

15.2.2 ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒥ ᑳᓐᑐᓛᒃᓄᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᖓᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓲᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒥ ᑳᓐᑐᓛᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥ.

15.2.3 ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ.

15.3

ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ – ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖓ ᓯᕗᓪᓕᐅᓗᑎ ᐱᕕᖃᖅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ


15.3.1 ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᓗᑎ ᐱᕕᖃᖅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᒎᖓᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ.
15.3.2 ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᓗᑎ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 15.3.1 ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᐊᑖᓃᑦᑐᒥ:
 1. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ;
 2. ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐅᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓗᑎ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᐅᓪᓗᐃᑦ 45 ᑐᖔᓃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ;
 3. ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᐳᑦ, ᑐᒃᓯᕋᕐᕕᐅᒃᐸᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐱᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕆᔭᖓᓂ ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᙱᒻᒪᖔᖅ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ;
 4. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑭᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖅᐸᑕ ᑭᐅᓯᒪᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᕐᓗ ᓱᓇᒃᑯᑖᓕᒫᓄᑦ ᑳᓐᑐᓛᒃᒦᖁᔭᐅᔪᓂᑦ, ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑳᓐᑐᓛᒃᑖᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᖅᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ.

15.4

ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓰᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ


15.4.1 ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᔪᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᒥ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᒋᖏᓪᓗᓂᐅᒃ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᖅ ᑕᐃᑲᙶᕐᓗᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᐸᒃᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᒋᓗᓂᐅᒃ.

15.4.2 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᐳᑦ, ᑐᓂᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᒥ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ, ᐃᓱᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑳᓐᑐᓛᒃᑖᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.

15.4.3 ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ 15.4.1 ᐊᒻᒪ 15.4.2 ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᖏᑦ ᐊᑐᕋᔭᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᑕᖃᐅᕐᒪᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖏᑕ ᒪᓕᒐᖓ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂ ᓚᐃᓴᓐᓯᓂ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᓱᓐᓂᖓᓂ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓂ ᐱᓇᔪᒃᑐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ 15.4.1 ᐊᒻᒪ 15.4.2 ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑎ.

15.5

ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ


15.5.1 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒃᐸᑕ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓰᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕈᓂ, ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥᑦ ᑐᓂᓯᖅᑳᕋᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᓂ.

15.5.2 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᒃᐸᑕ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓰᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᒥ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ ᐱᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᑦᑎᓂᖅᐹᒥᑦ 60 ᐳᓴᓐᑎᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᓯᐊᕐᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᒥ ᓈᓴᐅᑎᒥ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓂᒃ.

15.5.3 ᐳᓴᓐᑎᐅᓂᖏᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓂᒃ ᐃᓅᙱᑦᑐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑎᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓂ, ᐊᒻᒪ 60 ᐳᓴᓐᑎᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᐃᓐᓇᐅᖏᑉᐸᑕ, ᐱᓇᔫᑎ ᐃᓅᖏᑦᑐᓄ ᑎᒥᖁᑎᒥᙶᖅᑐᖅ ᓄᑖᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᒧᑦ ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᑖᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑦ.

15.6

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥ


15.6.1 ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᖓᓂ 19.2 of ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᑦᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᑳᓐᑐᓛᒃᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓄᑦ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᑲᙳᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓂᑦ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 16 - ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᓕᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅ

16.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


16.1.1 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑐᙵᕕᓪᓗᐊᑎᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᑦ.

16.1.2 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᒫᓂ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐃᓚᒋᓗᓂᒋᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ, ᓇᒦᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᑕᖃᐅᕐᓂᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᒪᓕᒐᖓᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᒪᑭᑕᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ.

16.1.3 ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᖅ ᓄᑖᓂ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐊᔪᕐᓇᖏᒻᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᑕ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.

16.1.4 ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓲᕐᓗ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᒫᓂ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᒋᓗᓂᒋᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ, ᓇᒦᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᑕᖃᐅᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᖏᑦ ᐱᑕᖃᕈᓐᓇᓕᕋᔭᕐᒪᖔᖅ ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᒪᑭᑕᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ.

16.2

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ


16.2.1 ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓚᒋᓗᓂᐅᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ, ᑕᐃᑲᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᔪᓯᓗᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ.

