ᐊᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑦ ᐊᐅᓚᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᑉ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓ 2021-22

Parc national Sirmilikᑖᔅᓱᒪᐅᑉ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᖓᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᒻᒧᑦ ᐸᕐᓈᖑᔪᖅ (2016) ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐊᖏᑕ ᑐᕌᒐᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᒻᒧᑦ ᑎᑭᓐᓇᓱᐊᖅᑕᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᖓᓄ (SNP). ᐸ2ᓈᖑᔪᖅ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᔪᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᓄᓇᕘᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒻᒪᒃ, ᑖᓐᓇᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᐅᑎᖏᑕᓗ ᐊᖏᕈᑎᐋ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ, ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᖅ ᐊᒻᒪ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᖏᓄᑦ (ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐊᖏᕈᑎᖓ), ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑕ (PCA) ᐱᔭᒃᓴᖓᓄᑦ. ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐊᖏᕈᑎᐊ, ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᑐᔾᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᑐᔾᔭᖅ ᐃᓄᑦ/ ᒐᕙᒪᓪᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒧᑦ ᐸᕐᓇᐄᔨᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛ (JPMC).

ᐅᓚ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᓕᓐᓂᐊᑕ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᓪᓗ ᕿᑎᕋᓛᖑᔪᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᐊᖅᑯᓵᕋᓱᐊᖅᑕᓪᓗ ᐃᓗᒍᑦ ᐆᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᒻᒧᑦ ᐸᕐᓈᖑᔫᑉ.

ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ
ᑲᑎᙵᓪᓗᑕ ᓇᖏᖅᑐᒍᑦ ᐸᖅᑭᔨᐅᓪᓗᑕ ᓄᓇᒥᒃ: ᓴᐅᒥᐊᓂᒃ ᑕᓕᖅᐱᒧᑦ: ᑭᐅᕆ ᐃᐅᓪᕗᕋᒻ, ᑎᐅᕆ ᑲᓪᓗᒃ, ᐳᕋᐃᔭᓐ ᑯᓄ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᔅ ᐃᐊᔅᐱ (ᔫᓂ 8, 2021).

ᐃᓗᓕᖏᑦ


ᓄᕙᖕᓇᐅᑉ-19 ᓴᖅᑭᓯᒪᔭᖏᓄᑦ

ᒫᔾᔨ 18, 2020-ᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᓄᓇᖁᑎᖏᓂᒃ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔅᓇᓯᒧᑦ ᓚᐄᓴᓯᖃᖅᑎᓄᑦ, ᐊᑐᖅᖢᒍ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑎᓕᐅᒐᖓᓂᒃ. ᓯᕐᒥᓕᒻᒧᓕ, ᑖᓐᓇ ᑎᓕᐅᒐᖅ ᐊᑐᐄᓐᓇᖅᖢᓂ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ 2021-22 ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ; ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓂᑕᐃᓐᓇᖅᖢᓂ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᔪᓛᐃ 1, 2022, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔨᑦᑎᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᑭᒡᓕᖃᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᐅᔾᔨᕆᔭᕆᐊᓕᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᖅᑲᖓᔾᔪᑎᑦ ᐊᒃᑐᐃᓇᑎᒃ ᐊᑑᑎᖃᓐᓇᑎᓪᓗ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓱᒪᖅᓱᓂᖓ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᖏᓐᓂᖓᓗ ᐃᓯᕈᓐᓇᓐᓂᒻᒥᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕈᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓄᑦ-ᑐᙵᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᕆᓲᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐊᖏᕈᑎᒻᒪᕆᐊᓂᒃ.

ᑖᓐᓇ ᓄᕙᖕᓇᐅᑉ-19 ᓄᓇᔾᔪᐊᒥ ᖃᓂᒻᒪᓯᐅᓂᕋᖅᑕᖅ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ (NFU) ᑲᒪᒋᔭᖏᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2021-22. ᐅᔾᔨᓐᓇᓛᖑᓪᓗᓂ, ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕝᕕᐅᓲᖅ ᐅᓪᓗᖁᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓈᖑᓂᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕝᕕᒃᓴᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᓐᓃᓪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐊᒃᑐᐃᔭᐅᓪᓗ.ᑎᒃ ᐱᔭᒃᓴᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᒻᒥᒃ ᑐᓴᕋᓱᐊᕈᑎᐅᓲᓄᓪᓗ, ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓄᑦ ᖃᐅᔨᓵᖑᓲᓄᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᑎᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᕕᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓲᓄᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᑐᑭᒧᐊᕆᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᕿᑎᕋᓛᖑᔪᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐊᖏᓄᑦ ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᓄᓪᓗ ᑭᖑᕙᖓᒐᓗᐊᖅᖢᑎᒃ, ᓯᕗᒨᕆᔭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᕗᑦ ᐊᑎᖓᒍᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᓐᓂᖏᓄᓛᒃ.


ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 1: ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᓐᓂᖅ ᐊᔾᔨᖃᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᓐᓂᖏᓄᑦ ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᖓᑕ ᐃᓄᖏᑕᓗ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐃᒃᐱᐊᔾᔫᓪᓗ

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 1.1: ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔫᒥᓴᖅᑕᐅᓲᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒥ ᖃᑕᙳᑎᖏᑕᓗ ᐊᒃᑐᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓄᑦ ᐊᑐᓲᕆᔭᖏᑦ ᐊᑐᓪᓗᓂᔾᔪᒃ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᒻᒧᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᑯ ᓯᕐᒥᓕᒻᒧᑦ ᐃᓄᖏᓄᓪᓗ: ᐱᓪᓗᒍ ᓄᕙᖕᓇᖅ-19 ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᒃᑕᐃᓕᓂᒻᒧᑦ ᐊᑐᒐᖏᓄᑦ, ᐅᓄᖅᑐᒻᒪᕇᑦ ᓄᓇᒧᑦ-ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᓪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓲᑦ ᓴᓇᓯᒪᔭᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᓕᓪᓗ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᓐᓂᖏᑦ ᐊᖏᓕᒋᐊᕆᓂᒻᒥᒃ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯ-ᕕᐊᓄᑦ ᑐᓐᓂᖅᓴᐅᑎᐅᓲᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᑲᔪᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓯᓂᒻᒧᑦ ᓄᓇᖏᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦ ᐊᑐᖅᖢᒋᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕘᑉ ᐊᖏᕈᑎᒻᒪᕆᐊ. ᐅᓪᓗᐊᓂ ᔫᓂ 1, 2020, ᓄᓇᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓪᓗᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐋᒃᓴᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓅᓇᑎᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔫᒃ ᑎᒍᐊᖅᑏᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓱᕈᓯᓂᒃ ᐃᓯᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒧᑦ ᕿᑐᙵᖏᑦ ᑕᖕᒫᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ.

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 1.2: ᐃᓄᐃᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓚᐅᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᖅᑮᔭᐅᓲᓄᑦ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᑲᑐᔾᔭᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ (JPMC) ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᓯᖏᑦ: ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᑦᑐᓐᓇᖏᓐᓇᒥᒃ ᑕᓚᕘᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᓪᓕᒪᐃᖅᓱᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, ᐱᖓᓱᑦ ᑎᑭᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᖅᐸᓯᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐅᓄᓐᓂᖏᓂᒃ (ᔮᓐᓄᐊᕆ 11, ᕕᕗᐊᕆ 10, ᐊᒻᒪ ᒫᔾᔨ 30, 2022). ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒧᑦ ᑐᓴᕆᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ ᑕᓚᕘᒃᑯᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᑎᑎᖅᑲᑎᒋᓪᓗ ᐊᕝᕕᓂᓕᒃ ᐊᑕᐅᓯᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ ᑐᓂᓯᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕋᓱᒃᖢᑎᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᖏᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᑲᒪᒋᓲᖏᓄᑦ (ᔫᓂ 7, 2021, ᔫᓂ 24, 2021, ᔪᓚᐄ 12, 2021, ᑎᓯᐱᕆ 13, 2021, ᔮᓐᓄᐊᕆ 26, 2022, ᕕᕗᐊᕆ 10, 2022, ᐊᒻᒪᓗ ᕕᕗᐊᕆ 16, 2022). ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᒋᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᒥᒃ-ᐊᒃᑐᐊᔪᒧᑦ ᐱᔭᒃᓴᖅ ᓯᓈᓯᐅᕐᕕᖕᓂ ᐊᑯᓐᓂᐊᒍᑦ ᔪᓚᐄ 23-26, 2022 (ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᖑᔪᑦ ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 1.4).

