ᐊᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑦ ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᑉ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓ 2018

Parc national Sirmilikᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖅ ᐊᐅᓚᓯᓂᒧᕐᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᓯᔪᖅ ᐊᑯᓂᐅᔪᕐᒨᖓᔪᕐᒥᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᕋᒐᖏᑦ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒧᑦ. ᐸᕐᓇᐅᑎᒃ ᒪᓕᑎᐊᕐᑐᖅ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥᒃᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᑖᕈᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂᑦ ᐊᐅᔪᐃᑐᕐᒧᑦ, ᖁᑎᖕᓂᕐᐹᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓄᑦ, ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᐳᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᖁᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕿᑎᓯᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᕐᒧᑦ ᐱᒪᕆᐅᔪᕐᓂᒃ ᐃᔭᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓱᓂᕐᓯᒪᖏᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᑕ ᐸᐸᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᐊᒪᒃᑎᓯᓗᑎᒃ ᑭᑯᑐᐃᓇᐃᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᖏᓂᒃ, ᖁᔭᓕᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᒋᓗᒋᑦ ᐊᕙᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᐅᒪᔭᒃᓴᑦᓯᐊᖑᓗᓂ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑭᖑᕚᑎᓐᓄᓗ.

2018ᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᒪᖔᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐊᕋᒍᑕᒫᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᒪᖔ ᐅᓂᑳᖓ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᑎᓄᑦ, ᐊᑐᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑯᓕᒫᓄᑦ.

ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᒃᒥ ᐃᒡᓗᓕᐅᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓕᓂᐊᕐᑐᑦ, ᒥᑎᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ, ᓴᓇᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓂᐊᕐᓂᖅ ᒥᑎᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ.

ᐃᓗᓕᖏᑦ


ᐸᕐᓇᒍᑎᒃ 1: ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᓗᓂ ᐱᑐᐃᓇᐅᖏᑐᕐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᖓ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖏᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᕐᒥ.

ᑐᕋᒐᖅ 1.1: ᐃᓄᐃᑦ ᑲᔪᖏᕐᓴᕐᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖃᑕᖁᓗᒋᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥᒃ ᐃᓪᓚᓂ ᐱᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐱᖁᓯᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᓂᖏᑦᑎᒍᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ

 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᑐᓴᕐᑎᓰᓇᖃᑕᕐᑐᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᖏᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᒃᓯᑕᐃᓕᖏᖢᑎᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕿᒃᓯᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒪᕈᐃᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᖏᓕᕚᓕᖁᓗᒍ ᐊᒃᑐᐊᓂᖓᑦ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒧᑦ:
  • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᐃᐸᕆᓕᕐᑕᖓᓂ ᐊᕋᒍᑕᒫᑦ “ᓯᕐᓂᐅᑉ ᐅᑎᕐᓂᖓ”ᑕ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᓗᓂ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ ᓯᕿᓂᖅ ᓄᐃᓕᓵᕐᑎᓪᓗᒍ ᔭᓄᐊᕆ 29ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᕕᒃᔪᐊᕐᑎᓯᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ ᐱᖑᐊᕐᖢᑎᒃᓗ ᕕᕗᐊᕆ 4ᖑᑎᓪᓗᒍ.
  • ᐊᐃᕆᓕ 21ᒥ ᒥᖑᐃᓯᕐᑯᓕᕆᔨᑯᑦ ᑐᖓᓱᒃᑎᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑎᐊᕐᑐᕐᒧᑦ ᐃᒡᓗᓕᐅᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓕᓂᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ.
 • ᐊᕋᒍᑕᒫᑦ, ᒥᖑᐃᓯᕐᑯᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᓄᓇᓕᒥᐅᓂᒃ ᐃᒐᔪᔨᖃᑕᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖑᐊᕐᑎᓯᓗᑎᒃ ᒥᑎᒪᑕᓕ`ᖕᒥ ᖁᕕᐊᓱᑎᖃᕐᖢᑎᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ. 2018ᒥ, ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒨᓚᐅᕐᑐᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᖁᕕᐊᓱᒃᑎᓯᔭᕐᑐᕐᖢᑎᒃ ᓯᕗᓕᕐᐹᑎᐊᕐᒥ.