16.3

ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᑕᐅᖅᓰᓂᕐᒥᑦ


16.3.1 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓗᑎ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄ, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖃᕐᓗᑎ ᑕᓪᓕᒪᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐊᓯᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ. ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᙵᓴᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒥᙶᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓕᓴᐃᔨᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᖅᑐᓂᑦ, ᐱᖃᑕᐅᓗᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕋᔭᖅᑐᖅ:
 1. ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ, ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒥᒐᕆᔭᐅᔪᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᓄᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ;
 2. ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᑎ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᒫᓂ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᔪᒐᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐃᓚᒋᓗᓂᒋᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ, ᐆᒪᔪᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥ;
 3. ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂ;
 4. ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᒥ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ;
 5. ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᕐᒪᖔᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᙱᒻᒪᖔᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᒃᐸᑕ, ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᒥ; ᐊᒻᒪ
 6. ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 16.4.4.

16.3.2 ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᖓᐅᑎᓂᐊᖅᑑᒃ ‘ᑐᓴᓚᐅᖅᑕᑦᑎᓐᓂ’ ᓇᐅᓈᖅᓯᒪᔪᒥ ᑎᑎᖅᑲᕐᒥ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᑐᓐᓂᖅᓴᖅᑕᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ.

16.3.3 ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

16.3.4 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᙵᓴᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ.

16.4

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒫᓂ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ


16.4.1 ᑕᐅᕗᙵᒃᑲᓐᓂᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᐃᑉᐹᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕈᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᓇᓱᓐᓂᐊᖅᐸᑕ ᐃᖃᓗᓕᕆᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ. ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᐃᑉᐹᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓛᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ. ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔭᕇᖅᐸᑕ ᑖᓐᓇ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᓕᒃ ᐸᐃᑉᐹᖅ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᓯᕗᒧᐊᕈᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᖅ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

16.4.2 ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᖃᑎᒌᒃᑐᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ 7.3.3a) ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᐃᒫᓂ ᐊᖏᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑎ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕈᓂ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ.

16.4.3 ᐃᓱᒪᒋᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᖓᑕ ᐸᐃᑉᐹᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐊᔾᔨᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 16.4.4 ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ.

16.4.4 ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑕᐅᓂᕐᒥᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥ, ᐱᖃᑕᐅᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᒫᓂ ᐊᖏᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥ, ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᓖᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᑦ ᐸᐃᑉᐹᖓᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᒧᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ, ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒃᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒋᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᖄᖏᐅᑎᖏᑉᐸᑕ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18ᒥ. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᑦ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ. ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᐊᑖᒍᑦ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 17 - ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ

17.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


17.1.1 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᖏᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ 1992 ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐆᒪᓂᓕᖕᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᑲᓇᑕ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ 10 ᐳᓵᓐᑎᒥᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᒡᔭᖅᐸᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᑭᓪᓗᒍ 2020.

17.1.2 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓂᒋᔭᐃᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓪᓗᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᑦᑎᒃᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐅᓄᖅᑐᓄᑦ ᓯᑯᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐆᒪᔪᖃᕐᕕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ ᓯᑯᒦᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐱᓐᓇᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᕆᐅᑉ ᓯᑯᖓ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑯᓂᐅᓐᓂᖅᐹᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.

17.1.3 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᒍᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓂ; ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᓯᕗᒧᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᓕᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐃᓂᒋᔭᐅᔫᑉ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓪᓗᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

17.1.4 ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 8 ᐊᒻᒪ 9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕈᑕᐅᔪᑦ ᐋᔩᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᐊ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓛᒃᑰᔪᒥ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᓂᓗ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ, ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ, ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ.

17.2

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ


17.2.1 ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥs ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᒃᐸ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ, ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᓂ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 8 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 9 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᕐᓗᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᖅᑲᖓᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 7ᓄᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ, ᐊᒻᒪ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᖕᒪᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 19ᒥᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑰᔪᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ. ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒧᑦ, ᑖᓐᓇ ᐃᓚᖓ ᑐᕌᕐᓂᖃᙱᑦᑐᖅ ᐊᖏᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ.

17.2.2 ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᕈᓂ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᒃᐸ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᑦᑎᒍᑦ ᑕᕆᐅᕐᔪᐊᑉ ᒪᓕᒐᖓᑕ ᐊᑖᒍᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ, ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᖕᓇ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᖅ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᒍᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖏᑉᐸᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑰᔪᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᑕᐃᓐᓇᓗ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓐᓂᕈᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓂ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ, ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎᐅᔪᖅ ᑐᕌᖑᔪᓐᓃᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓂ.