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 1.3: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᐅᑎᓪᓗᑎᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᑕᖃᓐᓂᐊᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᔪᖅ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔅᓇᓯᖏᑦ ᐱᕈᐄᔾᔪᑎᑦ: ᐱᓪᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᓄᕙᖕᓇᐅᑉ-19 ᖃᓂᒻᒪᓯᐊ, ᓯᕐᒥᓕᒃ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᖏᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᒪᑐᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑎᓕᔾᔪᑎᖓᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ 2021-22. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ ᐱᔅᓇᓯᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᓚᐅᙱᑦᑎᐊᖅᑐᖅ.
 • ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᑦ ᐱᕈᐃᓂᒻᒥᓪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᒐᒃᓴᓂᒃ: ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᐃᓐᓇᒥ ᐃᓅᓕᓴᐃᓂᒻᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᑯᓐᓂᐊᒍᑦ ᒫᔾᔨ 14-18, 2022 ᒥᑦᑎᑕᒪᓕᖕᒥ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᖢᒋᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᖃᓂᒪᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᑦ. ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᓄᖏᑦ ᐱᓱᒃᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᐅᔾᔨᔨᓪᓗ ᖃᐃᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᓂᒻᒧᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐅᒃᑑᑎᖃᓐᓂᐊᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔅᓇᓯᖃᖅᑎᑦ ᓚᐄᓴᓐᓯᖓᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ 2022-23.
 • ᑎᒥᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕗᑦ: ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᓇᔨᖏᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᓐᓂᒻᒧᑦ ᑎᒥᖓᓂᒃ (CanNor) ᕕᕗᐊᕆ 15, 2022-ᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᓃᑦ ᓄᕙᖕᓇᐅᑉ-19 ᓴᖅᑭᑕᖏᓄᑦ ᓄᖅᑲᖓᐅᑏᑦ ᖁᑦᑎᒃᑑᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕋᓱᓪᓗᒋᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓲᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᑦ ᑭᖑᕝᕖᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᒐᒃᓴᕕᓂᓐᓂᒃ.

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 1.4: ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓪᓗ ᐃᓄᖏᑕ ᑐᓐᓂᖅᓴᒐᐅᓲᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒧᑦ ᐱᓛᕆᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᐅᓂᒃᑳᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᑦ: ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᖅᑲᖓᔾᔪᑎᓕᐊᑦ ᓄᕙᖕᓇᐅᑉ -19, ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᖅ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᕈᖅᖢᓂ ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2021-22 ᑮᓇᐅᔭᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ. ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖓ ᓴᖅᑭᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᒥ ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ ᔪᓚᐄ 12-21, 2021, ᑎᑭᑦᑎᓪᓗᑕ 55,981 ᐊᑐᖅᑎᐅᔪᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᓴᖅᑭᑕᕗᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᑦ ᐃᕙᔪᓂᒃ ᒪᓐᓂᒃᑕᓲᖑᓂᖏᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓐᓂᖏᑕᓗ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᕿᑎᕋᖅᑐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖏᓄᑦ ᓯᑯᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᖃᑦᑕᓐᓂᒻᒥᒃ ᐅᓗᕆᐋᓇᖏᑦᑐᒃᑯᑦ.
 • ᓄᓇᐃᓐᓇᒥᒃ ᑲᑎᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᖅ: ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᐊᓂᒃ ᐃᒃᐱᐊᔾᔫᑉ ᓴᓇᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᑐᒐᒃᓴᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᒡᓗᕋᓛᖅ ᓯᓈᓯᐅᕝᕕᒻᒥ, ᓯᒡᔭᖓᒍᑦ ᐃᐅᕕᓐ ᑲᖏᖅᖢᐊᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑕᓐᓇ “ᑲᑎᖅᓱᐃᕝᕕᒃ” ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ, ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᓴᓇᔨᖏᓄᑦ ᐊᓯᖏᑕᓗ ᐊᑐᖅᑎᐅᓲᓄᑦ. ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ ᔪᓚᐄ 21-26, 2021, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓇᔨᖏᑦ, ᐃᓐᓇᑐᖃᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐊᐅᓪᓛᖅᖢᑎᒃ ᓯᓈᓯᐅᕝᕕᒻᒧᑦ, ᓄᓇᖓ ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᑎᓄᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᓪᓚᕆᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᑯᑖᒃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᖏᓄᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᔾᔪᑖ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᑦ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ JPMC-ᖏᓄᑦ ᓴᓇᓪᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑐᖃᓂᒃ ᓂᐱᓕᐅᕆᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᐅᐊᑦᑎᐋᕈᐋᓗᓐᓂ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ. ᐳᓚᕋᓐᓂᖓ ᓴᖅᑭᑕᐅᓪᓗᓂ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᓪᓗᓂ 13,432 ᐊᑐᖅᑎᓄᑦ.
 • ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᐊᓐᓂᖏᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓃᑦ: ᑕᐃᑲᓂ ᓯᑎᐱᕆ 18, 2021, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑦ ᓴᓇᖃᑎᒌᑦ ᑲᑐᔾᔨᔨᖏᑕ (IKWG) ᐃᓚᒋᔭᖅ ᐃᓚᐃᔾᔭ ᐸᓂᒃᐸᑯᑦᑐᒃ ᐊᐅᓪᓛᖅᖢᓂ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒧᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᖢᓂ ᔭᐅᐄ ᐃᖃᖅᓴᒻᒥᑦ ᖃᐅᔨᓵᖃᖅᖢᑎᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᐆᒪᔪᖏᑕ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᒃᑑᑕᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᐃᓚᖃᕋᓱᒃᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓂᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖏᓄᑦ.
 • ᖃᐃᖅᓱᑦ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᖅ: ᖃᐃᖅᓱᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᒃᓴᖅ ᑕᑯᒃᓴᕈᖅᑕᐅᓂᖑᑯ ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ 2019 ᐊᒻᒪᓗ 2022. ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᐱᖅᑯᓯᓄᒃ ᐱᓱᒃᑎᒧᑦ ᐃᓕᓴᕈᑎᒃᓴᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ, ᖃᐃᖅᓱᒧᑦ ᐃᖅᑯᓪᓕᐅᑎᔭᖅ ᐅᖃᓕᒫᒐᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᒃᓴᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᒃᓴᖅ ᓴᖅᑭᔮᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓂᖓᓂ, ᓴᖅᑮᔭᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐊᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᓐᓂᐊᑕᓗ ᐃᓄᖏᓄᑦ.

ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 2: ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᖓᑕ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᒐᖏᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᖅ

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 2.1: ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᖏᑦ ᒐᕙᒪᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓲᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ ᐱᔫᒥᓴᐃᓗᑎᓪᓗ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑐᐃᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᓚᖃᓪᓗᓂ ᑕᐅᑐᙳᐊᒐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᑐᓐᓂᒻᒥᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᐊᔾᔨᒌᖏᒃᑐᑦ ᐳᓚᕋᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᖏᓄᑦ ᒪᑐᐃᕈᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐃᓪᓗ: ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᔫᒥᓴᐅᑕᐅᓂᖏᓪᓗ ᐳᓚᕋᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᖏᓄᑦ ᒪᑐᐃᕈᑎᔪᓂᒃ ᓯᕐᒥᓕᖕᒥ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᕗᖅ. ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ 2020-2021, ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᓴᖅᑭᑕᒃᓴᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑦᑐᒧᑦ-ᐊᑐᒐᒃᓴᖅ ᐃᒡᓗᕋᓛᖅ ᓯᓈᓯᐅᕝᕕᒻᒥ, ᐱᓱᒃᑎᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖅ ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᐅᑉ ᓄᓇᖓᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᒥᐊᔾᔪᐋᑦ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᓄᓈᕝᕕᖏᑦ ᖃᖓᑕᓲᓪᓗ ᒥᑦᑕᕝᕕᖏᑕ ᓄᓇᖏᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒥ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᒐᒃᓴᑦ ᓄᓇᖏᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓂᑦ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ 2022-2023.
 • ᐳᓚᕋᑏᑦ ᐅᒥᐊᔾᔪᐊᖏᑦ ᓄᓈᕝᕕᖏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕆᓯᒪᔪᓪᓗ: ᓴᓇᔭᐅᔪᖅ ᐊᒃᑐᐊᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᒻᒧᑦ ᐳᓚᕋᑏᑦ ᐅᒥᐊᔾᔪᑦ ᓄᓈᕝᕕᒃᓴᖏᑕ ᐃᓂᖏᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᓯᖅᑐᓄᑦ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᓄᓇᖏᓄᑦ, ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᖅ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓ. ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᒻᒧᑦ ᐸᕐᓈᖑᔪᖅ (2016) ᐊᑐᔨᖁᔨᓪᓗᓂ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓄᓇᓂᒃ ᐅᒥᐊᔾᔪᐋᑦ ᓄᓈᕝᕕᒋᔭᒃᓴᖏᓄᑦ (ᓲᕐᓗ, ᖃᐃᖅᓱᑦ, ᓇᖅᓴᖓ ᐅᐊᖕᓈᓂ ᕿᓂᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒪᑲᓪᓚᒃ); ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐊᖏᖃᑎᖃᓐᓇᑎᕐᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᑦ ᓄᓈᕝᕕᐅᓂᖏᓄᑦ ᓈᒻᒪᖏᓐᓂᕋᖅᖢᒋᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔨᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᖔᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᓄᓇᓂᒃ ᓯᕗᓂᑦᑎᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒃᑲᓐᓂᒐᒃᓴᓂᒃ: 1) ᐊᕿᐊᕈᓐᓇᒃ - ᐊᑭᐊᖓᓂ; 2) ᓯᕐᒥᓕᒃ ᓯᕐᒥᖓ - ᐊᑭᐊᖓᓂ; 3) ᑎᑎᕋᓕᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ - ᐊᑭᐊᖓᓂ; 4) ᒪᓚᐅᑉ ᑰᖓ - ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᖕᒥ; 5) ᐅᔭᕋᓱᒡᔫᑉ ᓄᕗᐊ - ᐊᑭᐊᖓᓂ; ᐊᒻᒪᓗ 6) ᐃᒃᑲᓪᓚᒃ ᓯᕐᒥᖓ - ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᐅᑉ ᓄᓇᖓᓂ. ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓇᔨᖏᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ (CWS) ᕕᕝᕗᐊᕆ 10, 2022 ᐅᖃᐅᓯᐅᒃᑲᓐᓂᖅᖢᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑐᓴᕈᑎᓂᒃ ᐱᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᐊᒍᑦ 2022-23.