ᑐᕋᒐᖅ 1.2: ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓐᓂᐅᔨᔪᓂᒃ ᐃᓪᓚᐅᔪᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᑕ ᐃᓱᓕᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • 2018ᒥ, ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏ ᑲᑎᒪᐅᕐᑐᑦ ᑮᓇᕐᒥᑦ ᑮᓇᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᖢᑎᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᑯᑦ.
 • ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᐃᒡᓯᕙᐅᑕᖓ ᐃᓚᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓂᐊᕐᓂᒧᑦ, ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᓕᖁᓯᕆᔭᐅᔪᓄᓪᓗ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑭᖑᕙᕆᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑕ ᓴᐳᑎᔭᓯᐅᒪᔪᖁᑎᖏᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᓇᓱᒃᑕᑕ ᑲᑎᖓᓂᕆᓚᐅᕐᑕᖓᓄ ᓄᕕᐱᕆ 6ᒥ 7ᒥᓪᓗ, 2018ᒥ ᐊᑐᕚᒥ ᑐᑭᓯᔭᐅᖁᓗᒋᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖅ ᓄᓇᔪᐊᕐᒥ ᑭᖑᕙᕆᔭᐅᔪᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓄᑦ, ᑭᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᔪᓇᕐᓃᑦ ᐊᑐᐃᓇᐅᑐᐃᓇᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᔪᐊᕐᒥ ᑭᖑᕙᕆᔭᐅᔪᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄ ᐊᕿᓱᐃᔪᓇᕐᒪᖔᑕ ᓄᓇᔪᐊᕐᒥ ᑭᖑᕙᕆᔭᐅᔪᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᓂᕈᐊᒐᓴᖑᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔨᓇᓱᒍᓇᕐᓂᓴᐅᖁᓗᒋᑦ ᑕᒪᓇ ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᔪᒪᔪᖅ ᓯᕐᒥᓕᖕᒧᑦ.
 • ᔪᓚᐃᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐱᔨᓯᓚᐅᕐᐳᑦ ᐊᐅᓚᓯᔨᐅᑲᐃᓇᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᓯᔨᐅᓗᑎᒃ, ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᑎᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᓯᔨᐅᑲᐃᓇᕐᑎᓪᓗᒋᑦ.
 • ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓂᖔᕐᑐᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᓂᖏᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᓯᔪᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᓈᓚᒃᑕᐅᔪᑦ.