17.2.3 ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒧᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᑖᓐᓇ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ, ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕈᑕᐅᓗᓂ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᖓᓂ 4.4 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

17.2.4 ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒧᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ ᖄᖏᐅᑎᒃᐸ ᐊᖏᓂᕆᔭᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔫᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᐃᒍᖓᓂ 2 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕈᓂ.

17.3

ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ


17.3.1 ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᓴᖅᑭᑕᐅᑉᐸᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ, ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓗᓂ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓂᐊᕐᓗᑎ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒧᑦ.

17.3.2 ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᓴᖅᑭᑕᐅᒃᐸ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃᑯᑦ ᑕᕆᐅᕐᔪᐊᑉ ᒪᓕᒐᖓᑕ ᐊᑕᒍᑦ, ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ ᑐᕌᖓᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓗᓂ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓂᐊᕐᓗᑎ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒧᑦ: ᐃᓛᒃᑯᑦ 2 (ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖓ), ᐃᓛᒃᑯᑦ 3, ᐃᓛᒃᑯᑦ 6, ᐃᓛᒃᑯᑦ 9, ᐃᓛᒃᑯᑦ 18 (ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖓ), ᐃᓛᒃᑯᑦ 19 (ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖓ) ᐊᒻᒪ ᐃᓛᒃᑯᑦ 20. ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓛᒃᑯᑦ 13 ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᑐᐃᓐᓇᐅᒃᐸᑕ ᑐᕌᖓᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᓈᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑭᒡᓕᐅᔪᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18ᒥ. ᑖᓐᓇ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᖅᓯᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᖓᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓛᒃᑯᖓᔪᓂ ᐊᖏᕈᑎᑖᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓄᑦ.

17.3.3 ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᖕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᒃᐸᑕ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ, ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.11 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖕᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 17.3.4ᒥᑦ 17.3.6ᒨᑦ ᑖᔅᓱᒪᙵᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖕᒧᑦ ᐃᓇᖏᖅᓯᓗᓂ ᐃᓚᖓᓂ 5.7 ᑖᔅᓱᒪᙵ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

17.3.4 ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᐊᖑᕗᑦ:
 1. ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓ;
 2. ᐃᓱᒪᕙᒌᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓵᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᒦᙶᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ;
 3. ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑲᔪᓯᓂᕆᔭᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᖓᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥ, ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐱᓐᓇᕆᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᑉᐱᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑕᖅᑐᓂ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᒋᓗᓂᐅᒃ ᐆᒪᔪᕋᓱᐊᕐᓂᖅ;
 4. ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᑦᑕᕐᕕᖕᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑰᔨᒃᐸ, ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ; ᐊᒻᒪ
 5. ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᓂᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ.

17.3.5 ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 17.3.4ᒥᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓐᓂᓕᒫᖓᓂ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ.

17.3.6 ᑭᓱᑕᐃᓐᓇᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔮᙱᓚᖅ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥ ᒪᓕᒐᑦᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᑕᖃᓕᕈᓂ. ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖅᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕐᓂᐊᕐᒪᖔᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓴᕋᐃᓗᓂ.

17.3.7 ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᖅᑮᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑕᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓂᖓ ᑕᐃᑯᖓ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᓯᒪᒃᐸᑦ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ, ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 17.3.2ᒥᑦ 17.3.6ᒧᑦ ᑕᒡᕙᙵᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑐᖃᕆᐊᖃᕈᓂ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ. ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᓕᒫᖓᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸ ᑭᓯᐊᓂ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑰᔪᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᖅ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᖅ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐋᔩᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕋᐃᒐᔭᖅᑐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᒃᐸ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᖔᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔪᒥᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓚᖓᓂ 8.4.11 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖃᑎᒌᓗᑎ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐊᑲᐅᓈᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18ᒥ.

17.3.8 ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐆᒪᔪᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᖃᓯᐅᑏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖕᒥ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ, ᐃᓗᐃᑦᑑᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ, ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᖃᓯᐅᑎᔪᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᕐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.

