Pigiasiutik

2017-imi, UKausiKalaukKuk akunganit kavamanganit Canada amma Nunatsiavut kavamanganut suliaKaKatigegiamik ikajuttigennikut sivuppiatigasualluguc Imappivut (Our Oceans): A Nunatsiavut Marine Plan Initiative imannik aulatsigiamik iluani Labradorip Imanginni.

Nunatsiavut kavamangata Imappivut Marine Plan paitsiniattuk imaumaiutanik amma Inuit tusugijanginnik, pivitsagigialinginnik amma sivullipaukKujanginnik. Tamanna ilautitsijuk ilijuaninginnik Atuttausainnatut paigijaugialet iluani Nunatsiavut imagijanginni, ilauttilugu taijaujuk Torngat Area of Interest (“Torngat-AOI”). Imappivut Marine Plan atuliaKititsigajattuk Labrador Inuit Nunamik Satusimanikkut AngiKatigegutinganik ilonnangani sadjugimaik amma imagijanginnik Nunatsiavut amma nalunattinagu tamakkua imait Kanuittailititsiniattilugu imamiutanik ikajuttunik Labradorimi Inunginnik inggatitsisialluni kinguvatsaginiattatinnut Kaijunut.

2019 atuttilugu, kavamanga Canada amma Nunatsiavut kavamanga uKalauttok pigiattaunninganik Kaujisanniujumik isumatsasiugutiKallutik sakKititaunitsanga atuttausainnatut pagijaunitsanginnik atagut Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada ilingajunik Tungait KakKasuangita SilakKijapvinganut.

Kaujisanniujuk ikajutsiniattuk Nunatsiavut kavamangata Imappivut Marine Plan amma suliaKaniallutik sakKititsigiamik tugagutinnnik iluanettunik UKausiujunni Pigumannimut. Kaujisannik ilautitsiniattuk, asigiallanginnik, inogusiujunik, avatiujunik amma kenaujatigut ikajotiugajattunik amma attuinigigajattanginnik sakKititsjuKappat Atuttausainatunik paigijaugialinnik Torngat-AOI iluani Labrador Ingganinginni Imamiutanginni.

SakKititauninga nunatsualimami imanik piulimatsisiagiamik ilitagijautillugit Atuttausainnaninginnik pititsiniakKuk kavamanganik Canada amma Labradorimi Inunginnik suliaKaKatigegiamik paitsigiamik sakKijanginnatunik amma ilikKusitigut paitsigiamik nunamik tusugijanillu Labradorimi Ingganinginni amma imaujunik kamagijaujunik Labradorimi Inunginnut amma Nunavik Inuit Nunamik Satusaisimannimut angiKatigegutinginni.


 

Date de modification :