ᑐᕋᒐᖅ 1.3: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᑐᑦ ᑭᓇᐅᔭᒃᓴᐅᑎᓂᑦ ᓴᕿᐸᓕᐊᔪᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥᖔᕐᑐᓂᒃ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • 2018ᒥ, 7ᐅᔪᑦ ᐊᑕᖏᕐᖢᑎᒃ 8ᖑᓗᑎᒃ (88ᐳᓴᑦ) ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐃᓅᔪᑦ.
 • ᒪᕉᒃ ᐊᐅᔭᐅᑲᐃᓇᕐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓂᐊᕐᑏᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᒋᔭᐅᓚᐅᕐᑑᒃ ᐃᑲᔪᖁᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᐅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔪᑎᓇᒋᑦ ᐱᔭᒃᓴᓅᖓᔪᓄᑦ.
 • 2018ᒥ, 18ᖑᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑳᑐᕌᕐᑏᑦ ᓲᕐᓗ ᓴᓪᓗᒪᕐᓴᐃᔩᑦ, ᐃᒡᓗᓕᐅᑏᑦ, ᑐᓵᔩᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔩᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᓕᕆᔩᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑖᕆᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᓄᑦ ᐱᔨᓯᖁᓗᒋᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥᒃ.
 • ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᖅ ᐱᔪᓇᐅᑎᑖᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᓗᓂ ᐊᐅᓚᐅᔨᔨ ᒥᑎᒪᑕᓕᖕᒥᖔᕐᑐᖅ ᐅᒃᑐᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᕋᒍᓕᒪᕐᒧᑦ ᓇᒥᓂᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᒥᒃ ᑕᐃᒪᖓᓂ 2017ᒥᓂᑦ, ᐱᔨᓯᕋᖃᑕᕐᑐᑦ ᐃᓄᑐᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᕐᓄᑦ.
 • ᐅᓄᕐᑐᐃᑦ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᖕᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᖏᕋᔪᓕᕆᔨᑯᓄᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᒋᕐᒥᖔᕐᑐᑦ ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᓯᔩᑦ ᕿᓂᕐᑐᑦ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒨᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᖏᔮᓂᑐᓄᑦ, ᑲᔪᖏᕐᓴᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃᓗ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᓄᑦ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖃᓚᐅᕐᑐᑦ 9ᓂᒃ ᖁᖏᐊᕐᑎᓯᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᑳᕐᑎᐅᔪᑦ ᑲᔪᓯᑎᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᕋᒎᑉ ᓇᐸᖓᓂ ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᑏᑦ ᓯᑯᒥ ᐳᓚᕆᐊᓚᐅᕐᑐᑦ ᔪᓚᐃᒥ.
 • ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᕐᓯᕐᕕᒃ ᐃᓚᒋᖃᓯᐊᑎᔭᖓ ᐱᔪᒥᓈᕐᑑᓪᓗᓂ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓄᑦ ᑕᒪᑐᒪᒃ ᒥᒃᓵᓄᑦ. 2018ᖑᑎᓪᓗᒍ, 18ᖑᔪᑦ ᐳᓚᕋᑎᒋᕐᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᑐᓚᓚᐅᕐᑐᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᓚᕐᑐᑦ ᐃᒪᖃ $100,000ᒥᒃ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᑭᓇᐅᔭᒃᓴᐅᑎᖏᓄᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓂᒃ ᖁᖏᐊᕐᑎᓯᓗᑎᒃ, ᑐᓴᔨᓄᑦ, ᐊᐅᓚᐅᔨᔨᓄᑦ, ᓂᐅᕕᐊᖑᔪᕐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓄᓪᓗᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕋᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᑐᕋᒐᖅ 1.4: ᐅᓂᑳᕐᑐᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐅᓂᑲᐅᓯᐅᖃᑕᕐᑐᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒧᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑎᖏᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᑎᒥᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᐃᓇᐅᖏᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᖃᑕᕐᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᖃᑕᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᑲᐅᓯᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓂᒃ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᐃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑐᖓᕕᖃᕐᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᑦ ᓇᑦᑎᓇᒃ ᐳᓛᕐᕕᒃ ᑐᖃᑕᕐᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᓄᓇᓕᒥᐅᓂᒃ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᔭᒃᓴᖃᓚᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᔭᐅᑲᐃᓇᕐᓂᖓᓂ.
 • ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᖅ ᑐᕋᒐᖅ. 1.1ᒥ, ᒥᖑᐃᕐᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑖᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᒥᐅᓂᒃ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓇᕈᕐᑎᓯᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᕐᒥᓂ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᒪᑯᑐᓅᖃᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐳᓛᕐᑎᓄᓪᓗ.
 • ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᓂᖏᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ 2018ᒥ ᐱᓕᕆᔪᑕᐅᔪᑦ ᑲᔪᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᑕᒪᐃᓂ ᒥᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ. ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᓂᑳᖁᓗᒋᑦ ᐱᖁᓯᕐᒥᓅᖓᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ ᐱᔪᑎᓖᑦ ᑎᖕᒥᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᒋᖃᑕᕐᑕᖏᑦ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᓄᓇᓕᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑖᕐᓂᖔᕐᑐᑦ.
 • ᖃᐃᖅᓱᑦ ᑐᑭᓯᓇᓯᑎᒥᔪᑏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᕿᓱᕐᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 2018ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᔨᒋᓪᓗᐊᑕᕐᖢᑎᒃ ᑕᐃᑯᓇᓂ ᓄᓇᓂ ᐱᒪᕆᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᐸᕐᓇᒍᑎᒃ 2: ᐊᕿᓱᐃᓂᖅ ᓯᕐᒥᓕᕐᒧᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒧᑦ ᐳᓛᕐᑏᑦ ᐊᑐᕐᑕᕐᒥᓂᒃ ᖃᓄᐃᒪᖔ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᖅ.