17.3.9 ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓕᒫᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥ, ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᓯᖁᒥᒃᓯᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑐᖂᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖕᒥ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ ᖃᐅᔨᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᔪᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᖕᓄᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒋᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᑑᖃᕐᓂᖅᐹᖑᔪᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᖓᓂ 5.6.55 ᑕᐃᑲᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

17.3.10 ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 8.6.5 ᐊᒻᒪ 8.6.6 ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖕᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 18 - ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ

18.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


18.1.1 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᒥ, ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

18.1.2 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓱᒃᑲᓂᖅᓴᓂ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ.

18.2

ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ


18.2.1 ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐱᒋᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ, ᑐᕌᖓᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ, ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᑕᐃᒫᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕙᒡᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᓐᓇ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 18.3.2.

18.3

ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ


18.3.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖃᑎᒌᓗᑎ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐆᒃᑑᑎᒥ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᑉ ᐆᒃᑑᑎᖓ ᐊᑕᖃᓯᐅᑎᔪᖅ ᐅᐃᒍᖓᓂ 3ᒥᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ.

18.3.2 ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᑐᙵᕕᖃᖅᖢᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᑉ ᐆᒃᑑᑎᖓᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᖅᑮᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᐃᓱᖓᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᕙᓪᓗᓂ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᓕᕋᐃᑉᐸ.

18.4

ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ


18.4.1 ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 3.2.8, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖏᑦ 2019/2020ᒧᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑎ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ ᐃᓚᖓᓂ 18.5.

 1. ᑐᖔᓂ 45ᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑏᑦ ᒪᕐᕉᓕᖅᑲᖓᔪᒃᑯᑦ ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ; ᐊᒻᒪ
 2. ᑐᖔᓂ 45ᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑏᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᒃᑯᑦ.

18.4.2 ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓗᑎ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓐᓂᓕᒫᖓᓂ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂ ᐃᓚᖓᓂ 18.5. ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᓄᑦ ᐊᖏᕈᑏᑦ, ᐱᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ 2019/2020ᒥ, ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ 30 ᑐᖔᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎ, ᐱᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ 2019/2020ᒥ, ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ 30 ᑐᖔᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ.

18.4.3 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᒃᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓅᖓᔪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂ:

 1. ᑎᑭᓪᓗᓂ ᖁᓖᑦ ᐳᓴᓐᑎᖓᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
 2. ᑐᖔᓄᑦ ᖁᓖᑦ ᐳᓴᓐᓂᑎᖓᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᖅᐸᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒥ,

ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒍ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓅᖓᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᓱᕐᕋᒃᑕᐅᖏᑉᐸᑕ.

18.4.4 ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᑕ ᑮᓇᐅᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᑕ ᑮᓇᐅᔭᖏᑦ ᐅᖓᑖᓅᕈᔾᔨᖏᑦᑐᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᖓᓂ 7ᒋᓕᖅᑕᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᖓᑕ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᐳᖅ, ᐊᖏᕈᑕᐅᒃᐸᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ, ᐃᓚᔭᐅᓗᓂ ᐊᕐᕌᒎᓛᖅᑑᑉ ᑮᓇᐅᔭᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ 2025/2026ᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓛᖅᑐᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᒫᔾᔨ 31, 2027.

18.4.5 ᒪᓕᒡᓗᑎ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ, ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂ ᐃᓚᖓᓂ 18.5 ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᓗᑎ ᑲᔪᓯᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑎᓐᓂ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 7-ᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑰᔪᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥ.

18.4.6 ᒪᓕᒡᓗᑎ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ, ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑰᔪᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᙱᑉᐸᑕ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᕈᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 7ᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒥ, ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᙱᑦᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍ 7ᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 8ᖓᓂ, ᐊᖏᕈᑕᐅᒃᐸᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ, ᐃᓚᔭᐅᓛᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍ 8ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 9ᒧᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕈᓂ. ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑰᔪᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᒃᐸᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ.

18.4.7 ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 3.2.8, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒍ ᖃᔅᓯᐅᓂᖓ $54,830,000ᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᒪᔪᓂᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᑐᓂᔭᐅᓛᖅᑐᑦ ᑐᙶᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂ ᐃᓚᖓᓂ 18.5 ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᓄᑦ.

18.4.8 ᓄᑖᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᖕᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓕᕈᓂ ᑕᐃᒫᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑎᑐᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 18.4.4ᒥᑦ 18.4.6ᒧᑦ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᕿᓂᓐᓇᓱᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᖕᓂᒃ ᐱᒋᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑭᖑᕙᖓᖏᑦᑐᒥ.

ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂ ($ᑲᓇᑕ)

ᑮᓇᐅᔭᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓅᖓᔪᖅ 2019—2020 2020—2021 2021—2022 2022—2023 2023—2024 2024—2025 2025—2026 ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍ 8 ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍ 9
ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ (ᑕᐃᒎᓯᓕᒃ ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 9.2.1) 2,927,088 2,400,000 3,100,000 3,600,000 2,100,000 2,100,000 1,600,000 17,827,088 0 0
ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ (ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅ ᐊᖏᕈᑎ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 9.2.1) 722,442 1,905,725 2,978,861 3,433,171 4,261,868 4,735,408 3,192,938 21,230,412 4,000,000 4,000,000
ᓄᓇᓕᐊᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ (ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅ ᐊᖏᕈᑎ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 9.6.1) 176,757 292,328 503,076 591,454 734,219 815,799 543,866 3,657,500 0 0
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ: ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᖅ (ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅ ᐊᖏᕈᑎ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.5.1 ABᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 6.5.1 ᐃᒪᕐᒧᑦ) 400,000 691,666 691,666 691,667 691,667 691,667 691,667 4,550,000 650,000 650,000
ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᓂᖏᑦ (ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅ ᐊᖏᕈᑎ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 5.11.1) 272,500 272,500 272,500 272,500 272,500 272,500 272,500 1,907,500 0 0
“ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ” ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᖅ (ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 13.6.1) 0 1,000,000 1,000,000 0 1,657,500 0 0 3,657,500 0 0
ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒨᖅᑕᖃᕈᓐᓇᕈᓂ -ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ (ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 16.4.4) 200,000 300,000 400,000 400,000 400,000 300,000 2,000,000 0 0

ᐃᓛᒃᑯᑦ 19 - ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᔩᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᑦ

19.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


19.1.1 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᖓᐅᓕᕋᐃᖕᒪᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦ;

19.1.2 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑐᙵᕕᐅᔪᓂᑦ, ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᖕᒪᖔᑦ; ᐊᒻᒪ

19.1.3 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᖓᐅᓕᕌᖓᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ.

19.2

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᓃᑦ


19.2.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᑎᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᑲᓂᐸᓗᒃ ᒫᔾᔨᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᓇᓪᓕᐅᑎᒃᐸᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ. ᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᑦ:

 1. ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥ ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 5.10.4b) ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂ;
 2. ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᔪᓄᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦᑕ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓗᑎ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖓᓂ;
 3. ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖓᓂ; ᐊᒻᒪ
 4. ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒥ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᒥ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

19.2.2 ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᒥᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 19.2.1 ᐊᑖᒍᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᓗᑎ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᓂᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

19.3

ᐊᕐᕌᒍ ᐱᖓᔪᖓᓂ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓ ᐃᓚᖓ 5.4


19.3.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᑎᓛᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᓚᖓᓂ 5.8 ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᑕᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᓐᓇᐃᓪᓕᒃᐸᑕ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᔪᒥ ᑕᐅᑐᒃᐸᑦ ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᑕᖃᓯᐅᑎᔪᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᓐᓇᐃᓪᓕᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓗᑎ ᐃᓱᒪᓂᐊᑐᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 5ᒥᑦ ᑖᔅᓱᒪᙵᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

19.4

ᐊᕐᕌᒍ ᑕᓪᓕᒪᖓᓂ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓ


19.4.1 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᐸᑕ ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᓪᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᑦ:

 1. ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓇᓱᒡᓗᑎ ᑐᕌᒐᒃᓴᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᓯᒪᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᖕᒪᖔᑦ; ᐊᒻᒪ
 2. ᐊᑭᓖᖃᑎᒌᓗᑎ ᓇᓕᒧᒃᑐᒥ ᐊᑭᖓᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒧᑦ.

19.4.2 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖅᐸᑕ, ᑳᓐᑐᓛᒃᑎᑦᑎᙱᖔᕐᓗᑎ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᓯᒪᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᓕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ.

19.4.3 ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 19.4.1 ᐊᑖᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 19.4.2 ᐊᑖᒍᑦ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᖃᓯᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 5.10.4b) ᑖᒃᑯᐊᓗ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᔪᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ 19.2.1c). ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᑰᔪᓂ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 19.4.1 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 19.4.2.