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 2.2 ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᔨᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᕗᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓪᓗ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ ᐃᒃᐱᐊᔾᔪᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓲᑎᒃᓴᑦ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᒐᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᓗᑎᓪᓗ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᓕᖏᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒨᕈᑎᖏᓂᒃ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐳᓚᕋᑎᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ: ᑕᐃᒪᓕ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍ 2021-22, ᐱᑕᖃᓚᐅᖏᑦᑐᖅ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᒐᖏᓂᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᖏᓂᓪᓗ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐃᒃᐱᐊᔾᔪᓪᓗ. ᐃᓄᐃᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓯᖃᑦᑕᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᓂ ᐊᑐᖅᖢᒋᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕘᑉ ᐊᖏᕈᑎᒻᒪᕆᐊ.
 • ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᖃᓐᓂᖓ ᐃᕐᒃᐱᐊᔾᔪᒻᒥ: ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᐃᓐᓇᓕᖅᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᒥᒃ ᐃᒃᐱᐊᔾᔪᒻᒥ.

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 2.3: ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑏᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒥ ᐅᓗᕆᐋᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒥᓪᓗ ᐊᑐᖃᑕᖅᑐᑦ ᐱᓪᓗᒍ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᖏᓄᑦ ᐸᑉᓈᒃᑯᑦ, ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᒡᒍᑕᐅᓲᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖏᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓐᓂᕌᖓᑕ..

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᒻᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᑦ: ᐱᑕᖃᓚᐅᓐᓇᓂ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᐅᑎ)ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓯᕐᒥᓕᖕᒥᑦ. ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᑖᕈᖅᑕᐅᓇᓱᒃᖢᑎᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᐅᑉ ᐸᕐᓇᐆᑎᖓᓂᒃ ᓂᕆᐅᒋᔭᑦᑎᒍᑦ ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ 2022-23. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ, ᓴᓇᔨᖏᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᒃᓴᖏᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓄᖏᑦ.

ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 3: ᐊᖏᓕᒋᐊᕆᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᐊᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᓂᐊᑕᓗ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᖓ

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 3.1: ᓄᓇᓕᒻᒥ ᑐᓴᕆᐊᕋᓱᐊᓐᓂᖅ ᐱᐆᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐋᖅᑭᐅᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒧᑦ, ᐅᔾᔨᖅᓴᒐᕆᔭᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᒍᑦ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᐊᐅᓚᔾᔪᑕᐅᓲᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᒻᒥᒃ-ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᒻᒧᑦ: ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2021, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᔪᓯᒋᐊᕆᔭᖃᖅᖢᑎᒃ ᐆᒥᖓ “ᑲᑎᖅᓱᐃᕝᕕᐅᑉ ᐃᓂᖓ” ᐅᒃᑑᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᒃᓴᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ-ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖅ ᐃᒡᓗᔾᔪᐊᖅ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᒃ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᓯᓈᓯᐅᕝᕕᒃ. ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᓄᓇᖏᑦ ᐊᑐᓪᓗᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓇᓱᓪᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᑎᒌᖃᑦᑕᓐᓂᖅ ᒪᑐᐃᕈᑎᒃᓴᓪᓗ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᒻᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᒻᒥᒃ ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ ᐃᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕇᑦ ᑲᑐᔾᔨᔨᖏᑦ, ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕᑲ. ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᖅᑲᐅᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖓ ᐱᔨᑦᑎᐅᑕᐅᓲᖅ ᓲᕐᓗ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᕈᑎ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᒻᒥᒃ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓄᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ ᐃᒃᐱᐊᔾᔪᓪᓗ ᖃᐅᔨᓵᖑᔪᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᖓᑕ.