ᑐᕋᒐᖅ 2.1: ᒥᖑᐃᕐᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ, ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᖃᑕᕐᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᓯᓛᕐᑐᑦ ᐱᔪᒥᓇᕐᓴᐅᑎᒥᒃᓗ ᐳᓚᕋᑏᑦ ᐊᑐᕐᓯᒪᔭᖏᓂᒃ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᖁᓗᒋᑦ ᐃᓪᓚᐅᓗᓂ ᐱᑐᐃᓇᐅᖏᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐊᑐᖃᑕᕐᑕᖏᑦ ᑕᔪᓯᓂᐊᕐᑐᖅ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • 2017ᒥ, ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᕐᑯᑦ ᐊᕿᓱᐃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᓪᓗᕐᓄᑦ ᐅᓄᕐᑐᓄᑦ ᐱᓱᒍᓇᖁᓗᒋᑦ ᓂᒋᕐᐸᓯᐊᓂ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ. ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᑕᒪᓇ 2018ᒥ ᐃᓪᓚᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑰᒃᓂᒃ ᐃᑳᕐᕕᒃᓴᓂᒃ; ᑲᑎᖃᑎᖏᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᐅᔨᔩᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᐊᖁᑎᖓᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᕿᑭᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᕿᓱᐃᖁᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓅᕈᓇᖁᓗᒋᑦ.
 • 2018ᒥ, 303ᖑᔪᑦ ᓯᕐᒥᓕᖕᒨᓚᐅᕐᑐᑦ. ᐅᓄᕐᓯᕚᓕᕐᑐᓪᓛᓗᐃᑦ ᖃᓯᐅᒐᔪᖕᓂᕆᖃᑕᕐᑕᖏᓂᒃ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᕋᒍᔪᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ, 166ᖑᖃᑕᓚᐅᕐᑐᑦ.
 • 2017ᒥ, ᓄᓇᕗᕐᒥ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᖓᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓂᐊᕐᑕᖓᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᖃᓚᐅᑐᑦ ᐃᖏᕋᔭᒃᑏᑦ ᑲᓇᑕᑯᓪᓗ ᐊᕿᓱᐃᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᖢᒍ ᐳᓛᕐᑎᓄᑦ ᐊᕙᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᔩᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒧᑦ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓄᑦ. ᑕᐃᑯᐊ ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ 2015ᒥ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᑦ ᓱᓇᐅᕙ ᐱᐅᓗᐊᕌᓗᖏᑐᖅ, 2018ᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ 202ᖑᔪᑦ ᐃᑭᒪᔨᐊᖏᑦ ᐅᐸᑎᐊᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᑐᕐᒧᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᕐᒧᑦ ᑕᐃ ᑲᖏᖅᓱᐊ ᒪᕈᐊᕐᑎᕐᓕᕐᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᑎᓂ ᑕᐃᑯᖓᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᕿᓱᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ. ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏ ᐃᓚᒋᖃᓯᐅᑎᖃᑕᕐᓯᒪᔭᖓ ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᕌᖓᑕ ᑐᓚᒃᕕᒃᓴᐅᔪᓇᕋᔭᕐᑐᑦ.
 • ᐅᔨᕆᓗᒍ: ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᑲᔪᓯᑎᓯᔪᓃᕐᑐᑦ ᐱᑐᐃᓇᐅᖏᑐᕐᒥ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᕐᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᖏᕋᔭᒃᑏᑦ ᑲᓇᑕᑯᑦ ᐅᒥᐊᖅᑐᕆᑎ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᖑᑦ ᐃᖏᕋᔭᖕᓃᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕿᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᓴᐅᓕᕐᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑐᕐᓃᑦ.