19.4.4 ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᖓᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᒧᑦ.

19.5

ᐋᔩᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ


19.5.1 ᑭᑭᑕᐅᖏᓪᓗᑎ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 3.3.2, ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᓇᓱᓐᓂᖓᓂ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᓇᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑰᔪᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ.

19.5.2 ᐊᖏᕈᑕᐅᒃᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᕆᐊᓖᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑰᔪᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ 7 ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᑐᖔᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑏᑦ ᐃᓱᓕᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ.

19.5.3 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓂᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 5.10.4b), ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ 19.2.1b), ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐅᔪᑦ, ᐃᓱᒪᒋᓂᐊᕐᓗᒍ ᐋᔩᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

19.5.4 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓱᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᒧᑦ ᑲᔪᓯᑕᐅᔪᒥ ᐃᓚᖓᓂ 19.4 ᐊᑖᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 19.4.3 ᐊᑖᒍᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᐃᓚᖓᓂ 19.5 ᐊᑖᒍᑦ.

19.5.5 ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᒥ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18ᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᐅᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑯᑦ 18ᒥ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᕈᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 7ᓄᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎᐅᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᓇᓱᓐᖓᓂ ᑮᓇᐅᔭᕐᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑰᔪᒥ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ 20 - ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ

20.1

ᑐᕌᒐᒃᓴᐃᑦ


20.1.1 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑭᖑᕙᖓᖏᑦᑐᒥ, ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᒥ, ᐊᑭᑐᓗᐊᙱᑦᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒥ.

20.1.2 ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᓲᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ.

20.2

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ


20.2.1 ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖅᑕᖃᙱᒃᑯᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᓂᖓ ᑖᓐᓇ ᐊᖏᕈᑎ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᓱᕋᐃᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ (“ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ”) ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ.

20.3

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ


20.3.1 ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒥ ᓴᖅᑭᑦᑐᖃᕐᓂᕈᓂ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ, ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒥ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ, ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᓂ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᔨᒻᒪᖔᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ (“ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎ”).

20.3.2 ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᓛᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᓪᓗᑎ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒥ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑑᔮᖅᐸ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᕆᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓄᑖᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᕙᐅᔪᓂᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᒻᒪᕆᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐅᔪᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᓂᑰᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ.

20.3.3 90 ᐅᓗᐃᑦ ᑐᖔᓂ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓕᖅᐸ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᓂᖔᖅ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᓗᓂ, ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑉᐸᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 20.3.2, ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᑐᓂᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒥ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 20.3.4ᒥᑦ 20.3.9ᒧᑦ. ᑕᐃᒫᓘᓐᓃᑦ, ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᑐᓂᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᑦ ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᓇᓱᒃᓯᒪᓕᕈᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓚᒍᑕᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ 20.3.2 ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᓕᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᓯᒪᙱᒃᑯᓂ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᕈᓂᓗ, ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔮᙱᓚᖅ ᒪᓕᒐᑦᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ.

20.3.4 ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐋᔩᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒧᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᔪᓐᓇᙱᑉᐸᑕ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐋᔩᖅᑎᑦᑎᔨᒥ, ᐊᔩᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᑦ ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒥᓲᓛᖑᓂᖓ ᒪᕐᕉᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑑᒃ ᑐᓂᔭᐅᓗᑎ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓄᑦ. ᐊᓯᐊᓂᖔᖅ ᐊᖏᕈᑕᐅᒃᐸ, ᐋᔩᖃᑎᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ.

20.3.5 ᐊᖏᕈᑕᐅᒃᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ, ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᐅᔪᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖓᓂ, R.S.C. 1985, c.17 (2nd ᑭᖑᓂᖓᓂ).

20.3.6 ᐋᔩᖅᑎᑦᑎᔨᒥ ᐃᓱᒪᔪᖃᔾᔮᙱᓚᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᓯᓐᓂᐊᙱᓚᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᕆᔭᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᖏᕈᑎᐅᑉ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᔾᔮᙱᑦᑐᖅ, ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔮᙱᑦᑐᖅ, ᐲᖅᓯᔾᔮᙱᑦᑐᖅ, ᐃᓚᓯᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓇᖏᖅᓯᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ.