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 3.2: ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᓐᓂᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᓯᖏᑕ, ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᓂᒃ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓪᓗ ᐊᖏᒡᓕᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᓄᑦ, ᐅᔾᔨᖅᓵᕆᔭᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓛᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᓐᓂᖅ ᐅᐃᒍᓯᓂᒻᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᕆᔭᖏᓐᓂᒃ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᐃᒃᐱᓐᓂᖅᓴᕋᐃᑦᑐᖅ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᓯᖏᑦ ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᑎᓪᓗ ᓄᓇᕕᓂᖏᓄᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᑎᑦ: ᐅᓪᓗᒥ ᐱᑕᖃᓇᓂ ᐃᓂᓪᓚᖓᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᓵᕆᔭᐅᓂᖏᓄᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᓯᖏᓄᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᖅᓴᕋᐃᑦᑐᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᒻᒥ; ᑭᓯᐊᓂ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓇᔨᖏᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᓯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᓐᓂᐊᓄᑦ ᐅᔾᔨᖅᓴᐃᓂᒻᒧᑦ ᐅᒃᑑᑎᒃᓴᒥᒃ ᑕᑯᒃᓴᓕᐊᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐊᓪᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᔨᖏᓄᑦ (IKWG) ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑐᓴᕈᑎ ᐃᓗᐊᓂ ᑭᖑᓪᓕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᑕ ᕿᒥᕈᔭᐅᓂᐊᑕ (SoPA) ᐊᐅᓚᓂᕆᓲᖓᓄᑦ. ᐅᓇ ᐅᒃᑑᑎᖓ ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᖏᓐᓇᕋᓱᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓗᐊᒍᑦ 2021-22 ᑖᒃᑯᐊᖑᒐᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᖃᓂᒪᑦᑕᐃᓕᓂᒻᒧᑦ ᓄᖅᑲᖓᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑭᒃᓴᓐᓂᐅᔪᓄᑦ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ, ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᑎᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᓄᑦ ᐅᔾᔨᖅᓴᐃᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᓈᓯᐅᕝᕕᒻᒥ ᔪᓚᐄ 24, 2021 ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐃᖅᓱᒥᑦ ᔪᓚᐄ 30, 2021.
 • ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᑦ ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᓪᓗ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ: ᓄᓇᐃᓐᓇᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᑲᔪᓯᓪᓗᓂ ᔪᓚᐄ 2021 ᐃᓗᐊᓂ. ᓯᕐᒦᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᖃᓂᒻᒪᓯᐅᑉ ᓄᖅᑲᖓᔾᔪᑎᖏᓄᑦ ᑐᓗᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ.
 • ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓵᖑᕙᒃᑐᓂᒃ: ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2021, ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᔨᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᐋᒡᒐᓯᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᒍᑎᓗᐋᕆᐊᖃᕋᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓄᖏᓂᒃ ᒪᓕᑦᑎᐊᕋᓱᓐᓂᒻᒧᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᖃᓂᒻᒪᒃᑕᐃᓕᒪᓂᒻᒧᑦ ᒪᓕᖁᔭᖏᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂ, ᐅᖃᖃᑎᒌᖏᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᖢᒋᑦ ᐊᑯᓐᓂᐊᒍᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᓖᓪᓗ ᐃᓄᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᑲᔪᓯᔪᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᐄᔪᓂ ᑲᑐᔾᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓲᖑᔪᓂᒃ (ᓲᕐᓗ, ᑕᓯᖅ ᑕᓯᕐᓗᐃᓪᓗ ᖃᓄᐃᖏᓐᓂᖏᑦ, ᑎᕆᒐᓂᐊᕋᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᒻᒧᒃᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖁᖓᓯᕈᑦ, ᐊᒃᐸᑦ ᒪᓐᓂᖏᑕ ᓱᕈᖅᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐊᕕᙵᑦ ᖃᐅᔨᓵᖑᓂᖏᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ). ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐅᒃᑑᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄᑦ.

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 3.3: ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᓯᖏᑕ, ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᓂᒃ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐱᖅᑯᓯᖓ ᐊᑐᖅᑕᕕᓃᑦ ᑐᓴᐅᒪᒃᑲᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᓪᓗ ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᓴᖅᑭᑕᐅᓲᑦ, ᐱᔫᒥᓴᖅᑕᐅᔪᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᓯᖏᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖏᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᕗᑦ: ᐊᐃᑦᑖᖑᒐᓗᐊᖅ, ᓄᕙᖕᓇᖅ-19 ᓴᓇᔨᓂᒃ ᑐᓗᕈᑕᐅᓚᐅᒻᒪᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕋᑎᒃ ᓯᓚᓕᕆᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᓄᑦ ᒨᕆᐅᓪᒥᑦ, ᕚᓐᑰᕙᒥᑦ, ᐅᕝᕙᓗ ᑐᕌᓐᑐᒥᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᑯᓐᓂᐊᑕ ᔪᓚᐄ 10-21, 2021, ᓯᕐᒥᓕᒃ ᓂᒃᓯᓯᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓂᒃ, ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᔾᔪᐋᓕᒫᒥᐅᓂᒃ ᑕᑯᓐᓈᖅᑐᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᑎᖕᒥᐊᓂᒃ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᓐᓂᐊᒍᑦ.
 • ᐃᖃᓗᐃᑦ: ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓇᔨᖏᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᓯᓚᑎᒥᒃ ᐊᒃᑐᐊᖃᑎᒌᒃᑐᓕᕆᔨᑦ ᐅᐸᒍᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᐅᕆᕗᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑖᓄᑦ (ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᑲᑎᖅᓱᐃᔪᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ) ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓯᑎᐱᕆ 22, 2021-ᒥ, ᑲᑎᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ 25 ᐅᐸᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᐱᔫᒥᓴᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓂᒃ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᓯᕐᒥᓕᒃ.

ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᐅᔪᖅ: ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ ᕿᑭᖅᑕᖅ

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 7.1: ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᓲᑦ ᑐᑭᒧᐊᕆᕙᒃᖢᑎᓪᓗ ᐊᐅᓚᑕᒥᓂᒃ ᓄᓇᓂᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᖓᓂ ᐱᔭᕆᐋᑐᔪᓐᓃᖅᖢᒍᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᒥᓂᒃ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᖏᖅᓯᔾᔪᑎᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓ: ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓂᒃ (QIA) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ (CWS) ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐊᖏᖅᓯᔾᔪᑦ ᐊᐅᓚᓂᒻᒥᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ. ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᐱᓕᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᕐᕋᒍᐊᓂ 2022-2023.

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 7.2: ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐳᓚᕋᑏᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᓐᓂᖏᑦ ᐊᖏᓕᒋᐊᓪᓗᒍᓗ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᕗᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᒻᒧᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓲᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᐃᓄᑦ ᐱᓕᕆᓲᖏᓄᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᑎᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᔾᔪᐊᖅᑐᑦ ᐊᕙᑎᒋᔭᖓᑕ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᖓᑕ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᐳᓚᕋᑏᑦ ᐅᒥᐊᔾᔪᐊᖏᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᒃᓴᑦ ᖃᐃᖅᓱᓂᑦ: ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᖁᓛᒍᑦ (ᑕᑯᓗᒍ ᐊᖅᑯᓵᒐᓕᐊᖅ 2.1) ᓴᓇᔭᕗᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᒻᒧᑦ ᓄᓈᕝᕕᒃᓴᓄᑦ ᐅᒥᐊᔾᔪᐋᖏᓄᑦ ᐳᓚᕋᑏᑦ ᐊᑐᓲᖏᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᒃᓴᖏᑦ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᐃᓯᖅᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᕆᔾᔪᑎᒃᓴᖏᑦ, ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᕗᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓐᓂᐊᖅᖢᓂ ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2022-23. ᐃᓗᐊᓂ 2021-22, ᓄᓇᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ ᐊᑐᖁᔨᓪᓗᑎᓪᓗ ᑖᓐᓇ ᖃᐃᖅᓱᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᔭᐅᓇᓂ ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐅᒥᐊᔾᔪᐋᑦ ᓄᓈᕝᕕᒃᓴᖏᓄᑦ, ᐱᑕᖃᕈᓐᓇᓐᓂᐊᓄᑦ ᓱᕋᓇᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᑎᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᓱᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᐋᓗᖕᓂᑦ ᐳᓛᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔭᕆᐋᑐᒐᔭᓐᓂᐊᓄᑦ. ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓇᔨᖏᑦ ᓂᕆᐅᒃᑐᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᓛᓐᓂᒻᒥᓂᒃ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᑐᓴᕆᐊᕝᕕᐅᓛᓪᓗᑎᒃ ᐅᑭᐊᒃᓵᖓᒍᑦ 2022-ᒥ.

ᐊᖅᑯᓵᒐᒃᓴᓕᐊᖅ 7.3: ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᑦ ᑲᖑᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᖕᒫᕝᕕᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᕝᕕᖓᑕ ᐃᒡᓗᖏᑦ ᐱᔫᒥᓴᐃᓗᑎᒃ ᐅᓗᕆᐋᓇᖏᑦᑐᒦᓐᓂᒻᒧᑦ ᐊᑐᖅᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐊᖅᐸᓯᓛᒥᒃ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖏᑦ ᑕᖕᒫᕝᕕᐊᑕ ᐊᐅᓚᓂᕆᓲᖏᒍᑦ.