ᑐᕋᒐᖅ 2.2: ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᓗ ᐃᑲᔪᕐᑐᐃᓗᑎᒃ ᐳᓚᑏᑦ ᐊᑐᖃᑕᕐᑕᖏᓂᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓇᐅᕕᒋᓗᒋᑦ ᐳᓛᕐᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔪᓇᕐᑕᖏᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᑲᔪᕐᑐᐃᔪᓂᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᐊᕐᓂᐅᑉ ᖁᕕᐊᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓯᒪᔭᖏᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᒥᓂᖃᕐᑐᕐᒧᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᒥᒃ ᓄᓇᓕᒥᐅᒥᒃ ᐊᐅᓚᐅᔨᔨᒧᑦ (ᑕᖔᖅ ᐊᐅᓚᐅᔨᔨ) ᒥᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᖁᑎᖃᕐᑎᓯᖃᑕᖁᓗᒍ ᐱᔨᓯᕋᕐᑕᖏᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒧᑦ.
 • ᐊᒻᒪᓗᑲᓂᖅ, ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕿᔨᑯᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐱᔪᓇᐅᑎᓂᒃ ᓄᓇᓕᒥᐅᑕᐅᖏᑐᓄᑦ ᓇᒥᓂᓕᖕᓄᑦ ᐃᓪᓚᐅᓗᓂ ᐃᖏᕋᔭᒃᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥᑯᑦ (ᖁᕕᐊᓱᖕᓂᑯᑦ ᐅᒥᐊᕐᑐᕐᑏᑦ ᐅᒥᐊᔪᐊᖏᑕ ᑲᒻᐸᓂᖓᑦ). ᐋᒃᑎᒃ ᑭᖕᑕᓐ (ᓯᓈᓂ ᐳᓚᕋᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᒻᐸᓂ), ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓂᕐᑕᖅ ᓱᓪᓗ (ᐃᓄᖃᖏᑐᕐᒥ ᐃᖏᕋᔭᒃᑏᑦ ᑲᒻᐸᓂ) ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᓯᖃᑕᕐᑐᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᑳᑐᕌᕐᑎᓯᖃᑕᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᒥᐅᓂᒃ, ᑲᔪᖏᕐᓴᕐᑕᐅᔪᖅ ᑕᒪᓇ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᓂᑦ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᑲᔪᓯᑎᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᓯᓗᑎᒃ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑕᒪᕐᒥ ᓄᓇᓕᒥᐅᓄᓗ ᐳᓛᕐᑎᓄᓪᓗ ᐊᑐᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᑎᓯᓗᑎᒃ.

ᑐᕋᒐᖅ 2.3: ᑕᒪᕐᒥᓕᒫᖅ ᒥᖑᐃᕐᓯᕐᕕᖕᒥᒃ ᐊᑑᕐᑏᑦ ᐃᓚᐅᔪᓇᓗᑎᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᑐᕐᒥᒃ ᖁᕕᐊᓇᕐᑐᕐᒥᒃᓗ ᐊᑐᖃᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓴᕿᑎᓯᔪᕐᒥᒃ ᓱᓂᐅᑎᔪᕐᒥᒃ ᐳᓛᕐᑏᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᑐᕐᒥᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᓗᑎᒃ, ᐱᕈᓗᐊᕿᔪᖃᖏᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᔪᓇᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᔭᐅᔪᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᐳᓛᕐᑎᒥᒃ ᐱᕈᓗᐊᕿᔪᖃᓚᐅᖏᑐᖅ ᓯᕐᒥᓕᖕᒥ 2018ᒥ.

ᐸᕐᓇᒍᑎᒃ 3: ᐊᖏᓕᕚᓕᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᖓ ᐅᔨᕆᔭᐅᓂᖓᓗ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ.

ᑐᕋᒐᖅ 3.1: ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᐅᐸᒃᓯᒪᓇᒋᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᑎᑕᐅᕚᓕᕐᓗᑎᒃ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᑎᐊᓕᑲᓂᖁᓗᒍ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖅ, ᐅᐊᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓂᒃ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᓴᕿᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᐸᓗᐊᓂ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᓴᕿᑕᐅᓂᖓᑕ ᑲᔪᓯᑎᐊᖁᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐊᑯᓂᖓᓂ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ. 2018ᒥ, ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓂᒃ ᐱᓕᕆᔩᖏᑦ ᑲᑎᓚᐅᕐᑐᑦ 8ᖏᕐᓱᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓂᒃ ᐱᓕᕆᔩᖏᑦ ᑲᑎᓚᐅᕐᑐᑦ ᑎᓴᒪᐃᕐᓱᕐᖢᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᖢᑎᒃ ᐊᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕐᑐᓂᒃ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᐃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓪᓚᐅᓗᑎᒃᓗ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᕐᒧᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᔪᒪᔭᖏᓂᒃ ᓯᕗᓂᑎᓂ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᒧᑦ ᓄᓇᑕ ᒥᒃᓵᓂ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐊᕿᓱᐃᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᒥᐅᓄᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᕐᒥᓂᒃ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᔭᕐᒥᓂ ᐅᓂᑳᕐᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᒥᐅᖏᓄᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᔪᓂᒥ ᔪᓚᐃᒥᓪᓗ.
 • ᒪᕉᒃ ᐊᐅᔭᑯᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᑏᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑕᐅᖃᑕᕐᑐᑦ ᐊᕋᒍᑕᒫᑦ ᐱᐅᓯᕚᓕᕐᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᐹᓕᖁᓗᒋᑦ.
 • ᒪᓕᒃᖢᒍ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄ ᖃᐅᔨᕐᑕᐅᔪᒃᓴᓂ ᓄᐊᑎᔭᕆᐊᖃᒪᖔᑕ ᒪᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ, ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᕋᒍᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᕕᓂᖓᑕ ᐅᓂᑳᖓᓂᒃ ᕼᐊᒪᓚᑯᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᑯᖏᓄᑦ.
 • ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᖏᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᓂᑳᓕᐅᖁᓗᒋᑦ ᑕᑯᓯᒪᔭᖏᓂᒃ ᐊᓯᔨᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᑐᓂᖓᓂ ᐃᓚᒋᖃᓯᐅᑎᓪᓗᓂᐅᒃ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᖓᑕ ᐅᐊᓯᔭᐅᓂᖓᑕ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖓ (ᑐᕋᒐᖅ 3.2).

