ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ ᑲᒪᓇᖅᑐᐊᓗᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᖏᓐᓂᒃ ᐅᒦᔭᕐᓂᑯᒥᓂᕐᒥᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ

Lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᑐᓴᒐᒡᓴᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ

ᐊᖏᕐᓂᐹᖅ, ᐱᔭᕆᐊᑐᓂᕐᐹᖑᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᒍᑕᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ ᓄᑖᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᑦᑕᕐᒪᖔᖅ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᖓ

ᐋᒐᓯ 28, 2019 ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ, ᓄᓇᕗᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑐᑎᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᑐᑎᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥᓂᕐᒥᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ - ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᓗᐊᖅᑑᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃ 1845ᖑᑎᓪᓗᒍ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᐄᙵᓚᒥᑦ ᕿᓂᕆᐊᓕᖅᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᑉᖁᑎᖓ ᑕᕆᐅᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓ ᑕᐃᔭᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑐᖅ.

ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᒻᒥᑦ ᐅᒦᔭᖅᑐᑦ ᑲᑎᓂᕆᕙᑦᑕᖓᓐᓂ ( ᑐᑭᓕᒃ “ ᐅᒦᔭᖅᑐᖅ ” ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ), ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ ᑲᒪᓇᖅᑐᐊᓗᓐᓂᑦ, ᑕᑯᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑦᑐᓂᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᕋᔅᓴᓂᓪᓗ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᖏᓂᕐᐹᒧᑦ, ᐱᔭᕆᐊᑐᓂᕐᐹᖑᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᒍᑕᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᓂᑦ. ᐃᓕᖕᓂᐊᕐᑏᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᐅᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᖑᓪᓗᑎᒃ ᑕᑯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᖏᓐᓂᒃ.

ᐊᒌᓯ 7, 2019ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔩᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ ᐊᐅᓪᓚᔪᔪᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᓕᖅᑐᑎᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐᒥᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᑖᖅᑲᐅᖓᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥ, RV ᑕᐃᕕᑦ ᑖᒻᓯᓐᑯᑦ. ᑕᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᖓᓱᐃᓕᖅᑲᖓᔪᒥᒃ ᓄᓇᙳᐊᓕᕆᔾᔪᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᒃ ᐃᓗᐊᓂᒃ ᐅᒦᔭᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᓂᐅᑉ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᔫᒥᒃ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒥᒃ. ᖃᐅᔨᒍᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᐊᓗᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᑦ ᑕᑯᖅᑯᔾᔨᒍᑎᖃᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ.

ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᐅᖓᑖᓂᑦ ᐅᓪᓗᓂ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᔪᑦ, ᓯᓚᑦᑎᐊᕐᕙᕐᔪᐊᕌᓘᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓗᐊ ᐅᒦᔭᕐᓂᑯ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔨᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᑦᑎᐊᕐᒥ. ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᔫᒥᒃ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᖅᑲᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓪᓗᑎᒃ ᐊᕙᑎᓂᒃ ᐃᓪᓗᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᒦᔭᖅᓯᒪᔫᑉ, ᖃᐅᔨᓇᓱᑦᑐᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐅᒦᔭᖅᑕᓚᐅᕐᓯᒪᓐᓂᕐᒪᖔᑕ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᖓ. ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔩᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓯᔪᔪᑦ ᑕᑯᔭᔅᓴᐅᑎᐊᖅᑐᓂᑦ 90 ᐳᓴᓐᖓᓂ ᐊᓪᓕᕐᒦᑦᑐᓂᑦ ᐅᒦᔭᖅᓯᒪᔫᑉ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓪᓗᕈᓯᖃᕐᕕᒥᓂᖏᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᒥᓃᑦ.