ᑲᔪᓯᓂᖓ/ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖏᑦ:
 • ᓚᐃᓴᓐᓯᖓ ᐃᓯᖅᓯᒪᓂᒻᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᔭᖓᓗ: ᐅᖃᐅᓯᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᐊᓄᑦ ᐃᓯᖅᓯᒪᓂᒻᒧᑦ ᐊᑕᔪᓄᓪᓗ ᐊᐅᓚᓂᐊᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᑕᓗ ᐊᖏᕈᑎᐊᓄᑦ ᐊᑯᓐᓂᐊᒍᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕝᕕᒡᔪᐊᖓᑕ ᓚᕚᓪ ᑲᖑᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᖕᒫᕝᕕᐊᓄᑦ ᑲᔪᓯᕗᑦ. ᐊᕐᕌᒍᒥ 2021-22, ᐱᒋᐊᕐᖑᑎ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐊᖏᕈᑎᐊᓄᑦ ᓚᐄᓴᓐᓯᖓᓗ ᐃᓯᖅᓯᒪᓂᒻᒧᑦ ᐸᕐᓈᒍᓪᓗᓂ. ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᓃᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᕗᑦ ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2022-23.


ᑭᖑᓂᐊᓂ ᐊᓪᓗᕆᐊᓕᕗᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓄᑦ ᑲᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᖃᐃᔪᒧᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ. ᕿᑎᕋᓛᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒡᒋᖅᑐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

 • ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓂᖓ ᓚᐄᓴᓐᓯᖓ ᐃᓯᖅᓯᒪᓂᒻᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑦᑎᔩᑦ ᐊᖏᕈᑎᐊ ᑲᖑᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᖕᒫᕝᕕᐊᓄᑦ;
 • ᓄᑖᕈᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓪᓗ ᖃᖓᑕᓲᑦ ᒥᕝᕕᒃᓴᖏᑦ ᐅᒥᐊᔾᔪᐋᓪᓗ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᓄᓈᕝᕕᖏᑦ ᓄᓇᐃᑦ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓂᒃ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ, ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᓄᑖᕈᕈᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐳᓛᒐᒃᓴᑦ ᓄᓇᖏᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᕐᒥᓕᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᒻᒧᑦ ᐸᕐᓈᖑᔪᒥ (2016) ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᒃᑯᑦ;
 • ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᓲᖅ ᐊᖏᖅᓯᓂᒻᒧᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᖏᓄᑦ (QIA), ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ (CWS), ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᐳᓛᕆᐊᓂᒻᒧᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᐊᑭᐊᖓᓄᑦ;
 • ᑲᒪᒋᔭᖃᓐᓂᖅ ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᑎᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑕ ᐅᔾᔨᖅᓵᖑᓂᖏᓄᑦ, ᕿᒥᕐᕈᐃᓂᓪᓗ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᐃᒡᓗᕋᓛᑦ ᓄᓇᒃᓴᓂᒃ ᐃᓂᐊᓗ ᓯᓈᓯᐅᕝᕕᒻᒥ ᒪᕐᕉᒃᑲᓐᓃᓐᓂᓗ ᓴᖅᑭᑕᒃᓴᓂᒃ “ᑲᑎᖅᓱᐃᕝᕕᑦ ᐃᓂᖏᓄᑦ” ᓄᓇᒃᓴᖏᑕᓗ;
 • ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᖅ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᓐᓂᒧᑦ ᖃᐅᔨᓵᑦ ᓇᐄᓴᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖃᓯᐅᑎᔪᖅ ᓄᓇᐃᓐᓇᒥ ᐅᔾᔨᖅᓴᒐᑦ, ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᖅ ᓯᕐᒦᑦ ᐃᓗᐃᑦᑑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒃᑎᒋᓂᐊᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑕ ᑐᑭᒧᑦ (ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᓄᑖᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᑦ ᓇᐄᓴᐅᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᑦ ᖁᑦᑎᓐᓂᖅᓴᓂ ᓯᕐᒥᐅᑉ ᐱᒋᐊᓐᓂᖓᓂ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᕕᖓᓂ), ᑲᔪᓯᓂᓪᓗ ᓴᓇᖃᑎᖃᓐᓂᒻᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᔨᖏᓂᒃ ᐅᒃᑑᑕᐅᔪᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓐᓂᒻᒧᑦ ᐃᓚᓯᓇᓱᓐᓂᒻᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓄᑦ ᐅᔾᔨᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖏᒍᑦ;
 • ᓄᑖᕈᐃᓂᖅ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓄᓇᕘᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓄᑦ ᑲᒪᔨᖏᑕ ᐳᓚᕋᑎᓄᑦ ᐅᓗᕆᐋᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᒻᒧᑦ ᐸᕐᓈᖓᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᓴᓇᔭᓐᓂᖅ ᐅᖃᓚᕝᕕᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᒻᒧᑦ ᓴᖅᑭᔮᒐᒃᓴᒥᒃ ᐃᓚᖃᓪᓗᓂ ᓂᒃᓯᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᓪᓗᑕ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᖏᓛᒥᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᕈᐃᖁᓪᓗᑕ ᓯᕐᒥᓕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᖓᓄᑦ.

Date de modification :