ᑐᕋᒐᖅ 3.2: ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓᑕ ᖃᓄᐃᑐᓂᖓᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᑐᖃᑕᕐᓯᒪᓂᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖁᓯᖏᑦ ᐊᑐᓕᕐᓂᓴᐅᖁᓗᖏᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᒧᑦ, ᐅᐊᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓛᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᓇᕐᑐᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᑕᓕᒪᐃᑦ ᐅᒃᑐᐃᔪᑏᑦ ᐊᕿᒃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᒪᓂᕋᐅᑉ ᖃᓄᐃᑐᓂᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒃᓴᖓᓂᒃ, ᒪᕉᒃ ᐅᐸᒃᓯᒪᖏᓗᒋᑦ ᐅᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᓂᒃᓕᓈᕐᑐᕐᒧᓗᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑏᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕉᒃ ᐅᒃᑐᑏᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᕐᑑᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖓᓄᑦ. ᓯᕐᒥᓂᒃ ᐅᐊᓯᓂᖅ, ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐅᒃᑑᑏᑦ ᐊᕿᒃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᔭᐅᓗᓂ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕿᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖓᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖓᖓ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒃ ᐅᐸᒃᓯᒪᓇᖑ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓇᕐᑐᖅ. ᑎᑎᕋᐸᓕᐊᓯᒪᔪᑦ ᓄᐊᑕᐅᓚᐅᑐᑦ ᐱᔭᕆᑕᐅᓗᑎᒃ 2018ᒥ.
 • ᖃᐅᔨᓴᓯᓈᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦ ᓄᐊᑎᕙᓕᐊᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓂᒃ ᐅᒃᑐᑕᐅᑲᓂᕐᖢᑎᒃ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕐᒦᑦ ᖃᓄᐃᓂᖏᑕ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᑎᖏᑦ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐱᔭᕆᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᓂᒃ ᐅᐊᓯᓂᖓ ᖃᐃᕐᓱᖅᒥ ᔪᓚᐃᖑᑎᓪᓗᒍ.
 • ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓃᑦ ᑕᒪᕐᒥᓕᒫᖅ ᑲᔪᓯᔪᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓂᑳᖏᑦ ᕿᒥᖁᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄᑦ. ᒪᕉᒃ ᑕᑯᓇᖓ 14ᖑᔪᓂᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑐᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᑎᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ, ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᓯᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ.
 • ᐱᖓᓱᐃᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᑏᑦᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᓯᕗᓕᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᒧᑦ ᑲᑎᖓᓂᖓᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓯᒪᒧᖅ ᑐᕋᒐᖅ 3.1ᒥ.
 • ᓯᑎᐱᕆᐅᑎᓪᓗᒍ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐃᑲᔪᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑯᓂᒃ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᒃ ᑐᒑᓕᖕᓂᒃ ᓂᕕᖓᑖᓕᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᖏᖢᐊᕐᔪᖕᒥ, ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ.