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔩᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᑖᓐᓇ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᓱᕐᕋᓯᒪᓗᐊᙱᓐᓂᖓᓐᓂᒃ ᓂᓪᓕᓇᖅᑐᐊᓘᓂᖓᓄᑦ ᐃᑎᔪᒥ ᐃᖅᑲᖓᓂᒃ ᑎᐅᕐᕈᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᓕᕇᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᖓᓃᑦᑐᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᔾᔪᖏᑦ. ᐃᒪᐃᑦᑑᓪᓗᓂ, ᐃᖅᑲᖓᓃᑦᑐᑦ ᓯᐅᕋᔮᑦ ᓱᕋᓐᓇᓵᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓲᖑᒻᒪᑕ ᐊᕙᑎᒥ ᐊᓂᖅᑎᕆᔾᔪᑎᔅᓴᖅᑕᖃᓗᐊᙱᑦᑐᒥ (anaerobic), ᐃᑲᔫᑎᖃᓲᖅ ᓴᓇᐅᒐᕐᓄᑦ, ᓲᓗᕐ ᐸᐃᑉᐹᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓪᓗᕈᓯᖏᓐᓂ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓪᓕᕐᓂᑦ ᓵᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓕᔾᔨᕕᓐᓂᑦ ᓱᓕ ᓱᓇᒃᑯᑖᒥᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐊᓯᖏᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᑯᐊᖑᓪᓗᑎᒃ: ᐃᓕᔾᔨᕖᑦ ᐸᓕᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓕᒍᐃᑦ ᐃᒥᐅᑏᑦ ( ᐃᒥᐅᑎᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᐅᑎᓪᓚᑦᑖᑦ ) ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᕐᕕᒥᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᔾᔨᕕᒐᓴᒥᓂᖏᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᖃᐅᖅᑐᑦ ᐸᓕᐊᑦ, ᒪᒃᑲᐅᔭᐃᑦ, ᐃᒥᐅᑏᓪᓗ − ᐋᖅᑭᓯᒪᑦᑎᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ − ᓯᕗᐊᓂ ᐃᓪᓗᕈᓯᖃᕐᕕᒥᓂᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᑕ ᐃᓂᒋᒐᔭᖅᑕᖓᓂ.

ᑲᐱᑕᖓᑕ ᐃᓪᓗᕈᓯᖓ ᓱᕐᕋᓯᒪᙱᓂᕐᐹᖑᓪᓗᓂ ᐊᓯᓕᒫᖏᑕ ᐊᓪᓕᕐᒦᑦᑐᑦ ᓴᓂᐊᓂ. ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖏᔪᐊᓗᒻᒥᒃ ᐃᓗᐊᓅᖅᑲᕐᓯᒪᔪᖃᓕᕐᓂᕐᖓᑦ ᐃᖅᑯᐊᒍᑦ ᐃᒐᓛᖏᑎᒍᑦ, ᓴᐅᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑎᒃ ᐊᖏᔪᐊᓗᐃᑦ ᐱᖁᑎᒥᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᙱᑦᑐᖅ ᓱᕐᕋᓯᒪᑎᑕᐅᒐᑎᒃ ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ. ᑲᐱᑕᖓᑕ ᓵᖓ, ᓄᓇᙳᐊᖁᑎᖃᕐᕕᖏᑦ ᐊᒧᔫᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᐃᑦᑎᕐᕕᐅᔭᐃᑦ ᐃᓗᓕᖃᕈᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ, ᓈᒪᔪᑦ ᓂᑯᕐᕋᐅᑎᖏᑦ ( ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᑉ ᓂᑯᕐᕋᐅᑎᒋᓲᖏᑕ ) ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᒃ ᓂᓪᓕᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐆᓇᕐᓂᖓᓂᒃᓗᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᐅᓲᒃ ᑕᑯᔭᐅᓯᒪᔪᑦ. ᑕᐃᒪᑐᐊᑦᑎᐊᖅ ᐊᓪᓕᕐᐹᖓᓂ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᑑᓯᒪᔪᖅ ᑲᐱᑕᖓᑕ ᐃᓪᓗᕈᓯᒥᓂᖓ, ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᒥ ᑕᒫᓂ.

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓂᕆᐅᑦᑐᑦ ᓇᓂᓯᓂᐊᕐᕙᓗᓪᓚᕆᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓂᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑕᒫᓂ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᕙᑎᖓ ᓱᕐᕋᑎᑦᑎᓯᒪᙱᑎᐊᐸᓗᒻᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ. ᐃᒪᖓᑕ ᓂᓪᓕᓇᕐᓂᖓ 0ᖑᓪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑉᐸᓯᓐᓂᕐᓴᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᐊ ᖃᐅᒻᒪᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓯᒪᙱᑎᐊᖅᑐᓂ ᓯᓚᒧᑦ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᐃᑦ ᖁᐊᖅᑎᓯᒪᔪᒥᓂᐅᔮᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᑕᐃᒪᙵᓂᐊᓗᒃ ᑕᒫᓂᖃᐃ 170 ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ. ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᕋᑖᕐᓯᒪᔪᖅ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᐃᑦ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᔅᓴᑎᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓛᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᓴᕋᔅᓴᓕᐊᖑᓪᓚᕆᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓪᓚᕆᑦᑐᓂᑦ, ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓂᐊᕐᖓᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᓪᓗ.

ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᓐᓇᕋᔅᓴᓂᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐᒥᒃ ᐱᓯᒪᔪᓂᑦ ᑕᖅᑭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᑎᓐᓂ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᑖᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᔅᓴᐃᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᕈᑕᐅᓂᐊᕐᖓᑕ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᓂᕐᓂᑦ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑎᒃ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᙳᐊᕌᓗᖏᓐᓂᒃ ᓇᔪᖃᑦᑕᖅᑕᒥᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᓪᓕᕐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᒍᑕᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᖓᑕ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᐃᑭᒪᔪᒥᓂᕐᓂᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓕᓴᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᑦᑐᐊᓗᒻᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖏᓐᓂᒃ, ᓇᓂᔭᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐅᒦᔭᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ.

ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ

“ ᖃᐅᔨᔭᐅᓂᖏᑦ ᑲᒪᓇᖅᑐᐊᓗᒻᒥᒃ ᓱᕐᕋᓐᓂᑰᓗᐊᕋᓂ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᐅᓂᕐᐹᖏᓐᓂ ᐃᒫᓂ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᖏᓐᓂᑦ ᐊᓯᔾᔩᓪᓚᑦᑖᕐᖓᑦ ᑐᑭᓯᒍᑕᐅᓂᐊᓕᕐᖓᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᓐᓂᕐᒪᖔᑕ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᖓ. ᐅᓪᓗᒥ, ᐃᓱᒪᓇᕐᓂᖏᑦ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᓄᑖᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᓇᖅᑐᒡᒍᑎᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᔾᔩᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᑯᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᖓᑦ ᐃᓱᒪᒋᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐅᙵᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕗᑦ, ᐊᔪᕆᕐᓯᐅᔾᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᒪᓇᖅᑐᐊᓗᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᕐᓯᒍᑎᒋᒐᑦᑎᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓂᕆᐅᑉᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕆᐊᔅᓴᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᒦᔭᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᓂᕐᒥᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐅᒦᔭᕐᕕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᓂᕐᒥ. ”

ᓂᖅᑐᕐᓇᖅᑐᖅ ᑳᑐᕆᓐ ᒪᒃᑭᓐᓇ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅᑉᓗ ᐊᓚᖑᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕᕆᔭᐅᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᓂᖅᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖕᒍᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᖏᓄᑦ

“ ᐃᒡᓯᕙᐅᑕᐅᓪᓗᖓ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᖃᐅᔨᒋᕐᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᖁᕕᐊᓱᓪᓚᕆᑦᑐᖓ ᑕᑯᔭᕆᐊᔅᓴᖅ ᓱᕐᕋᓯᒪᓗᐊᐸᓗᙱᓪᓚᕆᑦᑐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ. ᑐᑭᓯᓯᒪᔪᓐᓇᓂᕐᓴᐅᓕᖅᑯᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᑦᑕᓂᕐᒪᖔᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕐᐹᒥ ᓇᓂᔭᐅᓯᒪᔪᒥ ᖃᓂᒋᔭᐸᓗᐊᓂ ᓯᔾᔭᖓᑕ ᑭᖕ ᐅᐃᓕᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᐅᑉ. ᖁᕕᐊᒃᑯᑎᕙᒃᑲ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᖅᑯᔾᔨᒍᓐᓇᕐᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑲᒪᓇᖅᑐᐊᓗᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᐅᑉᐳᖓ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐊᕆᐊᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᓪᓗᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓗᑕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᐅᔪᐊᓗᒻᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᐅᔪᒥᒃ, ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᑦᑎᐊᖑᓪᓗᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥ. ”

ᐳᕆᐊᑦ ᐱᐊᑦᑐᓯᓐ, ᐃᒡᓯᕙᐅᑕᖅ, ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᖃᐅᔨᒋᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ

“ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑏᑦ ᖁᕕᐊᓱᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᕋᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐᒥᒃ. ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᑦ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒌᒃᑲᑦᑕ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᕙᓪᓕᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᓂᐊᕐᖓᑕ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ, ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᕙᓪᓕᐊᒍᑕᐅᓂᐊᕐᖓᑕ ᓈᒪᓂᕐᓴᒥᒃ ᐅᓂᒃᑳᖑᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᒦᔭᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖓᓂᒃ. ”

ᐹᒥᓚ ᒍᕉᔅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑎᓂᑦ

“ ᓄᑖᑦ ᑕᕐᕆᔮᔅᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐᒥᒃ ᑲᒪᓇᓪᓚᕆᑦᑐᐊᓘᒻᒪᑕ. ᓱᕐᕋᓯᒪᑦᑎᐊᖏᓪᓚᕆᓐᓂᖓ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ, ᓂᕆᐅᑉᐳᖓ, ᐃᒫᒃ ᑐᑭᖃᕐᓂᐊᑐᔅᓴᐅᒻᒪᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᔅᓴᓂᑦ ᑐᑭᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓴᐅᒻᒪᑦ ᐊᒥᓱᕐᔪᐊᕌᓗᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᒦᔭᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᖓ, ᐃᓱᒪᓇᕐᓯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑰᒻᒪᑕ 1845ᒥ ᐱᒋᐊᖅᑐᓂ. ᖁᕕᐊᒃᑯᑎᓪᓚᕆᑦᑕᒃᑲ ᐃᖅᑲᖓᓃᒃᑐᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔩᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖏᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑎᑯᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᐅᑉᐳᖓ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᓛᕆᐊᔅᓴᖅ ᓄᑖᓂᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥᓃᓐᓂᒃ ᑎᐅᕐᕈᕐᒥᒃ ᐃᕆᐸᔅᒥᓪᓗ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ. ”

ᓲᓴᓐ ᓚ ᔫᓐ ᑎ’ᐊᓕᒋᐅᓯᒃ ᕗᕆᑎᔅ ᖁᑦᑎᓂᕐᐹᖏᓐᓂ ᑲᒥᓯᓇ ᑲᓇᑕᒥ

“ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᑲᐱᑕᖓᑕ ᑯᕉᓯᔭᐃ ᐃᓪᓗᕈᓯᖓᓂ ᓂᕆᐅᒋᓚᐅᖅᑕᑦᑕ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᑕᑯᔾᔪᑎᒋᓚᐅᕋᑦᑎᒍ ᑲᒪᓇᓪᓚᕆᑦᑐᒥᒃ. ᓱᓇᒃᑯᑖᒥᓂᖏᑦ ᒪᑐᐃᖅᑕᔫᖏᓪᓗ ᓱᓕ ᐃᓂᖏᓐᓃᒻᒪᑕ, ᐊᒧᔫᖏᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᓴᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓯᐅᕋᕐᒥ ᒪᕐᕋᕈᔪᒻᒥ, ᑕᕐᕆᓯᒪᐅᖅᑐᑎᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᓪᓗ ᓱᕐᕋᓯᒪᑦᑎᐊᖏᒻᒪᕆᒻᒪᑕ. ᐊᑐᓂᑦ ᐊᒧᔫᖏᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᔪᒦᑦᑐᑦ ᓇᓂᔭᐅᓯᒪᓂᐊᓕᕐᖓᑕ ᐸᐸᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑦᑐᓂᑦ ᑐᑭᓯᔾᔪᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐅᒦᔭᖅᑕᓚᐅᕐᓯᒪᓐᓂᕐᒪᖔᖅ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐊᐅᓚᓂᖓ. "

ᒫᒃ−ᐋᓐᑐᕋᐃ ᕘᓂᔭᐃ,
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᒫᓂ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ

“ ᑕᑯᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓇᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐱᔾᔪᑎᓕᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᒫᓐᓇᕋᑖᐸᓗᒃ ᕿᒪᑦᑕᐅᓂᑯᒥᓂᖅ ᐃᓄᒥᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐳᐃᒍᖅᑕᐅᓯᒪᑲᐃᓐᓇᖅᑐᒥᓂᐅᔮᖅᑐᖅ − ᑕᒫᓂ 170 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᑭᕕᓚᐅᕐᓯᒪᓐᓂᕐᖓᑦ ᐱᔮᖅᑯᑕᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᖓᓄᑦ ᑕᒪᔅᓱᒪ ᐃᒪᐅᑉ ᒫᓐᓇ ᐃᓂᒋᓕᖅᑕᖓᓂ. ”

ᐳᕋᐃᔭᓐ Hᐃᐅᕆᑦ,
ᐱᓕᕆᐊᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᔫᒥᒃ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒥᒃ ᐊᖁᑎ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᔅᓴᐃᑦ

  • ᐳᐅᒦᔭᕐᓂᒥᓂᖏᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖑᓚᐅᕐᓯᒪᔫᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐃᓂᒋᓕᖅᑕᖏᒃ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥᒃ ᑲᑐᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᔫᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᓕᕆᔨᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ. ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᒦᔭᕐᓂᑯᒥᓃᓐᓄᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᓕᕆᔨᓄᑦ 2017ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᒫᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᐊᕐᖓᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᒦᔭᕐᕕᒥᓂᖏᒃ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᑦ. ᐅᒦᔭᕐᓂᒥᓂᖓ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᓂᑦ 2015ᖑᑎᓪᓗᒍ.
  • ᐳᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 2016ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᖃᐅᔨᒋᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ, ᐅᑯᐊᖑᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᑐᖅᑏᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑏᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔩᑦ ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᔩᓪᓗ, ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᒦᔭᕐᓂᑯᒥᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓇᓱᓐᓂᖏᓐᓂ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ.
  • 2017ᒥᓂᑦ, ᐅᐊᑦᑎᔩᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓯᒪᓕᕐᖓᑕ ᐅᒦᔭᕐᕕᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᒃ, ᐃᓚᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᐅᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᖁᓪᓗᒋᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᒦᔭᕐᕕᒥᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᑎᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᒻᒥᑦ.
  • 2018 ᐱᒋᐊᖅᑐᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᑖᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᑲᑐᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ−ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᒻᒪᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ. ᐄᐳᓗ 2019ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑏᑦ ᐊᑎᓕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᖃᑎᒌᑦᑐᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᒪᕐᕉᒃ ᑎᒥᐅᔫᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᐅᕐᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐᒥᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᒥᓂᕐᓂᑦ.
  • ᐃᓂᖏᒃ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᐃᕆᐸᔅ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐅᒥᐊᖁᑖ ᑎᐅᕐᕈᕐ ᐅᐸᒐᔅᓴᐅᖏᑦᑑᒃ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᓯᕈᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᐅᔫᓐᓄᒃ. ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪ ᐱᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᓐᓄᑦ, ᑕᒪᐅᙵᖅᑐᖃᕐᓂᖅᑲᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᙱᑦᑐᓂᑦ ᐱᕋᔭᓐᓂᐅᒐᔭᕐᖓᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᑦ; ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᕗᕋᐃᖕᓕᓐ ᐅᖃᐅᔨᒋᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐳᓚᕋᑦᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᓯᕕᑐᔪᒨᖓᔪᒥᒃ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᒃ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᐅᒦᔭᕐᕕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᓃᒃ.

ᑕᒪᑐᒪ ᒥᔅᓵᓅᖓᔪᑦ ᑐᕌᕈᑏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᔅᓴᑦ

ᓴᕗᕇᓇ ᑭᒻ
ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂ ᒥᓂᔅᑕ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓅᖓᔪᓄᑦ
ᐅᖃᓗᑖ: 819-938-9413
sabrina.kim2@canada.ca

ᑐᓴᕋᔅᓴᓕᕆᔩᑦ
ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓪᓚᕝᕕᐊᓂ
ᐅᖃᓗᑖ: 855-862-1812
pc.medias-media.pc@canada.ca

ᐅᐃᓕᐊᒻᒪ ᐱᕗᕆᔾ
ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᖅᑏᑦ
wbeveridge@ihti.ca

 

Date de modification :