20.3.7 ᐋᔩᖅᑎᑦᑎᔨ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᒥᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒐᑦᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ, ᐱᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᑦᑎᒍᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒧᑦ.

20.3.8 ᒪᓕᒡᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖓᓂ, R.S.C. 1985, c.17 (2nd ᑭᖑᓂᖓᓂ.), ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎ ᐋᔩᖅᑎᑦᑎᔨᒥ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᔪᙱᑦᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᑦ.

20.3.9 ᐋᔩᖅᑎᑦᑎᔨ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓲᖅ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᑭᓖᔪᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓕᒧᒃᑐᒥ ᐊᑭᓖᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᔩᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.


ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐆᒪ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᖓ

ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᓪᓗᑕ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓪᓗᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ 1 ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐋᒡᒌᓯ, 2019ᒥ.

ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ:

ᑖᒃᑯᓄᖓ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ:ᐸᐅᓗᓯ (PJ) ᐊᕿᐊᕈᖅ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔨᐊᕋᒪᐃᔭ ᒍᕉᕝᔅ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ:

ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ:


ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᖅ ᑳᑐᕆᓐ ᒥᒃᑲᓇ,
ᒥᓂᔅᑕ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓂ


ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᖅ ᔮᓇᑕᓐ ᐅᐃᓪᑭᓐᓴᓐ,
ᒥᓂᔅᑕ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᓴᐳᔾᔨᔨᒃᑯᓐᓄᑦ


ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᖅ ᒫᒃ ᒑᕐᓅ,
ᒥᓂᔅᑕ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ


ᐅᐃᒍᖓ 1: ᓄᓇᙳᐊᖅ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ

Map of Tallurutiup Imanga National Marine Conservation Area 

ᐅᐃᒍᖓ 2: ᓄᓇᙳᐊᖅ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕝᕕᒋᔭᖓᑕ

Map of Tuvaijuittuq Study Area 

ᐅᐃᒍᖓ 3: ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ ᐆᒃᑑᑎ

ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ ᐆᒃᑑᑎ

[ᐊᕐᕌᒍ]
ᐅᓪᓗᖓ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ:
ᐅᓪᓗᖓ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔪᖅ/ᓄᑖᙳᖅᑎᑕᐅᔪᖅ:

ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᐱᒋᐊᙵᕐᓂᖓ

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ.

ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᙵᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ X [ᑕᐃᒎᓯᐊ]

ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᔪᑦ:

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᖃᓯᐅᑎᓗᓂ ᐃᓛᒃᑰᖓᔫᑉ ᑐᕌᒐᒃᓴᖏᓐᓄᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᑐᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔫᑉ ᑐᕌᒐᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᑕᒡᕙᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎ.

ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒧᑦ:
- [ᑐᕌᒐᒃᓴᖅ 1]
- [ᑐᕌᒐᒃᓴᖅ 2]
-…

ᐱᓪᓗᐊᑕᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᔪᑦ:

ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐱᓪᓗᐊᑕᕆᔭᐅᔪᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂ. ᓲᕐᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᑉ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓂᖓ, ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.

ᓈᓴᐅᑖ # ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐃᓚᖓᓂ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᔪᖅ ᑐᕌᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓯᖓ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ

[ᑖᓐᓇ ᐃᓚᖓ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ/ᓄᑖᙳᖅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ (ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 5.3.1(i)). ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑎᑭᐅᒪᑦᑎᐊᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐊᕐᕌᒎᓛᖅᑐᒧᑦ.]

ᓈᓴᐅᑏ# ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐃᓚᖓᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎ ᑐᕌᖅᑕᐅᔫᑉ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᐊ ᑐᕌᖅᑕᐅᔫᑉ ᐱᔭᕆᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᐊ ᐊᓂᑕᐅᔪᖅ(ᑦ) ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓯᖓ

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ:

[ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖ)ᒥᖓ ᐊᖏᕈᑎᖕᒥ. ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᑦ ᓄᐊᑦᑎᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖓᑦᑕ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.]

ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ
ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊ

ᐅᐃᒍᖏᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ

ᐅᐃᒍᖓ 1: ᑐᑭᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ

ᐅᐃᒍᖓ 2: ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᐃᒍᖓᓂ (Global Gantt Chart ᐱᓪᓗᐊᑕᕐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᔪᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ. ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎ)

ᐅᐃᒍᖓ 3: ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ (ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓲᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᙵᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᐸᕐᓇᐅᑎ)

Date de modification :