ᑐᕋᒐᖅ 3.3: ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᖓᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓄᖓᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᓱᒪᓂᕕᓂᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑕᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᐃᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᑕᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᕿᑕᐅᓗᑎᒃ, ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᒥᓇᕐᓴᐅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖓᑕ ᐃᓪᓚᖓ ᐃᓚᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᒪᑐᕆᐅᓪᒥ ᓯᓚᐃᓇᕐᒥ ᑲᔭᐅᓴᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᑕᑯᔭᒃᓴᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐃᕆᓕ 2018ᒥ ᐱᔪᒥᓇᕐᓴᐅᑎᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓄᑦ, ᐃᓪᓚᐅᓗᓂ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖓ.
 • 2018ᒥ, ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖓ ᐊᕿᓯᓚᐅᕐᑐᖅ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᑐᕐᒥᒃ ᐊᕋᒍᑕᒫᑦ ᑲᑎᖓᖃᑎᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖓᓂᒃ, ᐊᑎᖕᓂᕐᓴᐃᑦ ᖁᑎᖕᓂᕐᓴᐃᓪᓗ ᐃᓕᓴᕐᕕᖏᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᑯᖏᓂ ᓄᓇᕗᕐᒥ ᑐᓴᕈᑎᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᖢᒋᑦ ᐱᔪᑎᓕᖕᒥᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥᒃ, ᐃᓕᓂᐊᕐᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓂᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᐊᓚᐅᖏᓂᖏᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᖏᑦ ᑎᑎᕋᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ, ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᒪᖔᓪᓗ ᒪᓇᐅᔪᖅ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᓂᕐᒧᖓᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᓂᕐᒥᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂᒃ.

ᓄᓇᖓᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ: ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊ

ᑐᕋᒐᖅ 7.1: ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑯᑦ ᐱᓴᓱᐊᖃᑎᒌᖕᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕿᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᓚᓯᓂᖓᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᑐᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᓂᓴᐅᓕᕐᑎᓪᖢᖑ ᐱᔪᓇᐅᑎᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᐊᐅᔭᖏᐊᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓕᓚᐅᕐᐳᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓇᓱᖕᓂᖓ ᐊᑯᓂᖓᓂ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓱᖓᓱᖔᖅ ᐊᐅᓚᓯᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᑐᖅ ᐅᑎᕐᑕᖃᑕᕐᑐᑦ ᑎᖕᒥᐊ ᓴᐳᔭᐅᕕᖓ; ᐊᓱᖓᓱᖔᑯᓂᖔᕐᑐᖅ ᖃᐃᖁᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᔭᐅᓗᓂ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓯᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᑲᑎᖓᓂᖏᓂᒃ.
 • ᑲᓇᑕᒥ ᐅᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᑦ ᕿᒥᕈᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᓂᒧᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᔪᓄᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᑐᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᓯᓂᖓᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ.
 • ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᖓ ᐱᒋᐊᕐᕕᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᕿᑭᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑯᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑯᖏᓂᒃ ᐊᔪᕐᓇᖏᓂᓴᐅᓕᖁᓗᒋᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᐱᓱᒃᑎᓄᑦ ᐱᓱᒃᓂᐊᕐᑐᑦ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓂᒃ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ.

ᑐᕋᒐᖅ 7.2: ᐱᕕᖃᑎᓯᓂᖅ ᐳᓛᕐᑎᓂᒃ ᐅᐸᒍᓇᖁᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓯᕚᓕᕐᓗᑎᒃᓗ ᐳᓛᕐᑎᑦ ᐊᑐᕈᓇᕐᑕᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᓯᓂᖅ ᐱᔪᑎᓕᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓄᑦ, ᐃᓕᖁᓯᖏᑕ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᖓ ᑭᓱᕈᓗᔭᖃᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᒥᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᓇᓱᒃᑐᖅ ᑕᑯᓇᖓ ᑐᕋᒐᕐᓂᑦ ᓇᓗᓴᐃᓯᔪᑦ ᐊᕿᓱᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐳᓛᕐᑏᑦ ᐊᑐᕈᓇᕐᑕᖏᑦ ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᔨᒋᕐᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᖃᐃᕐᓱᓂ, ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᒪᓇ ᐊᑲᐅᔫᔭᓚᐅᖏᒪᑦ ᐊᖏᔫᑎᓄᑦ ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑉ ᑲᒻᐸᓂᖏᓄᑦ. ᑐᑭᓯᓇᓯᑎᑕᐅᓂᖓ ᐊᕿᓱᕐᑕᐅᔪᖅ ᑕᐃᓱᒧᖓ ᐃᔨᒋᓗᐊᑕᕐᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᓂᕐᓴᐅᔪᓄᑦ ᐳᓚᕋᑎᒋᕐᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓄᑦ ᓱᕐᓗ ᐃᓕᓂᐊᕐᑏᑦ ᓯᑯᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᑯᓄᑦ.

ᑐᕋᒐᖅ 7.3: ᐃᑲᔪᕐᑐᕐᑕᐅᓗᓂ ᑲᔪᓯᓱᔭᕐᑐᖅ ᑲᖑᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓᑕ ᑕᖕᒫᕐᕕᖓ ᐱᔪᒥᓇᕐᓴᐅᑎᓕᐅᓯᓈᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᑐᕐᒥᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᕐᑐᐃᑦ ᐃᒡᓗᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᖓ ᓱᓂᕐᑕᐅᓗᐊᕐᖏᓪᓗᓂ ᑕᖕᒫᕐᕕᐅᑲᑕᒃᑎᓪᓗᒍ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑕ/ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ
 • ᐱᔪᓇᐅᑎᒃ ᐅᐸᒃᓯᒪᔪᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᓯᓂᖅ ᐊᐅᓚᓐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᖑᑖ ᐊᑯᓂᖓᓂ ᒥᖑᐃᓯᕐᑯᓕᕆᔨᑯᓪᓗ ᓯᓚᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᓪᓗ ᓚᕕᐅᓪ ᑲᖑᐃᑦ ᑕᖕᒫᕐᕕᖓᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓯᒪᖏᑐᖅ. ᐊᕿᓱᕐᑕᐅᓂᖓ ᐱᔪᓇᐅᑎᐅᑉ ᑕᐃᑲᓂᑐᓇᖁᓗᒋᑦ ᓯᕗᓕᕐᐸᐅᔭᐅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ 2019ᒥ.


ᓄᖃᕈᑎᒃ − ᑭᖑᓕᕐᒥ ᑐᑎᒋᐊᕐᓂᖅ

ᐊᖏᔪᑲᓪᓚᒃᔪᐊᕐᒥ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᑲᔪᓯᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒪᖓᓂ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᑦᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒃ 2016ᒥ. ᑭᓱᓗᐊᑕᐃᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓛᕐᓂᖏᑦ 2019ᒥ ᐃᓗᓕᖃᕐᒥᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

 • ᓄᓇᓕᒥᐅᖏᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖏᒥᐅᑦ ᑐᒃᓯᕋᕆᔭᐅᓗᓂ ᐃᒡᓗᓕᐅᖁᔨᔪᑦ ᓯᓇᓯᐅᕐᕕᒃᐸᓯᖕᒥ
 • ᐊᕿᒃᓱᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᓴᐅᒪᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᕗᓪᓗ ᕿᑭᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑯᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᑎᓪᓗᖑ ᓴᕿᔮᕐᓂᖓ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᖏᕐᓴᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖁᓪᓗᒋᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓂᒃ;
 • ᐱᔭᕆᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᑎᔪᑎᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖓ ᐅᓄᖏᑐᕐᓄᑦ ᑲᑎᖓᐅᕐᑐᓄᑦ ᖃᐃᖅᓱᖅᒥ;
 • ᐱᔭᕇᕐᓗᒍ ᐱᔪᓇᐅᑎᖓ ᑕᐃᑲᓃᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃ ᐊᐅᓚᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᖒᑉ ᑕᖕᒫᕐᕕ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕐᕕᐅᔪᖅ;
 • ᑲᔪᓯᑲᓂᕐᓗᓂ ᑲᔪᖏᕐᓴᐅᑕᐅᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᒃᑐᖁᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᓯᐊᕐᑖᖁᓗᒋᑦ ᒥᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᓇᒥᓂᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓄᑦ;
 • ᐊᔪᕐᓇᖏᓂᕐᓴᐅᖁᓗᒍ ᓄᓇᓕᒥᐅᑦ ᑭᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓂᖏᑦ ᐅᓄᕐᓯᕚᓕᖁᓗᒋᑦ ᑭᓇᐅᔭᒃᓴᐅᑕᐅᔪᓇᕐᑐᑦ ᐃᓄᖏᓄᑦ ᒥᑎᒪᑕᓕᕐᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᐅᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐳᓚᕋᕐᑐᓕᕆᔨᒋᖃᑕᕐᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓄᑦ ᑐᓛᒃᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᕖᑦ ᖃᖓᑕᓱᕐᓄᑦ.

Date de modification :